"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 15/12/2018, 0:0
Lượt đọc: 917

Triển khai công tác truyền thông về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong các đơn vị trường học giai đoạn 2018 – 2020

UBND QUẬN TÂN BÌNH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:1544/KH-GDĐT

     Tân Bình, ngày 13 tháng 12 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác truyền thông về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong các đơn vị trường học giai đoạn 2018 – 2020

 

 

 


            Căn cứ kế hoạch số 283/KH-UBND-ĐT ngày 07/12/2018 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về Kế hoạch triển khai công tác truyền thông về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn quận Tân Bình,

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình xây dựng kế hoạch triển khai công tác truyền thông về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong các đơn vị trường học giai đoạn 2018 – 2020 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, CHỈ TIÊU

1. Mục đích

- Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong các đơn vị trường học có hiểu biết cơ bản về biến đổi khí hậu.

- Tăng cường sự tham gia phối hợp giữa các tổ chức trong nhà trường trong công tác truyền thông nâng cao nhận thực, thay đổi hành vi, hình thành thói quen tích cực trong bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

- Kiểm soát, ngăn chặn, giảm thiểu các hoạt động gây ô nhiễm môi trường; tăng diện tích mảng xanh tại các đơn vị trường học.

2. Chỉ tiêu

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các đơn vị trường học được tiếp cận và có hiểu biết cơ bản về biến đổi khí hậu, phòng chống bão lụt và giảm nhẹ thiên tai.

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các đơn vị trường học có kiến thức ứng phó, thích nghi, sống chung với biến đổi khí hậu, phòng chống bão lụt và giảm nhẹ thiên tai.

- 100% học sinh cấp Tiểu học, Trung học cơ sở được giáo dục về kiến thức và kỹ năng bảo vệ môi trường.

- 100% học sinh cấp Tiểu học, Trung học cơ sở được giáo dục về tác hại của việc sử dụng và thải bỏ túi ni lông khó phân hủy.

II. PHẠM VI THỰC HIỆN

1. Đối tượng tuyên truyền

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị trường học.

- Học sinh các cấp từ giáo dục Mầm non đến giáo dục Trung học cơ sở trên địa bàn quận.

2. Nội dung tuyên truyền

            - Bảo vệ môi trường khu dân cư, nơi công cộng, tại gia đình, công sở và trường học;

- Chương trình 3T (Tiết giảm, tái sử dụng, Tái chế) và phân loại chất thải rắn khó sinh hoạt tại nguồn;

- Kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm môi trường do túi ni-lông khó phân hủy, chất thải nguy hại.

- Ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

- Triển khai việc thực hiện công tác truyền thông về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2018 – 2020 đến đội ngũ Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh toàn trường.

- Tăng cường sử dụng các công cụ hỗ trợ trong công tác truyền thông về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp với từng nhóm đối tượng: tài liệu hướng dẫn, áp phích, cẩm nang, phim ảnh, góc thông tin, tiểu phẩm…

- Tăng cường, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổ chức các buổi chuyên đề dưới sân trường; các hoạt động về văn hóa, văn nghệ, vẽ tranh; lồng ghép bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong các tiết dạy của các bộ môn … bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và phù hợp với từng đối tượng.

            - Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai công tác truyền thông về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong các đơn vị trường học.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Xây dựng và triển khai việc thực hiện công tác truyền thông về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2018 – 2020 đến các đơn vị trường học.

- Chỉ đạo Hiệu trưởng các đơn vị trường học xây dựng kế hoạch và thực hiện lồng ghép các nội dung giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong các hoạt động của nhà trường.

- Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên, cán bộ phụ trách công tác truyền thông, lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu cho học sinh.

- Đánh giá, báo cáo kết quả hoạt động giáo dục về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong học đường; bình chọn và đề xuất các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác truyền thông bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

2. Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở

- Xây dựng kế hoạch triển khai công tác truyền thông về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2018 – 2020.

- Kiện toàn, xây dựng và nâng cao năng lực đội ngũ Đoàn viên giáo viên, Tổng phụ trách Đội, các giáo viên nòng cốt làm công tác truyền thông bảo vệ môi trường, lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt của đơn vị.

- Xây dựng góc tuyên truyền, thường xuyên cập nhật các thông tin về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Sử dụng hiệu quả các công cụ truyền thông: áp phích, báo tường, tranh vẽ, bảng đèn điện tử…

- Chỉ đạo các tổ bộ môn lồng ghép các nội dung bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong các tiết học.

- Tổ chức các buổi chuyên đề dưới sân trường; các hoạt động về văn hóa, văn nghệ, vẽ tranh… bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Chú trọng đến các chuyên đề:

+ Chương trình 3T (Tiết giảm, Tái sử dụng, Tái chế) và phân loại chất thải rắn khó sinh hoạt tại nguồn;

+ Kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm môi trường do túi ni-lông khó phân hủy, chất thải nguy hại.

+ Ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai.

+ Sử dụng nguồn nhiên liệu hiệu quả và tiết kiệm…

- Kiểm tra, giám sát, báo cáo sơ kết tổng kết công tác truyền thông bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Đề nghị các đơn vị trường học xây dựng kế hoạch và báo cáo định kỳ về Phòng Giáo dục và Đào tạo (thầy Hiệp – Tổ Phổ thông). Cụ thể như sau:

- Gửi kế hoạch trước ngày 05/01/2019.

- Gửi báo cáo trước ngày 25/5/2019 và 30/10/2019.

Trên đây là Kế hoạch công tác truyền thông về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2018 – 2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình. Đề nghị Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học,Trung học cơ sở triển khai thực hiện có nghiêm túc./.

 

Nơi nhận:                                                                   

- Thường trực UBND quận;

- Phòng Tài nguyên – Môi trưởng;

- Hiệu trưởng các trường MN, TiH, THCS;

- Lưu.

 

KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(đã ký)

 

 

Phan Văn Quang

 

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87