"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ sáu, 2/11/2018, 0:0
Lượt đọc: 1749

Kế hoạch triển khai công tác giáo dục an toàn giáo thông cấp THCS năm học 2018 - 2019

UBND QUẬN TÂN BÌNH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1349 /KH-GDĐT-PT

Tân Bình, ngày 02 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông

cấp trung học cơ sở năm học 2018 – 2019

ơ

Căn cứ kế hoạch số 716/KH-BGDĐT, ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2018 - 2019;

Căn cứ Công văn số 3771 /KH-GDĐT-TrH ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2018 - 2019;

Căn cứ văn bản số 1147 /GDĐT-PT của Phòng Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nội dung giáo dục ATGT, giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, luật hôn nhân gia đình và bình đẳng giới cho học sinh THCS năm học 2018 – 2019,

Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông cấp trung học cơ sở năm học 2018 – 2019 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục mở rộng việc triển khai chương trình giáo dục "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" dành cho học sinh cấp THCS.

- Thông qua việc triển khai giảng dạy và Hội thi, tổ chức trao đổi kinh nghiệm, các giải pháp hiệu quả trong công tác giáo dục ATGT và đảm bảo trật tự ATGT cho học sinh THCS khi tham gia giao thông.

II. NỘI DUNG

- Triển khai dạy học 5 bài chương trình giáo dục "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" cấp THCS cho tất cả trường trên địa bàn quận.

- Triển khai kế hoạch hội thi thiết kế tài liệu và giáo án dạy học "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" của Sở Giáo dục đến các trường THCS.

- Tổ chức hội thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" cấp quận.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

1. Hoạt động 1. Tổ chức tập huấn giáo viên cốt cán hướng dẫn  thực hiện rà soát và biên soạn tài liệu dạy học "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" dành cho cấp THCS trên địa bàn quận Tân Bình và Triển khai giảng dạy tài liệu "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" cấp THCS.

a) Nội dung

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn giáo viên thực hiện tài liệu "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" dành cho cấp THCS.

- Trao đổi thảo luận kinh nghiệm giảng dạy nội dung giáo dục ATGT.

- Triển khai giảng dạy tài liệu "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" cấp THCS tại tất cả các trường THCS trên địa bàn quận Tân Bình.

b) Thành phần.

- 01 Phó hiệu trưởng phụ trách Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

- Mỗi đơn vị cử 04 giáo viên chủ nhiệm của 4 khối lớp.

c) Địa điểm và thời gian.

- Tập huấn lúc 15h30 ngày 05/11/2018 tại Hội trường nhỏ Phòng giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình.

- Dự kiến tổ chức tiết dạy cấp thành phố cuối tháng 11/2018 tại trường THCS Trần Văn Quang (Có sự tham gia của Ban An toàn giao thông thành phố, Sở GDĐT, Đại diện công ty Honda Việt Nam).

d) Tổ chức triển khai

- Trên cơ sở tài liệu được cấp phát và được tải trên trang website: truonghocketnoi.edu.vn, các nhà trường chủ động, linh hoạt lựa chọn nội dung, thời gian, hình thức tổ chức dạy học nội dung giáo dục ATGT cho học sinh cấp THCS.

- Các hình thức tổ chức giảng dạy nội dung giáo dục ATGT cho nụ cười ngày mai có thể lựa chọn: tổ chức ngoại khóa, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo, tổ chức dạy thành tiết học trong khung thời gian của các tiết ngoài giờ lên lớp (05 tiết từ tháng 10 đến tháng 03 trong năm học 2018 - 2019).

- Tổ chức rà soát tài liệu phục vụ cho công tác dạy học nội dung An Toàn giao thông cho học sinh.

- Thi thiết kế giáo án tiếp cận Giáo dục STEM liên quan Giáo dục An Toàn Giao thông.

2. Hoạt động 2. Tổ chức cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" cấp quận

a) Đối tượng dự thi

Đối với cấp THCS: học sinh và giáo viên ở các trường triển khai tài liệu "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" dành cho học sinh cấp THCS.

b) Nội dung

- Đối với học sinh: Kiến thức an toàn giao thông, Luật Giao thông đường bộ, các kĩ năng tham gia giao thông an toàn.

- Đối với giáo viên: Kiến thức an toàn giao thông, Luật Giao thông đường bộ, xây dựng kế hoạch bài dạy; dạy thử nghiệm bài đã xây dựng kế hoạch.

c) Thời gian tổ chức cuộc thi: Cấp quận từ tháng đầu 02/11/2018 đến cuối tháng 23/11/2018.

Ban tổ chức cấp quận sẽ chọn bài dự thi gửi về ban tổ chức cuộc thi cấp Thành phố.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Giáo và Đào tạo

- Phối hợp với  HEAD được ủy quyền của Công ty Honda Việt Nam, Ủy ban An toàn giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và Phòng Giáo dục Trung học của Sở giáo dục tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lí và giáo viên cốt cán cấp THCS; tổ chức cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cấp THCS.

- Tổ chức phát động cuộc thi; nhận đề thi từ Ban tổ chức cuộc thi và chuyển về các trường THCS tham dự; nhận bài thi từ các trường, niêm phong và bàn giao cho Công ty Honda Việt Nam để gửi về Sở GDĐT đúng thời hạn; công bố danh sách giáo viên và học sinh đoạt giải; hướng dẫn các đơn vị và cá nhân đoạt giải tham gia dự thi vòng 2 và lễ tổng kết, trao giải.

2. Các trường trung học cơ sở

- Cử cán bộ, giáo viên tham dự đầy đủ, đúng thành phần của lớp tập huấn giáo viên cốt cán cấp THCS. Tổ chức tập huấn các nội dung trên đến tất cả giáo viên trong trường đang giảng dạy nội dung giáo dục ATGT năm học 2018 - 2019.

- Tiếp tục triển khai giảng dạy nội dung giáo dục đảm bảo chất lượng, hiệu quả và thiết thực.

- Tham gia đầy đủ cuộc "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" và gửi bài dự thi về Tổ phổ thông cho thầy Nguyễn Hoàng Sơn hạn cuối 23/11/2018.

Đề nghị hiệu trưởng các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung giáo dục ATGT và tham gia cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai"  phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị như hướng dẫn trên./.

 

 

Nơi nhận:                              

 - Các trường THCS;

 - Lưu VP.

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Phan Văn Quang

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164