Thứ năm, 25/1/2018, 0:0
Lượt đọc: 1422

Thời khóa biểu học kỳ 2 - Năm học 2017 - 2018

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2017 – 2018

Áp dụng từ ngày 08/01/2018

 

KHỐI 6 (SÁNG)

THỨ

LỚP

6/1

6/2

6/3

6/4

6/5

6/6

6/7

6/8

6/9

6/10

CN

Lưu T

Huyền A

Thuỳ A

Thảo L

Thủy Đ

Hà CD

Dung CN

Thúy V

H.Phượng V

Oanh A

HAI

Tiết 1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

3

Bình T.TC

H.Phượng V

Thuỳ A

Phúc A

Hà CD

Ranl Si

Tân T

Oanh A

Huyền A

Dung CN

4

Thảo L

Huyền A

Huyền V

Phúc A

Tân T

Cẩm V

Dung CN

Ranl Si

Thủy Đ

Bình T.TC

5

Cẩm V

Huyền A

Phong T

Thùy T

Tân T

Dung CN

Thủy Đ

Hưng N

H.Phượng V

Lưu T

BA

Tiết 1

Dung CN

Hảo NN

Trâm M

Hường V

H.Phượng V

Liên A

Thuỳ A

Dung CD

Liên Si

Oanh A

2

Cẩm V

Liên Si

Dung CD

Hường V

H.Phượng V

Liên A

Thuỳ A

Oanh A

Hảo NN

Dung CN

3

Cẩm V

Trâm M

Dung CN

Hảo NN

Thảo L

Hỷ N

Liên Si

Oanh A

H.Phượng V

Hường V

4

Ranl Si

Dung CD

Thuỳ A

Trâm M

Liên Si

Cẩm V

Hường V

Dung CN

H.Phượng V

Thảo L

5

Hỷ N

H.Phượng V

Thuỳ A

Phúc A

Dung CN

Cẩm V

Hường V

Thúy V

Nguyệt L

Dung CD

TƯ 

Tiết 1

Lưu T

Nhung S

Dũng Đ

Dung CD

Tân T

Dung CN

Liên Si

Thủy Đ

Hỷ N

Trâm M

2

Lưu T

Hỷ N

Ranl Si

Liên Si

Tân T

Trâm M

Hà CD

Nhuận S

Dung CD

Dũng Đ

3

Thủy Đ

Tân T

Phong T

Hỷ N

Nhuận S

Dũng Đ

Trâm M

Dung CN

Nhung S

Lưu T

4

Nhung S

Tân T

Phong T

Thùy T

Huyền A

Ngọc Tin

Dung CN

Bình T.TC

Liên Si

Lưu T

5

Dung CN

Liên Si

Hỷ N

Thùy T

Huyền A

Ngọc Tin

Tân T

Trâm M

Bình T.TC

Ranl Si

NĂM

Tiết 1

Tâm A

H.Phượng V

Huyền V

Thùy T

Huyền A

Cẩm V

Thuỳ A

Tân T

Linh T

Hường V

2

Tâm A

H.Phượng V

Nhuận S

Thùy T

Huyền A

Cẩm V

Thuỳ A

Tân T

Linh T

Hường V

3

Cẩm V

Tân T

Thuỳ A

Phúc A

Thủy Đ

Nguyệt L

Hường V

Thúy V

Huyền A

Oanh A

4

Cẩm V

Tân T

Nguyệt L

Hường V

H.Phượng V

Ngọc Tin

Hưng N

Thúy V

Huyền A

Oanh A

5

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

SÁU

Tiết 1

Trâm M

Hảo NN

Phong T

Thủy Đ

Hưng N

Nhung S

Hường V

Tân T

Linh T

Ranl Si

2

Lưu T

Thủy Đ

Phong T

Hảo NN

Trâm M

Ranl Si

Hường V

Tân T

Linh T

Hưng N

3

Lưu T

Tân T

Ranl Si

Hường V

H.Phượng V

Hà CD

Nhuận S

Nguyệt L

Hảo NN

Nhung S

4

Hà CD

Nguyệt L

Dung CN

Hường V

H.Phượng V

Ngọc Tin

Tân T

Ranl Si

Trâm M

Lưu T

5

Ranl Si

H.Phượng V

Huyền V

Nhuận S

Dung CN

Ngọc Tin

Tân T

BẢY

Tiết 1

Huyền V

Liên Si

Tân T

Liên A

Thảo L

Thúy V

H.Phượng V

Hường V

2

Huyền V

Thảo L

Liên Si

Liên A

Tân T

Thúy V

H.Phượng V

Hường V

3

4

5

 

 

KHỐI 9 (SÁNG)

THỨ

LỚP

9/1

9/2

9/3

9/4

9/5

9/6

9/7

9/8

9/9

9/10

9/11

9/12

9/13

9/14

9/15

CN

Võ T

Phượng V

Phong T

Nhung V

Phúc A

Thoa H

Song V

Duyên V

Hà V

Ngân T

Lành A

T.Hà A

Huyền V

Khôi T

Phi L

HAI

Tiết 1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

3

Võ T

Phượng V

Lành A

Nhung V

Chung T

T.Hà A

Phi L

Duyên V

Trung T

Song V

Phong T

Hà V

Huyền V

Khôi T

Thắng H

4

Long CD

Thoa H

Phi L

Khôi T

Nhung V

Duyên V

Ngân T

Thắng H

Trung T

Song V

Phong T

Hà V

Chung T

Phượng V

Võ T

5

Song V

Long CD

Hà V

Thắng H

Nhung V

Duyên V

Ngân T

Võ T

Phi L

Ranl Si

Huyền V

T.Hà A

Chung T

Phượng V

Phúc A

BA

Tiết 1

Phi L

Diệp N

Ranl Si

Luyến L

Phúc A

Thoa H

Song V

Duyên V

Trân CN

Nguyệt L

Tuyên H

Hà CD

Hỷ N

Thủy A

Linh Si

2

Thoa H

Nguyệt L

Phi L

Hỷ N

Phúc A

Trân CN

Song V

Luyến L

Tâm A

Tuyên H

Linh Si

Ranl Si

Hà CD

Thủy A

Long CD

3

Diệp N

Tâm A

Hà CD

Trân CN

Luyến L

Ranl Si

Thoa H

Thủy A

Linh Si

Phúc A

Phi L

Nguyệt L

Trang Si

Tuyên H

Duyên V

4

Khoa Si

Tâm A

Hỷ N

Trang Si

Thoa H

Nguyệt L

Thủy A

Trân CN

Long CD

Song V

Tuyên H

Diệp N

Phi L

Linh Si

Duyên V

5

Song V

Linh Si

Tuyên H

Tâm A

Khoa Si

Duyên V

Thủy A

Trang Si

Diệp N

Ranl Si

Long CD

Thoa H

Trân CN

Hà CD

Phi L

TƯ 

Tiết 1

Võ T

Thủy T

Lành A

Tâm A

Chung T

Ranl Si

Ngân T

Thủy A

Linh Si

Hà CD

Phong T

Trân CN

Thu S

Nhuận S

Phượng S

2

Võ T

Thủy T

Lành A

Tâm A

Chung T

Thu S

Linh Si

Thủy A

Phượng S

Diệp N

Phong T

Thủy Đ

Trang Si

Khôi T

Trân CN

3

Tuấn Đ

Tâm A

Thu S

Khôi T

Phượng S

Diệp N

Trân CN

Trang Si

Trung T

Ngân T

Lành A

Ranl Si

Chung T

Linh Si

Võ T

4

Trân CN

Linh Si

Ranl Si

Khôi T

Tuấn Đ

Thủy T

Thủy A

Nhuận S

Trung T

Ngân T

Diệp N

Phượng S

Chung T

Thủy Đ

Võ T

5

Lành A

Phượng S

Phong T

Trang Si

Trân CN

Thủy T

Diệp N

Võ T

Tâm A

Nhuận S

Thu S

Ngân T

Thủy Đ

Thủy A

Huân Đ

NĂM

Tiết 1

Song V

Thủy T

Hà V

Nhuận S

Nhung V

Duyên V

Thủy Đ

Võ T

Tuyên H

Ngân T

Lành A

T.Hà A

Phi L

Phượng V

Phúc A

2

Song V

Thoa H

Hà V

Thủy Đ

Nhung V

Thủy T

Ngân T

Võ T

Phi L

Tuyên H

Lành A

T.Hà A

Huyền V

Phượng V

Duyên V

3

Lành A

Phượng V

Phong T

Nhung V

Thoa H

T.Hà A

Song V

Duyên V

Hà V

Nhuận S

Huyền V

Ngân T

Tâm A

Khôi T

Võ T

4

Lành A

Phượng V

Phong T

Nhung V

Phúc A

T.Hà A

Song V

Duyên V

Hà V

Thủy Đ

Huyền V

Ngân T

Tuyên H

Khôi T

Võ T

5

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

SÁU

Tiết 1

Khoa Si

Nguyệt L

Hà V

Nhuận S

Diệp N

Hà CD

Phượng S

Duyên V

Tuyên H

Song V

Huyền V

Ngân T

Chung T

Huệ CN

Phi L

2

Thu S

Huệ CN

Hà V

Hà CD

Khoa Si

Thủy T

Thoa H

Luyến L

Trung T

Song V

Huyền V

Ngân T

Tuyên H

Nhuận S

Phượng S

3

Phi L

Phượng S

Tuyên H

Nhung V

Chung T

Thủy T

Song V

Diệp N

Hà V

Ngân T

Phong T

Thoa H

Huyền V

Luyến L

Duyên V

4

Song V

Thủy T

Phong T

Nhung V

Chung T

Thoa H

Phi L

Nhuận S

Thủy Đ

Ngân T

Thu S

Hà V

Huyền V

Diệp N

Duyên V

5

Thoa H

Thủy T

Phong T

Luyến L

Nhung V

Duyên V

Ngân T

Thủy Đ

Phượng S

Nguyệt L

Phi L

Hà V

Thu S

Tuyên H

Diệp N

BẢY

Tiết 1

Thu S

Phượng V

Tuấn Đ

Thắng H

Long CD

Nguyệt L

Linh Si

Võ T

Hà V

Trân CN

Huân Đ

Phượng S

Tâm A

Khôi T

Phúc A

2

Võ T

Phượng V

Thu S

Khôi T

Phượng S

Huân Đ

Long CD

Thắng H

Hà V

Phúc A

Trân CN

Nguyệt L

Tâm A

Luyến L

Linh Si

3

Võ T

Tuấn Đ

Trân CN

Khôi T

Luyến L

Thu S

Phượng S

Long CD

Tâm A

Phúc A

Linh Si

Hà V

Huyền V

Phượng V

Thắng H

4

5

 

 

KHỐI 7 (CHIỀU)

THỨ

LỚP

7/1

7/2

7/3

7/4

7/5

7/6

7/7

7/8

7/9

7/10

7/11

CN

Thủy A

Liên A

Tâm V

Thùy T

Hương V

Phúc T

Dung CD

Hỷ N

Long CD

Phụng V

V.Hà A

HAI

Tiết 1

Thủy A

Linh Si

Liên A

Thùy T

Hiếu A

Hương V

Phúc T

Tâm V

Hảo NN

Long CD

Điền NN

2

Thủy A

Liên A

Điền NN

Thùy T

Hiếu A

Hảo NN

Hưng N

Tâm V

Hương V

Phụng V

Linh Si

3

Hảo NN

Liên A

Tâm V

Dung CD

Hương V

Phúc T

Phụng V

Hỷ N

Hà T

Điền NN

V.Hà A

4

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

5

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

BA

Tiết 1

Hà CD

Thúy V

Liên A

Nguyệt L

Thảo L

Hương V

Phụng V

Uyên M

Liên Si

Điền NN

Tâm V

2

Liên Si

Thúy V

Liên A

Hiếu A

Điền NN

Hương V

Phụng V

Thảo L

Nguyệt L

Uyên M

Tâm V

3

Phụng V

Trâm M

Tâm V

Hiếu A

Long CD

Nguyệt L

Thảo L

Hà CD

Hương V

Liên Si

Điền NN

4

Phụng V

Long CD

Hà CD

Thúy V

Hương V

Liên Si

Điền NN

Tâm V

Trâm M

Huyền A

Thảo L

5

Nguyệt L

Thảo L

Liên Si

Thúy V

Hương V

Huyền A

Trâm M

Tâm V

Long CD

Phụng V

Hà CD

TƯ 

Tiết 1

Dũng Đ

Điền NN

Linh T

Hỷ N

Huân Đ

Phúc T

Nhung S

Linh Si

Hà T

Liên Si

Nhuận S

2

Hỷ N

Nhung S

Linh T

Điền NN

Liên Si

Dung CD

Phúc T

Hiếu A

Nhuận S

Dũng Đ

Uyên M

3

Uyên M

Linh Si

Nhung S

Hiếu A

Điền NN

Nhuận S

Oanh A

Thùy T

Liên Si

Hỷ N

Linh T

4

Phúc T

Huân Đ

Dũng Đ

Liên Si

Nhung S

Uyên M

Điền NN

Thùy T

Oanh A

Linh T

Long T.TC

5

Phúc T

Hỷ N

Long T.TC

Uyên M

Hà T

Liên Si

Linh Si

Điền NN

Oanh A

Linh T

Dũng Đ

NĂM

Tiết 1

Phúc T

Linh T

Nhung S

Thùy T

Hà T

Dũng Đ

Linh Si

Tâm V

Hương V

Phụng V

V.Hà A

2

Thủy A

Linh T

Liên A

Thùy T

Hà T

Phúc T

Nhung S

Hiếu A

Dũng Đ

Phụng V

Linh Si

3

Thủy A

Liên A

Linh T

Hiếu A

Hương V

Phúc T

Dũng Đ

Thùy T

Hà T

Nhung S

Tâm V

4

Phụng V

Liên A

Tâm V

Dũng Đ

Hưng N

Hương V

Phúc T

Linh Si

Hà T

Linh T

Hỷ N

5

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

SÁU

Tiết 1

Nhuận S

Linh T

Điền NN

Thùy T

Trâm M

Phúc T

Dũng Đ

Huân Đ

Hưng N

Phụng V

Tâm V

2

Phụng V

Thúy V

Hưng N

Nhuận S

Hà T

Dũng Đ

Phúc T

Thùy T

Hương V

Linh T

Tâm V

3

Phụng V

Thúy V

Trâm M

Điền NN

Hà T

Nhuận S

Phúc T

Thùy T

Hương V

Nhung S

Dũng Đ

4

Phúc T

Nhung S

Tâm V

Thúy V

Hương V

Hưng N

Phụng V

Điền NN

Nhuận S

Dũng Đ

Linh T

5

Phúc T

Điền NN

Tâm V

Thúy V

Nhung S

Hương V

Phụng V

Nhuận S

Hảo NN

BẢY

Tiết 1

Liên Si

Thúy V

Nguyệt L

Nhuận S

Huân Đ

Hảo NN

Oanh A

Hiếu A

Dũng Đ

Huyền A

Linh T

2

Hảo NN

Huân Đ

Liên Si

Dũng Đ

Hiếu A

Huyền A

Oanh A

Nhuận S

Hà T

Long T.TC

Linh T

3

Dũng Đ

Long T.TC

Linh T

Thúy V

Liên Si

Huyền A

Dung CD

Huân Đ

Oanh A

Nguyệt L

Nhuận S

4

Nhuận S

Linh T

Dũng Đ

Liên Si

5

 

 

KHỐI 8 (CHIỀU)

THỨ

LỚP

8/1

8/2

8/3

8/4

8/5

8/6

8/7

8/8

8/9

8/10

CN

K.Anh V

Thảo V

Tuyên H

Trung T

Liên V

Cẩm V

Phượng S

Thu S

Luyến L

Linh Si

HAI

Tiết 1

Tuyên H

V.Hà A

K.Anh V

Thảo V

Lành A

Luyến L

Phượng S

Liên V

Hưng N

Trung T

2

Hà T

V.Hà A

K.Anh V

Thảo V

Lành A

Thu S

Luyến L

Liên V

Phượng S

Trung T

3

K.Anh V

Phượng S

Tuyên H

Hưng N

Thắng H

Cẩm V

Long CD

Trung T

Luyến L

Liên V

4

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

5

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

BA

Tiết 1

T.Hà A

Long CD

V.Hà A

Thắm H

Lành A

Trang Si

Ranl Si

Hiếu A

Thảo V

Liên V

2

T.Hà A

Trang Si

V.Hà A

Huệ CN

Ranl Si

Cẩm V

Thắm H

Diệp N

Thảo V

Liên V

3

Ranl Si

V.Hà A

Trang Si

Thảo V

Diệp N

Cẩm V

Uyên M

Liên V

Huệ CN

Thắm H

4

Trân CN

Thảo V

Uyên M

V.Hà A

Liên V

Diệp N

Hiếu A

Thắm H

Trang Si

Liên A

5

Uyên M

Thảo V

Diệp N

V.Hà A

Liên V

Trân CN

Hiếu A

Trang Si

Thắm H

Liên A

TƯ 

Tiết 1

T.Hà A

Uyên M

Dung CD

Trung T

Lành A

Trang Si

Ranl Si

Hiếu A

Thuỳ A

Tuấn Đ

2

T.Hà A

Tuấn Đ

Khôi T

Trung T

Lưu T

Chung T

Hà T

Trang Si

Thuỳ A

Linh Si

3

Ranl Si

V.Hà A

Khôi T

Trang Si

Lưu T

Chung T

Hà T

Dung CD

Huân Đ

Trung T

4

Hà T

Lưu T

Trang Si

V.Hà A

Ranl Si

Thuỳ A

Hiếu A

Tuấn Đ

Dung CD

Trung T

5

Huân Đ

Lưu T

Tuấn Đ

V.Hà A

Nhung S

Thuỳ A

Hiếu A

Trung T

Thùy T

Dung CD

NĂM

Tiết 1

K.Anh V

Thảo V

Luyến L

Trung T

Liên V

Thắm H

Huân Đ

Hiếu A

Uyên M

Liên A

2

K.Anh V

Thảo V

Tuyên H

Trung T

Liên V

Cẩm V

Diệp N

Tuấn Đ

Thắm H

Luyến L

3

Huân Đ

Luyến L

V.Hà A

Tuấn Đ

Uyên M

Cẩm V

K.Anh V

Liên V

Thảo V

Linh Si

4

Tuyên H

Diệp N

V.Hà A

Luyến L

Huân Đ

Tuấn Đ

K.Anh V

Liên V

Thùy T

Nhung S

5

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

SÁU

Tiết 1

Nhung S

Thắm H

K.Anh V

Uyên M

Phi L

Chung T

Hà T

Thảo L

Thảo V

Tuấn Đ

2

Thảo L

Tuấn Đ

K.Anh V

Nhung S

Lưu T

Chung T

Huân Đ

Thu S

Thảo V

Trân CN

3

K.Anh V

Thảo V

Thu S

Tuấn Đ

Lưu T

Uyên M

Thắm H

Trân CN

Huân Đ

Hưng N

4

Hà T

Lưu T

Trân CN

Thảo V

Long CD

Tuấn Đ

K.Anh V

Thắm H

Thùy T

Uyên M

5

Hưng N

Lưu T

Tuấn Đ

Thảo V

Huân Đ

Long CD

K.Anh V

Uyên M

Thùy T

Thắm H

BẢY

Tiết 1

K.Anh V

Trang Si

Khôi T

Dung CD

Huệ CN

Thắm H

Hà T

Trung T

Thuỳ A

Liên V

2

Dung CD

Huệ CN

Khôi T

Thắm H

Thắng H

Thuỳ A

K.Anh V

Trung T

Trang Si

Liên V

3

Hà T

Thắm H

K.Anh V

Trang Si

Liên V

Thuỳ A

Huệ CN

Hiếu A

4

5


Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

88