"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ ba, 19/3/2019, 0:0
Lượt đọc: 692

Kế hoạch phát động thi đua về cải cách hành chính năm 2019 với chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội” trên địa bàn quận.

ỦY BAN NHÂN DÂN

QUẬN TÂN BÌNH

 

 


Số:   64  /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Tân Bình, ngày  14  tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Phát động thi đua về cải cách hành chính năm 2019

với chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện thắng lợi

Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội” trên địa bàn quận

 

 

 


Căn cứ Kế hoạch số 624/KH-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố phát động thi đua về cải cách hành chính năm 2019 với chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội” trên địa bàn thành phố;

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân quận ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/QU ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Quận ủy quận Tân Bình về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI về Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2015 - 2020, Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận Tân Bình năm 2019;

Ủy ban nhân dân quận phát động thi đua năm 2019 với chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội”, với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

Triển khai các hoạt động chào mừng “Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII.

Thực hiện có hiệu lực, hiệu quả Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội, xem đây là một trong những điều kiện thúc đẩy sự phát triển của thành phố và của quận trên các lĩnh vực. Các công tác trọng tâm được xác đnh cụ thể nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả, đạt chất lượng, đúng tiến độ, góp phần vào tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội quận.

Xây dựng một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiện đại, tăng tính dân chủ, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phục vụ tốt cho nhân dân; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của các doanh nghiệp trong việc tuân thủ thủ tục hành chính; gắn với kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước tại quận.

Đợt phát động thi đua nhằm triển khai thực hiện sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, các giới, các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả, giám sát chất lượng cải cách hành chính của quận, đảm bảo đúng tiến độ thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội, giúp quận và thành phố tạo sự đột phá, tăng tốc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI.

Nội dung, hình thức tổ chức thực hiện đợt thi đua phải rõ ràng, cụ thể, thực chất và hiệu quả, gắn sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đợt thi đua do Ủy ban nhân dân quận phát động; xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện phù hợp với cơ quan, đơn vị, xác định rõ đây là nhiệm vụ lãnh đạo trọng tâm, thường xuyên đối với việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của quận trong năm 2019 nói chung và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị nói riêng, chịu trách nhiệm trước Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận về kết quả cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị mình.

II. NỘI DUNG PHÁT ĐỘNG THI ĐUA:

1.     Nội dung:

Thi đua bằng hành động của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong triển khai chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, đạt chất lượng, đúng tiến độ Chương trình cải cách hành chính và Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội.

Thi đua thực hiện đột phá các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính (cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính) theo Kế hoạch của quận. Trọng tâm là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính thuộc ngành, lĩnh vực và địa phương mà sự hài lòng của người dân làm thước đo, để đánh giá tăng thu nhập.

Thi đua trong công tác tuyên truyền cải cách hành chính, giáo dục và nâng cao nhận thức đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nâng cao vai trò giám sát của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện cải cách hành chính đối với các cơ quan nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tích cực thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững của kinh tế - xã hội quận.

Thi đua đề xuất nhiều giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả trong thực hiện cải cách hành chính.

2.     Giải pháp thực hiện:

Quyết liệt trong sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương thực hiện nghiêm chế độ công chức, công vụ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; tập trung hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 54/2017/QH14 và các nhiệm vụ cải cách hành chính được giao. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ và hoạt động cải cách hành chính; chấn chỉnh, xử lý kịp thời các kết quả sau kiểm tra, thanh tra.

Quyết tâm trong triển khai các kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh”, xây dựng chính quyền điện tử phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước của quận. Bảo đảm hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin thông suốt, kịp thời từ thành phố đến quận.

Thủ tục hành chính được cải cách cơ bản, mức độ hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính đạt mức trên 80%; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn của từng lĩnh vực đều đạt trên 90%; sự hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, đạt mức trên 80%. Đưa tỷ lệ từ 30% đến 40% số lượng thủ tục hành chính đã được công bố và đủ điều kiện vào cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4; đạt từ 40% hồ sơ thủ tục hành chính  được xử lý trực tuyến mức độ 3, từ 30% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 4; tăng cường tiếp nhận thủ tục hành chính và thực hiện trả kết quả theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức thông qua hệ thống bưu điện trên địa bàn quận.

Tập trung công tác vận động nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia giám sát, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Phản ánh, phát hiện những cán bộ, đảng viên, công chúc, viên chức có hành vi sai trái, tham nhũng, tiêu cực, không thực hiện đúng chức trách, đạo đức công vụ. Thực hiện nghiêm quy định về tiếp công dân; quy định trách nhiệm và cơ chế giải trình của các cơ quan nhà nước. Triển khai hệ thống ghi nhận ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp (qua tin nhắn, thư điện tử) đến các cơ quan chính quyền, xử lý và trả lời theo thời hạn phù hợp đến từng người dân, doanh nghiệp có ý kiến (sau 02 giờ đến tối đa vụ việc phức tạp không quá 05 ngày).

Tổ chức tuyên truyền, quán triệt trong cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, thực hiện hiệu quả đợt thi đua cao điểm về công tác cải cách hành chính; mỗi cá nhân, đơn vị đăng ký một sáng kiến, giải pháp hoặc cách làm hay để phục vụ có hiệu quả, tạo được sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; chú trọng phát hiện và kịp thời nhân rộng các giải pháp, sáng kiến, cách làm hay về cải cách hành chính góp phần nâng cao chỉ số PAR index, PCI, PAPI của quận.

Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết đợt thi đua, qua đó phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc để biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo không khí thi đua sôi nổi trong phong trào thi đua yêu nước, cỗ vũ mọi người phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương với hiệu quả cao nhất.

3.     Thời gian tổ chức thực hiện:

Thời gian: Từ nay đến ngày 01 tháng 12 năm 2019.

Tổ chức sơ kết và khen thưởng nhân dịp chào mừng “Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”, trong dịp 19 tháng 5 năm 2019.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các đoàn thể, Ủy ban nhân dân 15 Phường, các trường học trực thuộc quận, các doanh nghiệp thuộc cụm thi đua quận tiếp tục theo dõi, bám sát việc triển khai thực hiện các đề án của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai các nội dung, đề án thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phổ Hồ Chí Minh. Triển khai có hiệu quả các nội dung, đề án đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua. Triển khai, phổ biến nội dung Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức đăng ký thi đua với Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận.

Thời gian đăng ký thi đua: trước ngày 28 tháng 3 năm 2019 (thứ Năm).

Triển khai có hiệu quả các nội dung của Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành “Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận Tân Bình năm 2019”. 

2. Giao Phòng Văn hóa và thông tin phối hợp với Ban Tuyên giáo Quận ủy tuyên truyền rộng rãi, thường xuyên trên các phương tiện truyền thông các đợt thi đua cải cách hành chính của quận.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các đoàn thể phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia đợt phát động thi đua và hướng dẫn thực hiện công tác giám sát ngay tại cơ quan, đơn vị.

4. Giao Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (Phòng Nội vụ);

Giao Thường trực Hội đng Thi đua - Khen thưởng quận (Phòng Nội vụ) có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc đăng ký và phát động phong trào thi đua.

Tham mưu Ủy ban nhân dân quận tổ chức sơ kết, tổng kết; khen thưởng và đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua.

Phối hợp với Ban Dân vận Quận ủy theo dõi, giám sát cơ sở trong tổ chức thực hiện đợt thi đua cao điểm; tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong đợt thi đua, phổ biến, giới thiệu, nhân rộng những mô hình mới, sáng kiến hay mang lại hiệu quả cao trong công tác cải cách hành chính.

Trên đây là Kế hoạch phát động thi đua về cải cách hành chính năm 2019 với chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 51/2017/NQ14 của Quốc hội”, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các ban Quận ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể quận, Ủy ban nhân dân 15 Phường, các trường học trực thuộc quận, các doanh nghiệp thuộc cụm thi đua quận thực hiện nghiêm túc các nội dung của Kế hoạch này./.

 

Nơi nhận:

- UBND/TP;               

- Sở Nội vụ/TP;

- TTQU;

- TT.HĐND;

- TTUB (CT, các PCT);  

- Thành viên HĐTĐKT/Q;

- CA, BCHQS, CCT, TAND, VKSND, LĐLĐ;

- CCTK, BHXH, KBNN, CCTHADS;

- Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp;

- MTTQ và các đoàn thể;

- Liên đoàn Lao động quận;

- Các ban Quận ủy; UBKTQ;  

- Nhà thiếu nhi, TTBDCT/Q;    

- UBND 15 Phường;

- Các trường MN, TH và THCS;

- Các doanh nghiệp thuộc cụm thi đua quận;  

- VPQU: CVP, PCVP;

- VPHĐND và UBND: CVP, PCVP;

- TH (cả tổ);            

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Châu Văn La


Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia THiều
Nguồn tin: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164