Thứ tư, 20/9/2017, 0:0
Lượt đọc: 1008

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRÁI BUỔI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017 – 2018

BUỔI CHIỀU (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 11/09/2017)

THỨ

LỚP

6/1

6/2

6/3

6/4

6/5

6/6

6/7

6/8

6/9

6/10

CN

Lưu T

Huyền A

Thuỳ A

Thảo L

Thủy Đ

Hà CD

Dung CN

Thúy V

H.Phượng V

Oanh A

HAI

Tiết 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tích hợp

Tích hợp

 

Phúc A.TC

Trúc Tin

 

 

 

 

Phương TD

3

Tích hợp

Tích hợp

 

Phúc A.TC

Trúc Tin

 

 

 

 

Phương TD

4

 

 

 

Trúc Tin

Phúc A.TC

 

 

 

 

 

5

 

 

 

Trúc Tin

Phúc A.TC

 

 

 

 

 

BA

Tiết 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tích hợp

Tích hợp

Thùy A.TC

 

 

 

Trung TD

 

Khanh Tin

 

3

Tích hợp

Tích hợp

Thùy A.TC

 

 

 

Trung TD

 

Khanh Tin

 

4

Tích hợp

Tích hợp

Khanh Tin

 

 

 

Thùy A.TC

 

Trung TD

 

5

 

 

Khanh Tin

 

 

 

Thùy A.TC

 

Trung TD

 

TƯ 

Tiết 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Phúc A.TC

Trí TD

Liên A.TC

 

Ngọc Tin

 

 

3

 

 

 

Phúc A.TC

Trí TD

Liên A.TC

 

Ngọc Tin

 

 

4

 

 

 

Trí TD

Phúc A.TC

Ngọc Tin

 

Phương TD

 

 

5

 

 

 

Trí TD

Phúc A.TC

Ngọc Tin

 

Phương TD

 

 

NĂM

Tiết 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ngọc Tin

Trí TD

Thùy A.TC

 

 

Phương TD

Bức Tin

 

 

 

3

Ngọc Tin

Trí TD

Thùy A.TC

 

 

Phương TD

Bức Tin

 

 

 

4

Trí TD

Ngọc Tin

Phương TD

 

 

Liên A.TC

Thùy A.TC

 

 

Bức Tin

5

Trí TD

Ngọc Tin

Phương TD

 

 

Liên A.TC

Thùy A.TC

 

 

Bức Tin

SÁU

Tiết 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tích hợp

Tích hợp

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tích hợp

Tích hợp

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Tích hợp

Tích hợp

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢY

Tiết 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


THỨ

LỚP

9/1

9/2

9/3

9/4

9/5

9/6

9/7

9/8

9/9

9/10

9/11

9/12

9/13

9/14

9/15

CN

Võ T

Phượng V

Phong T

Nhung V

Phúc A

Thủy T

Song V

Duyên V

Hà V

Ngân T

Lành A

T.Hà A

Huyền V

Khôi T

Phi L

HAI

Tiết 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Tâm A.TC

 

Ngọc Tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Tâm A.TC

 

Ngọc Tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Ngọc Tin

 

Tâm A.TC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Ngọc Tin

 

Tâm A.TC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BA

Tiết 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Lành A.TC

 

Bức Tin

 

 

 

 

 

 

 

Việt TD

 

 

 

 

3

Lành A.TC

 

Bức Tin

 

 

 

 

 

 

 

Việt TD

 

 

 

 

4

Việt TD

 

Lành A.TC

 

 

 

 

 

 

 

Bức Tin

 

 

 

 

5

Việt TD

 

Lành A.TC

 

 

 

 

 

 

 

Bức Tin

 

 

 

 

TƯ 

Tiết 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Lành A.TC

 

Việt TD

 

Vượng Tin

 

 

 

 

Phương TD

 

 

 

 

 

3

Lành A.TC

 

Việt TD

 

Vượng Tin

 

 

 

 

Phương TD

 

 

 

 

 

4

Vượng Tin

 

Lành A.TC

 

Việt TD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Vượng Tin

 

Lành A.TC

 

Việt TD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĂM

Tiết 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Tâm A.TC

 

Việt TD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Tâm A.TC

 

Việt TD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Việt TD

 

Tâm A.TC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Việt TD

 

Tâm A.TC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁU

Tiết 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Phương TD

Ngọc Tin

 

 

 

 

Bức Tin

Việt TD

 

 

3

 

 

 

 

 

Phương TD

Ngọc Tin

 

 

 

 

Bức Tin

Việt TD

 

 

4

 

 

 

 

 

Ngọc Tin

Phương TD

 

 

 

 

Việt TD

Bức Tin

 

 

5

 

 

 

 

 

Ngọc Tin

Phương TD

 

 

 

 

Việt TD

Bức Tin

 

 

BẢY

Tiết 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Khanh Tin

Trí TD

 

 

 

 

Bức Tin

Trung TD

3

 

 

 

 

 

 

 

Khanh Tin

Trí TD

 

 

 

 

Bức Tin

Trung TD

4

 

 

 

 

 

 

 

Trí TD

Khanh Tin

Bức Tin (học sáng T7)

 

 

 

Trung TD

Bức Tin

5

 

 

 

 

 

 

 

Trí TD

Khanh Tin

Bức Tin (học sáng T7)

 

 

Trung TD

Bức Tin

 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017 – 2018

BUỔI SÁNG (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 11/09/2017)

 

THỨ

LỚP

7/1

7/2

7/3

7/4

7/5

7/6

7/7

7/8

7/9

7/10

7/11

CN

Thủy A

Liên A

Tâm V

Thùy T

Hương V

Phúc T

Dung CD

Hỷ N

Long CD

Phụng V

V.Hà A

HAI

Tiết 1

Thủy A.TC

 

 

Ngọc Tin

 

Việt TD

 

 

 

 

 

2

Thủy A.TC

 

 

Ngọc Tin

 

Việt TD

 

 

 

 

 

3

Việt TD

 

 

Hiếu A.TC

 

Ngọc Tin

 

 

 

Tích hợp

Tích hợp

4

Việt TD

 

 

Hiếu A.TC

 

Ngọc Tin

 

 

 

Tích hợp

Tích hợp

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BA

Tiết 1

 

Trúc Tin

 

Hiếu A.TC

 

 

 

 

Trung TD

Việt TD

 

2

 

Trúc Tin

 

Hiếu A.TC

 

 

 

 

Trung TD

Việt TD

 

3

 

Liên A.TC

 

Việt TD

 

 

 

 

 

Trúc Tin

 

4

 

Liên A.TC

 

Việt TD

 

 

 

 

 

Trúc Tin

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TƯ 

Tiết 1

 

Trung TD

Liên A.TC

 

 

 

 

 

 

 

Bức Tin

2

 

Trung TD

Liên A.TC

 

 

 

 

 

 

 

Bức Tin

3

 

Liên A.TC

Bức Tin

 

 

 

 

 

 

 

Trung TD

4

 

Liên A.TC

Bức Tin

 

 

 

 

 

 

 

Trung TD

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĂM

Tiết 1

Bức Tin

 

Liên A.TC

 

Trung TD

 

 

 

 

 

 

2

Bức Tin

 

Liên A.TC

 

Trung TD

 

 

 

 

Tích hợp

Tích hợp

3

Thủy A.TC

 

Trung TD

 

Bức Tin

 

 

 

 

Tích hợp

Tích hợp

4

Thủy A.TC

 

Trung TD

 

Bức Tin

 

 

 

 

Tích hợp

Tích hợp

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁU

Tiết 1

 

 

 

 

 

 

T.Anh Tin

Trung TD

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

T.Anh Tin

Trung TD

 

Tích hợp

Tích hợp

3

 

 

 

 

 

 

Trung TD

T.Anh Tin

 

Tích hợp

Tích hợp

4

 

 

 

 

 

 

Trung TD

T.Anh Tin

 

Tích hợp

Tích hợp

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢY

Tiết 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Bức Tin

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Bức Tin

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ

LỚP

8/1

8/2

8/3

8/4

8/5

8/6

8/7

8/8

8/9

8/10

CN

K.Anh V

Thảo V

Tuyên H

Trung T

Liên V

Cẩm V

Phượng S

Thu S

Luyến L

Linh Si

HAI

Tiết 1

 

V.Hà A.TC

Dẫn Tin

 

 

 

 

 

 

 

2

 

V.Hà A.TC

Dẫn Tin

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Dẫn Tin

V.Hà A.TC

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Dẫn Tin

V.Hà A.TC

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BA

Tiết 1

T.Hà A.TC

 

 

Dẫn Tin

Trí TD

 

 

 

 

 

2

T.Hà A.TC

 

 

Dẫn Tin

Trí TD

 

 

 

 

 

3

Trí TD

 

 

T.Hà A.TC

Dẫn Tin

 

 

 

Tích hợp

Tích hợp

4

Trí TD

 

 

T.Hà A.TC

Dẫn Tin

 

 

 

Tích hợp

Tích hợp

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TƯ 

Tiết 1

T.Hà A.TC

 

 

Phương TD

 

Vượng Tin

 

 

 

 

2

T.Hà A.TC

 

 

Phương TD

 

Vượng Tin

 

 

Tích hợp

Tích hợp

3

Vượng Tin

 

 

T.Hà A.TC

 

Phương TD

 

 

Tích hợp

Tích hợp

4

Vượng Tin

 

 

T.Hà A.TC

 

Phương TD

 

 

Tích hợp

Tích hợp

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĂM

Tiết 1

 

V.Hà A.TC

Trí TD

 

 

 

 

 

Dẫn Tin

Phương TD

2

 

V.Hà A.TC

Trí TD

 

 

 

 

 

Dẫn Tin

Phương TD

3

 

Trí TD

V.Hà A.TC

 

 

 

 

 

Phương TD

Dẫn Tin

4

 

Trí TD

V.Hà A.TC

 

 

 

 

 

Phương TD

Dẫn Tin

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁU

Tiết 1

 

 

 

 

 

 

Bức Tin

Trí TD

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Bức Tin

Trí TD

Tích hợp

Tích hợp

3

 

 

 

 

 

 

Trí TD

Bức Tin

Tích hợp

Tích hợp

4

 

 

 

 

 

 

Trí TD

Bức Tin

Tích hợp

Tích hợp

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢY

Tiết 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

88