Thứ tư, 20/9/2017, 0:0
Lượt đọc: 920

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017 - 2018

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017 – 2018

BUỔI SÁNG (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 11/09/2017)

THỨ

LỚP

6/1

6/2

6/3

6/4

6/5

6/6

6/7

6/8

6/9

6/10

CN

Lưu T

Huyền A

Thuỳ A

Thảo L

Thủy Đ

Hà CD

Dung CN

Thúy V

H.Phượng V

Oanh A

HAI

Tiết 1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

3

Thảo L

Trang V

Thuỳ A

Phúc A

Hà CD

Ranl Si

Tân T

Oanh A

Huyền A

Lưu T

4

Trang V

Huyền A

Huyền V

Phúc A

Tân T

Dung CN

Hằng Đ

Ranl Si

Thủy Đ

Bình T.TC

5

Bình T.TC

Huyền A

Phong T

Thủy T

Tân T

Cẩm V

Dung CN

Hưng N

H.Phượng V

Hằng Đ

BA

Tiết 1

Dung CN

Hảo NN

Hỷ N

Hường V

H.Phượng V

Liên A

Thuỳ A

Dung CD

Liên Si

Oanh A

2

Cẩm V

Liên Si

Dung CD

Hường V

H.Phượng V

Liên A

Thuỳ A

Oanh A

Hảo NN

Dung CN

3

Cẩm V

Trâm M

Dung CN

Hảo NN

Thảo L

Hỷ N

Liên Si

Oanh A

H.Phượng V

Hường V

4

Ranl Si

Dung CD

Thuỳ A

Hỷ N

Liên Si

Cẩm V

Hường V

Dung CN

H.Phượng V

Thảo L

5

Hỷ N

H.Phượng V

Thuỳ A

Thảo L

Dung CN

Cẩm V

Hường V

Thúy V

Nguyệt L

Dung CD

TƯ 

Tiết 1

Lưu T

Hỷ N

Nhuận S

Liên Si

Tân T

Trâm M

Hà CD

Thủy Đ

Dung CD

Dung CN

2

Lưu T

Nhung S

Ranl Si

Dung CD

Tân T

Dung CN

Liên Si

Nhuận S

Hỷ N

Trâm M

3

Nhung S

Tân T

Phong T

Phúc A

Nhuận S

Hằng Đ

Trâm M

Dung CN

Liên Si

Lưu T

4

Thủy Đ

Tân T

Phong T

Hằng Đ

Huyền A

Ngọc Tin

Dung CN

Trâm M

Bình T.TC

Lưu T

5

Dung CN

Liên Si

Hằng Đ

Thủy T

Huyền A

Ngọc Tin

Tân T

Bình T.TC

Nhung S

Ranl Si

NĂM

Tiết 1

Tâm A

H.Phượng V

Huyền V

Hường V

Huyền A

Cẩm V

Thuỳ A

Tân T

Linh T

Hưng N

2

Tâm A

H.Phượng V

Trâm M

Phúc A

Huyền A

Cẩm V

Thuỳ A

Tân T

Linh T

Hường V

3

Cẩm V

Tân T

Thuỳ A

Thủy T

Thủy Đ

Nguyệt L

Hường V

Thúy V

Huyền A

Oanh A

4

Cẩm V

Tân T

Nguyệt L

Thủy T

H.Phượng V

Ngọc Tin

Thảo L

Thúy V

Huyền A

Oanh A

5

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

SÁU

Tiết 1

Trâm M

Hảo NN

Phong T

Thủy T

Hưng N

Nhung S

Hường V

Tân T

Linh T

Ranl Si

2

Lưu T

Thủy Đ

Phong T

Hảo NN

Trâm M

Ranl Si

Hường V

Tân T

Linh T

Nhung S

3

Lưu T

Tân T

Ranl Si

Trâm M

H.Phượng V

Hà CD

Hưng N

Nguyệt L

Hảo NN

Hường V

4

Hà CD

Nguyệt L

Dung CN

Hường V

H.Phượng V

Ngọc Tin

Tân T

Ranl Si

Trâm M

Lưu T

5

Ranl Si

H.Phượng V

Huyền V

Hường V

Dung CN

Ngọc Tin

Tân T

 

 

 

BẢY

Tiết 1

 

 

Huyền V

Liên Si

Tân T

Liên A

Nhuận S

Thúy V

H.Phượng V

Hường V

2

 

 

Huyền V

Nhuận S

Liên Si

Liên A

Tân T

Thúy V

H.Phượng V

Hường V

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


THỨ

LỚP

9/1

9/2

9/3

9/4

9/5

9/6

9/7

9/8

9/9

9/10

9/11

9/12

9/13

9/14

9/15

CN

Võ T

Phượng V

Phong T

Nhung V

Phúc A

Thủy T

Song V

Duyên V

Hà V

Ngân T

Lành A

T.Hà A

Huyền V

Khôi T

Phi L

HAI

Tiết 1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

3

Võ T

Thủy T

Lành A

Khôi T

Nhung V

T.Hà A

Thoa H

Thắng H

Phi L

Song V

Phong T

Hà V

Huyền V

Phượng V

Huân Đ

4

Lành A

Thủy T

Phi L

Thắng H

Nhung V

Duyên V

Ngân T

Huân Đ

Thoa H

Song V

Phong T

Hà V

Chung T

Phượng V

Võ T

5

Song V

Phượng V

Hà V

Nhung V

Chung T

Duyên V

Ngân T

Võ T

Trung T

Ranl Si

Huyền V

T.Hà A

Phi L

Thủy Đ

Thoa H

BA

Tiết 1

Thoa H

Tâm A

Uyên M

Trân CN

Phúc A

Ranl Si

Song V

Duyên V

Linh Si

Hà CD

Phi L

Nguyệt L

Huệ CN

Thủy A

Trâm M

2

Phi L

Tâm A

Ranl Si

Luyến L

Phúc A

Tuyên H

Song V

Trang Si

Uyên M

Nguyệt L

Huệ CN

Trân CN

Trâm M

Thủy A

Linh Si

3

Long CD

Thoa H

Hà CD

Uyên M

Luyến L

Trân CN

Phi L

Thủy A

Tâm A

Song V

Linh Si

Ranl Si

Trang Si

Tuyên H

Duyên V

4

Trân CN

Trâm M

Phi L

Tâm A

Khoa Si

Nguyệt L

Thủy A

Huệ CN

Long CD

Phúc A

Tuyên H

Thoa H

Hà CD

Linh Si

Duyên V

5

Khoa Si

Linh Si

Tuyên H

Trang Si

Thoa H

Duyên V

Thủy A

Luyến L

Trân CN

Ranl Si

Long CD

Trâm M

Tâm A

Huệ CN

Phi L

TƯ 

Tiết 1

Võ T

Thủy T

Lành A

Tâm A

Chung T

Ranl Si

Ngân T

Thủy A

Linh Si

Tuấn Đ

Phong T

Huân Đ

Thu S

Khôi T

Phúc A

2

Võ T

Tuấn Đ

Lành A

Tâm A

Chung T

Uyên M

Ngân T

Thủy A

Thủy Đ

Phúc A

Phong T

Hà CD

Trang Si

Khôi T

Huân Đ

3

Thu S

Tâm A

Tuấn Đ

Khôi T

Uyên M

Thủy T

Thủy Đ

Huân Đ

Trung T

Ngân T

Lành A

Ranl Si

Chung T

Linh Si

Võ T

4

Tuấn Đ

Linh Si

Ranl Si

Thu S

Trân CN

Thủy T

Thủy A

Trang Si

Trung T

Ngân T

Huân Đ

Phượng S

Chung T

Uyên M

Võ T

5

Uyên M

Phượng S

Phong T

Trang Si

Tuấn Đ

Huân Đ

Linh Si

Võ T

Tâm A

Thu S

Trâm M

Ngân T

Thủy Đ

Thủy A

Trân CN

NĂM

Tiết 1

Song V

Thủy T

Hà V

Khôi T

Nhung V

Tuyên H

Trâm M

Võ T

Thoa H

Ngân T

Lành A

T.Hà A

Thủy Đ

Phượng V

Duyên V

2

Song V

Thoa H

Hà V

Thủy Đ

Nhung V

Thủy T

Ngân T

Võ T

Phi L

Nguyệt L

Lành A

T.Hà A

Huyền V

Phượng V

Duyên V

3

Lành A

Phượng V

Phong T

Nhung V

Phúc A

T.Hà A

Song V

Duyên V

Hà V

Tuyên H

Huyền V

Ngân T

Thoa H

Khôi T

Võ T

4

Lành A

Phượng V

Phong T

Nhung V

Thoa H

T.Hà A

Song V

Duyên V

Hà V

Trâm M

Huyền V

Ngân T

Phi L

Khôi T

Võ T

5

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

SÁU

Tiết 1

Thoa H

Nguyệt L

Hà V

Thủy Đ

Khoa Si

Hà CD

Huệ CN

Duyên V

Trung T

Song V

Huyền V

Ngân T

Chung T

Phượng S

Phi L

2

Khoa Si

Huệ CN

Hà V

Hà CD

Tuấn Đ

Thủy T

Thoa H

Duyên V

Trung T

Song V

Huyền V

Ngân T

Chung T

Tuyên H

Phượng S

3

Phi L

Tuấn Đ

Tuyên H

Nhung V

Chung T

Thủy T

Song V

Luyến L

Hà V

Ngân T

Phong T

Thoa H

Huyền V

Thủy Đ

Duyên V

4

Song V

Long CD

Phong T

Nhung V

Chung T

Duyên V

Phi L

Phượng S

Thủy Đ

Ngân T

Tuyên H

Hà V

Huyền V

Luyến L

Thoa H

5

Song V

Thủy T

Phong T

Luyến L

Nhung V

Duyên V

Thủy Đ

Trâm M

Phượng S

Tuyên H

Phi L

Hà V

Thoa H

Hà CD

Long CD

BẢY

Tiết 1

Tuấn Đ

Phượng V

Huệ CN

Thắng H

Phượng S

Nguyệt L

Long CD

Võ T

Hà V

Phúc A

Thu S

Huân Đ

Tâm A

Khôi T

Linh Si

2

Võ T

Phượng V

Tuấn Đ

Khôi T

Long CD

Thu S

Linh Si

Thắng H

Hà V

Huệ CN

Huân Đ

Nguyệt L

Tâm A

Luyến L

Phúc A

3

Võ T

Nguyệt L

Thu S

Khôi T

Luyến L

Huân Đ

Phượng S

Long CD

Tâm A

Tuấn Đ

Linh Si

Hà V

Huyền V

Phượng V

Phúc A

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017 – 2018

BUỔI CHIỀU (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 11/09/2017)

 

THỨ

LỚP

7/1

7/2

7/3

7/4

7/5

7/6

7/7

7/8

7/9

7/10

7/11

CN

Thủy A

Liên A

Tâm V

Thùy T

Hương V

Phúc T

Dung CD

Hỷ N

Long CD

Phụng V

V.Hà A

HAI

Tiết 1

Phúc T

Linh Si

Liên A

Thùy T

Hiếu A

Hương V

Hưng N

Tâm V

Nhuận S

Điền NN

Dũng Đ

2

Thủy A

Liên A

Điền NN

Thùy T

Hiếu A

Hương V

Phụng V

Tâm V

Dũng Đ

Long CD

Linh Si

3

Thủy A

Liên A

Tâm V

Dung CD

Hương V

Phúc T

Dũng Đ

Hỷ N

Long CD

Phụng V

Nhuận S

4

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

5

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

BA

Tiết 1

Hà CD

Thúy V

Liên A

Nguyệt L

Thảo L

Hương V

Phụng V

Uyên M

Liên Si

Điền NN

Tâm V

2

Điền NN

Thúy V

Liên A

Hiếu A

Long CD

Hương V

Phụng V

Hà CD

Nguyệt L

Huyền A

Tâm V

3

Phụng V

Trâm M

Tâm V

Hiếu A

Liên Si

Nguyệt L

Điền NN

Thảo L

Hương V

Huyền A

Hà CD

4

Phụng V

Long CD

Liên Si

Thúy V

Hương V

Điền NN

Oanh A

Tâm V

Trâm M

Uyên M

Thảo L

5

Nguyệt L

Thảo L

Hà CD

Thúy V

Hương V

Huyền A

Trâm M

Tâm V

Oanh A

Phụng V

Điền NN

TƯ 

Tiết 1

Dũng Đ

Huân Đ

Linh T

Nhuận S

Nhung S

Phúc T

Dung CD

Linh Si

Hà T

Điền NN

Long T.TC

2

Hỷ N

Long T.TC

Linh T

Điền NN

Huân Đ

Dung CD

Nhung S

Hiếu A

Nhuận S

Dũng Đ

Uyên M

3

Uyên M

Linh Si

Nhung S

Hiếu A

Điền NN

Nhuận S

Phúc T

Dũng Đ

Liên Si

Hỷ N

Linh T

4

Điền NN

Nhung S

Dũng Đ

Hỷ N

Liên Si

Uyên M

Phúc T

Thùy T

Oanh A

Linh T

Nhuận S

5

Phúc T

Hỷ N

Liên Si

Uyên M

Hà T

Điền NN

Linh Si

Thùy T

Oanh A

Linh T

V.Hà A

NĂM

Tiết 1

Phúc T

Linh T

Tâm V

Hiếu A

Hà T

Dũng Đ

Nhung S

Thùy T

Hương V

Phụng V

Linh Si

2

Thủy A

Linh T

Liên A

Thùy T

Hà T

Phúc T

Dũng Đ

Hiếu A

Hương V

Phụng V

Tâm V

3

Thủy A

Liên A

Nhung S

Thùy T

Hương V

Phúc T

Linh Si

Tâm V

Hà T

Linh T

V.Hà A

4

Phụng V

Liên A

Linh T

Dũng Đ

Hưng N

Hương V

Phúc T

Linh Si

Hà T

Nhung S

Hỷ N

5

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

SÁU

Tiết 1

Nhuận S

Điền NN

Linh T

Thùy T

Nhung S

Phúc T

Thảo L

Dũng Đ

Hưng N

Phụng V

Tâm V

2

Phụng V

Thúy V

Hưng N

Điền NN

Hà T

Dũng Đ

Phúc T

Thùy T

Hương V

Linh T

Tâm V

3

Phụng V

Thúy V

Trâm M

Điền NN

Hà T

Nhuận S

Phúc T

Thùy T

Hương V

Nhung S

Dũng Đ

4

Phúc T

Nhung S

Tâm V

Thúy V

Hương V

Hưng N

Phụng V

Điền NN

Hà T

Dũng Đ

Linh T

5

Phúc T

Linh T

Tâm V

Thúy V

Trâm M

Hảo NN

Phụng V

Nhuận S

Dũng Đ

 

 

BẢY

Tiết 1

Dũng Đ

Thúy V

Nguyệt L

Nhuận S

Huân Đ

Huyền A

Oanh A

Hiếu A

Hảo NN

Long T.TC

Linh T

2

Hảo NN

Huân Đ

Long T.TC

Dũng Đ

Hiếu A

Huyền A

Oanh A

Nhuận S

Hà T

Nguyệt L

Linh T

3

Nhuận S

Linh T

Dũng Đ

Thúy V

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ

LỚP

8/1

8/2

8/3

8/4

8/5

8/6

8/7

8/8

8/9

8/10

CN

K.Anh V

Thảo V

Tuyên H

Trung T

Liên V

Cẩm V

Phượng S

Thu S

Luyến L

Linh Si

HAI

Tiết 1

Tuyên H

Phượng S

V.Hà A

Thảo V

Lành A

Luyến L

Diệp N

Liên V

Dung CD

Trung T

2

Diệp N

V.Hà A

K.Anh V

Thảo V

Lành A

Thu S

Luyến L

Liên V

Phượng S

Trung T

3

K.Anh V

V.Hà A

Tuyên H

Diệp N

Thắng H

Cẩm V

Phượng S

Trung T

Luyến L

Linh Si

4

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

5

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

BA

Tiết 1

T.Hà A

Diệp N

V.Hà A

Thắm H

Lành A

Trang Si

Ranl Si

Hiếu A

Thảo V

Liên V

2

T.Hà A

Trang Si

V.Hà A

Huệ CN

Ranl Si

Cẩm V

Uyên M

Diệp N

Thảo V

Liên V

3

Ranl Si

Huệ CN

Uyên M

Thảo V

Long CD

Cẩm V

Thắm H

Liên V

Trang Si

Trân CN

4

Trân CN

Thảo V

Trang Si

V.Hà A

Liên V

Diệp N

Hiếu A

Thắm H

Huệ CN

Liên A

5

Uyên M

Thảo V

Diệp N

V.Hà A

Liên V

Trân CN

Hiếu A

Trang Si

Thắm H

Liên A

TƯ 

Tiết 1

T.Hà A

V.Hà A

Khôi T

Trung T

Lành A

Chung T

Ranl Si

Hiếu A

Thùy T

Thu S

2

T.Hà A

V.Hà A

Khôi T

Trung T

Lưu T

Chung T

Hà T

Trân CN

Thùy T

Diệp N

3

Ranl Si

Tuấn Đ

Trân CN

V.Hà A

Lưu T

Trang Si

Hà T

Dung CD

Thuỳ A

Trung T

4

Hà T

Lưu T

Dung CD

V.Hà A

Ranl Si

Thuỳ A

Hiếu A

Tuấn Đ

Diệp N

Linh Si

5

Nhuận S

Lưu T

Trang Si

Nhung S

Diệp N

Thuỳ A

Hiếu A

Trung T

Dũng Đ

Dung CD

NĂM

Tiết 1

K.Anh V

Thảo V

Luyến L

Trung T

Uyên M

Thu S

Huân Đ

Liên V

Thắm H

Liên A

2

K.Anh V

Thảo V

V.Hà A

Trung T

Nhung S

Thắm H

Phượng S

Liên V

Uyên M

Luyến L

3

Huân Đ

Luyến L

Tuyên H

Trang Si

Liên V

Cẩm V

K.Anh V

Thu S

Phượng S

Thắm H

4

Tuyên H

Phượng S

Thu S

Luyến L

Huân Đ

Cẩm V

K.Anh V

Trang Si

Thảo V

Liên V

5

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

SÁU

Tiết 1

Trân CN

Thắm H

K.Anh V

Uyên M

Phi L

Chung T

Hà T

Thu S

Thảo V

Tuấn Đ

2

Thảo L

Uyên M

K.Anh V

Nhung S

Lưu T

Chung T

Huệ CN

Trân CN

Thảo V

Thu S

3

K.Anh V

Thảo V

Thu S

Tuấn Đ

Lưu T

Trân CN

Thắm H

Thảo L

Huệ CN

Uyên M

4

Nhuận S

Lưu T

Tuấn Đ

Thảo V

Huệ CN

Uyên M

K.Anh V

Thắm H

Thùy T

Trân CN

5

Hà T

Lưu T

Trân CN

Thảo V

Nhung S

Tuấn Đ

K.Anh V

Uyên M

Thùy T

Thắm H

BẢY

Tiết 1

K.Anh V

Trang Si

Khôi T

Dung CD

Huệ CN

Thắm H

Hà T

Trung T

Thuỳ A

Liên V

2

Dung CD

Huệ CN

Khôi T

Thắm H

Thắng H

Long CD

K.Anh V

Trung T

Thuỳ A

Liên V

3

Hà T

Thắm H

K.Anh V

Huệ CN

Liên V

Thuỳ A

Long CD

Hiếu A

Trang Si

Trung T

4

Hà T

Long CD

K.Anh V

Trang Si

Liên V

Thuỳ A

Huệ CN

Hiếu A

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

88