"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ ba, 13/11/2018, 0:0
Lượt đọc: 838

Về đăng ký thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II lên hạng I - Năm 2019

UBND QUẬN TÂN BÌNH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 


Số: 1396/GDĐT-TC

Về đăng ký thăng hạng chức danh

nghề nghiệp giáo viên THCS công lập

từ hạng II lên hạng I - năm 2019.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


Tân Bình, ngày 12 tháng 11 năm 2018.

 

Kính gửi:

- Hiệu trưởng các trường THCS công lập;

- Hiệu trưởng trường Bồi dưỡng giáo dục quận Tân Bình.

 

Căn cứ Công văn số 1678/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục về việc thăng hạng CDNN giáo viên từ hạng II lên hạng I năm 2019;

Căn cứ Công văn số 3877/GDĐT-TC ngày 05 tháng 11 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc đăng ký thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên phổ thông công lập từ hạng II lên hạng I năm 2019,

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị thực hiện như sau:

1. Triển khai các văn bản chỉ đạo của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Sở GDĐT và Phòng GDĐT đến toàn thể giáo viên trong đơn vị được biết (ghi nhận bằng biên bản);

2. Rà soát các điều kiện, tiêu chuẩn tại Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập; lập danh sách các giáo viên đăng ký nhu cầu thăng hạng từ hạng II lên hạng I; báo cáo số liệu theo biểu mẫu đính kèm.

3. Giáo viên trung học cơ sở hạng II là những giáo viên đang hưởng mã ngạch 15a.201 – giáo viên trung học cơ sở chính (đang chờ quyết định chuyển đổi mã ngạch).

4. Đối với điều kiện Mục d Khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ tạo điều kiện để giáo viên tham gia học lớp Bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở hạng I theo quy định.

5. Tất cả các trường THCS công lập và trường Bồi dưỡng giáo dục quận Tân Bình đều thực hiện báo cáo về Phòng những nội dung sau: (01 bộ hồ sơ + file)

- Bản sao biên bản triển khai các nội dung nêu trên.

- Báo cáo đăng ký nhu cầu thăng hạng.

- Danh sách giáo viên đủ điều kiện và đăng ký thăng hạng.

(Các đơn vị nào không có giáo viên đủ điều kiện đăng ký vẫn thực hiện báo cáo nêu trên).

Người nhận hồ sơ: cô Trung Hiền – Chuyên viên – email: trtthien.tanbinh@tphcm.gov.vn.

Hạn nộp: 10 giờ 00 thứ 19/11/2018.

Trên đây là hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình về việc đăng ký thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở từ hạng II lên hạng I năm 2019. Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai và thực hiện theo văn bản này./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TC.

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

Trần Khắc Huy


Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều
Nguồn tin: Cục Nhà Giáo - Sở GD&ĐT TP.HCM - Phòng GD&ĐT quận Tân Bình

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164