"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ sáu, 24/7/2020, 0:0
Lượt đọc: 1952

Danh sách học sinh đăng ký nhập học vào lớp 6 ngày 24/07/2020.

Danh sách học sinh hoàn tất đăng ký nhập học lớp 6 năm học 2020-2021

(Tính đến 17h00 ngày 24/07/2020)

Stt

Họ và tên học sinh

Trường Tiểu học

Lớp

Thời gian đăng ký

1

Bùi Nguyễn Khánh

An

TH Chi Lăng

5/1

20/07/2020 08:20:48

2

Bùi Nguyễn Minh

An

TH Chi Lăng

5/2

20/07/2020 09:50:08

3

Bùi Nguyễn Minh

Anh

TH Đống Đa

5/3

20/07/2020 10:51:01

4

Bùi Thị Ngọc

Anh

TH Chi Lăng

5/2

20/07/2020 10:45:13

5

Dương Nguyễn Quỳnh

Anh

TH Đống Đa

5/1

20/07/2020 15:21:00

6

Hoàng Kiều

Anh

TH Đống Đa

5/4

20/07/2020 12:40:07

7

Lê Nguyễn Quỳnh

Anh

TH Đống Đa

5/4

20/07/2020 21:08:17

8

Lê Phúc Hải

Anh

TH Lê Văn Sĩ

5/6

20/07/2020 08:52:56

9

Lê Quốc

Anh

TH Chi Lăng

5/1

21/07/2020 09:26:36

10

Lê Quỳnh

Anh

TH Đống Đa

5/1

20/07/2020 11:26:44

11

Ngô Tâm

Anh

TH Đống Đa

5/2

20/07/2020 11:59:44

12

Nguyễn Đỗ Minh

Anh

TH Chi Lăng

5/3

20/07/2020 08:04:13

13

Nguyễn Thị Quỳnh

Anh

TH Chi Lăng

5/3

21/07/2020 09:21:13

14

Phạm Quỳnh

Anh

TH Đống Đa

5/5

20/07/2020 13:31:00

15

Phan Quỳnh

Anh

TH Đống Đa

5/2

23/07/2020 19:02:50

16

Thái

Anh

TH Đống Đa

5/4

20/07/2020 11:27:24

17

Trần Ngọc Phương

Anh

TH Đống Đa

5/5

20/07/2020 11:15:03

18

Trần Thảo

Anh

TH Chi Lăng

5/1

20/07/2020 09:42:18

19

Trần Thụy Hải

Anh

TH Đống Đa

5/3

20/07/2020 11:15:25

20

Đỗ Trọng

Ân

TH Chi Lăng

5/1

20/07/2020 09:11:00

21

Nguyễn Phúc Thiên

Ân

TH Đống Đa

5/3

20/07/2020 12:06:18

22

Nguyễn Vũ Thiên

Ân

TH Chi Lăng

5/3

19/07/2020 20:52:03

23

Đinh Toàn Quốc

Bảo

TH Đống Đa

5/5

20/07/2020 22:28:23

24

Đoàn Nguyễn Gia

Bảo

TH Đống Đa

5/2

20/07/2020 13:27:56

25

Huỳnh Gia

Bảo

TH Đống Đa

5/3

20/07/2020 11:48:12

26

La Gia

Bảo

TH Đống Đa

5/4

20/07/2020 21:01:38

27

Ngô Gia

Bảo

TH Chi Lăng

5/2

20/07/2020 08:41:08

28

Nguyễn Nhật

Bảo

TH Đống Đa

5/3

20/07/2020 11:34:40

29

Trần Hoàng

Bảo

TH Chi Lăng

5/3

20/07/2020 11:21:27

30

Nguyễn Khánh

Bình

TH Đống Đa

5/5

20/07/2020 12:03:29

31

Hồ Mỹ

Cát

TH Đống Đa

5/1

20/07/2020 08:36:05

32

Diệu Ngọc

Châu

TH Chi Lăng

5/2

22/07/2020 17:42:35

33

Hoàng Ngọc Bảo

Châu

TH Chi Lăng

5/2

20/07/2020 09:54:55

34

Trương Minh

Châu

TH Chi Lăng

5/3

20/07/2020 07:46:14

35

Trương An

Di

TH Đống Đa

5/3

20/07/2020 16:01:46

36

Phan Huỳnh Trí

Dũng

TH Đống Đa

5/2

20/07/2020 11:09:53

37

Huỳnh Thanh

Duy

TH Chi Lăng

5/1

20/07/2020 11:11:48

38

Nguyễn Đồng

Duy

TH Đống Đa

5/5

20/07/2020 11:36:40

39

Trần Bá

Duy

TH Chi Lăng

5/3

20/07/2020 07:50:18

40

Nguyễn Đức

Dương

TH Chi Lăng

5/2

21/07/2020 16:54:50

41

Phan Linh

Đan

TH Chi Lăng

5/1

20/07/2020 08:36:44

42

Trần Quốc

Đạt

TH Chi Lăng

5/3

21/07/2020 08:42:39

43

Hồ Hải

Đăng

TH Chi Lăng

5/1

20/07/2020 07:35:42

44

Huỳnh Nhật

Đông

TH Chi Lăng

5/1

20/07/2020 08:31:50

45

Lại Chí

Đức

TH Lê Văn Sĩ

5/6

20/07/2020 12:56:22

46

Lê Nguyễn Thiện

Đức

TH Chi Lăng

5/1

21/07/2020 08:44:31

47

Đổng Thụy Châu

Giang

TH Đống Đa

5/1

20/07/2020 13:44:58

48

Lê Tạ Quỳnh

Giang

TH Chi Lăng

5/2

21/07/2020 09:35:52

49

Nguyễn Vũ Hương

Giang

TH Đống Đa

5/1

20/07/2020 09:16:38

50

Đỗ Thiên

TH Đống Đa

5/2

21/07/2020 09:31:43

51

Lê Vũ Khánh

TH Đống Đa

5/4

21/07/2020 09:04:20

52

Nguyễn Khánh

TH Chi Lăng

5/3

20/07/2020 08:47:20

53

Trần Thanh

TH Đống Đa

5/5

20/07/2020 11:12:23

54

Phạm Đinh Nhật

Hạ

TH Đống Đa

5/5

20/07/2020 11:47:45

55

Nguyễn Trường

Hải

TH Đống Đa

5/4

20/07/2020 19:38:24

56

Trần Minh

Hải

TH Đống Đa

5/2

20/07/2020 11:12:24

57

Nguyễn Hồng

Hạnh

TH Lê Văn Sĩ

5/6

23/07/2020 08:41:18

58

Lưu Gia

Hào

TH Chi Lăng

5/3

20/07/2020 09:11:01

59

Phan Huy

Hào

TH Đống Đa

5/2

21/07/2020 08:34:59

60

Bùi Lâm Gia

Hân

TH Chi Lăng

5/1

21/07/2020 08:24:48

61

Lâm Huỳnh Gia

Hân

TH Lê Văn Sĩ

5/6

20/07/2020 10:42:09

62

Lê Nguyễn Ngọc

Hân

TH Đống Đa

5/4

21/07/2020 11:56:17

63

Mai Phùng Gia

Hân

TH Đống Đa

5/3

20/07/2020 15:09:14

64

Nguyễn Đông Minh

Hân

TH Đống Đa

5/2

20/07/2020 11:25:20

65

Nguyễn Hoàng

Hân

TH Đống Đa

5/4

24/07/2020 09:27:38

66

Nguyễn Minh

Hân

TH Đống Đa

5/5

20/07/2020 11:23:56

67

Nguyễn Ngọc Gia

Hân

TH Chi Lăng

5/3

20/07/2020 08:00:32

68

Nguyễn Vũ Gia

Hân

TH Chi Lăng

5/1

20/07/2020 08:16:25

69

Phạm Ngọc

Hân

TH Lê Văn Sĩ

5/6

20/07/2020 11:26:43

70

Nguyễn Thư

Hiền

TH Đống Đa

5/5

20/07/2020 12:03:05

71

Huỳnh Thị Minh

Hiếu

TH Đống Đa

5/5

20/07/2020 13:21:57

72

Phạm Gia

Hiếu

TH Đống Đa

5/1

20/07/2020 11:36:02

73

Bùi Huy

Hoàng

TH Đống Đa

5/4

20/07/2020 21:40:59

74

Lâm Hy

Hoàng

TH Chi Lăng

5/2

20/07/2020 11:11:38

75

Nguyễn Minh

Hoàng

TH Đống Đa

5/5

20/07/2020 11:47:04

76

Nguyễn Minh

Hoàng

TH Đống Đa

5/1

20/07/2020 11:25:46

77

Trần Nguyễn Hà Gia

Huân

TH Chi Lăng

5/1

20/07/2020 10:14:40

78

Lê Nguyễn Phi

Hùng

TH Chi Lăng

5/3

20/07/2020 09:37:41

79

Huỳnh Gia

Huy

TH Chi Lăng

5/3

20/07/2020 08:25:10

80

Huỳnh Quốc

Huy

TH Đống Đa

5/1

20/07/2020 11:09:14

81

Lê Quang

Huy

TH Đống Đa

5/4

20/07/2020 16:47:51

82

Lương Đắc Gia

Huy

TH Chi Lăng

5/3

20/07/2020 08:16:23

83

Nguyễn Đức

Huy

TH Đống Đa

5/5

20/07/2020 18:07:36

84

Phạm Quốc

Huy

TH Chi Lăng

5/1

21/07/2020 09:46:18

85

Trần Bảo

Huy

TH Lê Văn Sĩ

5/6

20/07/2020 15:17:05

86

Trần Gia

Huy

TH Chi Lăng

5/1

20/07/2020 07:50:01

87

Võ Lê Minh

Huy

TH Chi Lăng

5/1

20/07/2020 10:57:21

88

Nguyễn Phi

Huỳnh

TH Đống Đa

5/3

20/07/2020 13:53:19

89

Hoàng Quốc

Hưng

TH Đống Đa

5/2

20/07/2020 11:20:14

90

Mai Thế

Hưng

TH Chi Lăng

5/1

20/07/2020 10:21:40

91

Nguyễn Quang

Hưng

TH Chi Lăng

5/2

20/07/2020 12:34:29

92

Trần Minh

Hưng

TH Lê Văn Sĩ

5/6

20/07/2020 12:44:01

93

Võ Tuấn

Hưng

TH Chi Lăng

5/3

21/07/2020 09:08:38

94

Phạm Lan

Hương

TH Đống Đa

5/3

20/07/2020 12:22:31

95

Biện Hoàng Vĩnh

Khang

TH Chi Lăng

5/2

20/07/2020 09:39:34

96

Đặng Ngọc Phan

Khang

TH Đống Đa

5/3

20/07/2020 12:27:00

97

Huỳnh Gia

Khang

TH Lê Văn Sĩ

5/6

23/07/2020 07:57:50

98

Huỳnh Gia

Khang

TH Đống Đa

5/2

20/07/2020 11:09:57

99

Ngô Phúc

Khang

TH Đống Đa

5/5

20/07/2020 11:14:05

100

Nguyễn Hoàng

Khang

TH Đống Đa

5/5

20/07/2020 17:04:03

101

Nguyễn Lâm Gia

Khang

TH Đống Đa

5/1

20/07/2020 11:14:18

102

Nguyễn Trần Minh

Khang

TH Đống Đa

5/4

20/07/2020 21:01:18

103

Trịnh Phú

Khang

TH Đống Đa

5/3

20/07/2020 10:47:01

104

Huỳnh Nguyễn Mai

Khanh

TH Đống Đa

5/3

20/07/2020 12:52:23

105

Lê Quốc

Khanh

TH Chi Lăng

5/3

21/07/2020 07:57:59

106

Nguyễn Trần Yến

Khanh

TH Lê Văn Sĩ

5/6

20/07/2020 11:25:01

107

Đặng Quốc

Khánh

TH Chi Lăng

5/1

20/07/2020 10:15:32

108

Huỳnh Công Nam

Khánh

TH Đống Đa

5/3

20/07/2020 12:38:07

109

Nguyễn Minh

Khánh

TH Chi Lăng

5/3

20/07/2020 08:05:12

110

Trần Minh

Khiết

TH Đống Đa

5/1

20/07/2020 12:07:29

111

Dương Minh

Khoa

TH Đống Đa

5/4

21/07/2020 09:50:55

112

Lại Vũ Đăng

Khoa

TH Chi Lăng

5/3

21/07/2020 11:14:36

113

Lê Minh

Khoa

TH Đống Đa

5/5

20/07/2020 11:04:22

114

Mai Nguyễn Đăng

Khoa

TH Chi Lăng

5/2

20/07/2020 08:20:16

115

Ngô Đoàn Đăng

Khoa

TH Chi Lăng

5/3

23/07/2020 08:58:37

116

Nguyễn Anh

Khoa

TH Chi Lăng

5/2

21/07/2020 09:39:01

117

Nguyễn Minh

Khoa

TH Đống Đa

5/1

20/07/2020 11:46:22

118

Trần Đại

Khoa

TH Đống Đa

5/2

20/07/2020 12:38:04

119

Đào Hoàng

Khôi

TH Đống Đa

5/5

20/07/2020 14:39:06

120

Hoàng Ngọc Anh

Khôi

TH Đống Đa

5/2

20/07/2020 11:30:17

121

Lê Đức Minh

Khôi

TH Đống Đa

5/4

20/07/2020 22:02:37

122

Lê Minh

Khôi

TH Đống Đa

5/4

21/07/2020 07:40:54

123

Lương Quang

Khôi

TH Lê Văn Sĩ

5/6

20/07/2020 11:58:11

124

Nguyễn Minh

Khôi

TH Đống Đa

5/5

20/07/2020 11:18:35

125

Trần Hoàng

Khôi

TH Đống Đa

5/2

20/07/2020 11:30:16

126

Trần Minh

Khôi

TH Lê Văn Sĩ

5/5

20/07/2020 19:31:18

127

Đinh Nguyên Mai

Khuê

TH Đống Đa

5/3

20/07/2020 13:28:12

128

Lại Trung

Kiên

TH Đống Đa

5/4

20/07/2020 20:08:54

129

Nguyễn Tuấn

Kiệt

TH Chi Lăng

5/1

20/07/2020 07:42:15

130

Trần Bá

Kiệt

TH Đống Đa

5/4

21/07/2020 07:47:06

131

Trần Tuấn

Kiệt

TH Chi Lăng

5/3

20/07/2020 08:10:43

132

Trương Thế

Kiệt

TH Đống Đa

5/5

20/07/2020 11:13:02

133

Nguyễn Phạm Gia

Kỳ

TH Đống Đa

5/4

20/07/2020 10:34:52

134

Lê Hoàng Nhã

Lam

TH Chi Lăng

5/3

20/07/2020 07:56:28

135

Bùi Doãn Quang

Lâm

TH Đống Đa

5/3

20/07/2020 12:27:14

136

Nguyễn Gia

Lâm

TH Chi Lăng

5/2

20/07/2020 07:40:51

137

Phạm Nguyễn Minh

Lâm

TH Đống Đa

5/4

20/07/2020 19:44:48

138

Thái Lê Phương

Liên

TH Đống Đa

5/2

20/07/2020 11:39:50

139

Đinh Phương Thùy

Linh

TH Đống Đa

5/5

20/07/2020 16:07:49

140

Lê Nguyễn Gia

Linh

TH Chi Lăng

5/3

20/07/2020 08:47:58

141

Lê Nguyễn Thuỳ

Linh

TH Chi Lăng

5/2

20/07/2020 08:40:41

142

Lê Phương Khánh

Linh

TH Lê Văn Sĩ

5/6

20/07/2020 10:52:06

143

Nguyễn Khánh

Linh

TH Lê Văn Sĩ

5/6

20/07/2020 11:37:36

144

Nguyễn Khánh

Linh

TH Đống Đa

5/2

20/07/2020 11:32:49

145

Nguyễn Ngọc

Linh

TH Đống Đa

5/4

20/07/2020 11:02:58

146

Nguyễn Ngọc Khánh

Linh

TH Đống Đa

5/5

20/07/2020 11:02:43

147

Trần Phạm Khánh

Linh

TH Đống Đa

5/1

20/07/2020 12:51:39

148

Trần Phương

Linh

TH Chi Lăng

5/2

20/07/2020 10:15:05

149

Đỗ Bảo

Long

TH Chi Lăng

5/3

20/07/2020 08:19:16

150

Nguyễn Đức Duy

Long

TH Lê Văn Sĩ

5/6

20/07/2020 10:51:12

151

Nguyễn Ngô Phi

Long

TH Đống Đa

5/3

20/07/2020 11:22:02

152

Bùi Gia

Minh

TH Chi Lăng

5/1

23/07/2020 08:15:21

153

Minh

TH Chi Lăng

5/1

20/07/2020 07:44:14

154

Lê Công

Minh

TH Đống Đa

5/4

20/07/2020 10:52:01

155

Nguyễn Bình

Minh

TH Chi Lăng

5/1

20/07/2020 08:25:45

156

Nguyễn Hoàng

Minh

TH Đống Đa

5/1

20/07/2020 14:47:48

157

Phan Trần Tuấn

Minh

TH Đống Đa

5/2

20/07/2020 11:40:51

158

Trần Nhật

Minh

TH Đống Đa

5/2

20/07/2020 11:46:43

159

Võ Nhật

Minh

TH Đống Đa

5/5

20/07/2020 11:16:38

160

Đỗ Ngọc Trà

My

TH Đống Đa

5/2

20/07/2020 13:10:05

161

Lê Nguyễn Thảo

My

TH Đống Đa

5/3

20/07/2020 11:29:56

162

Nguyễn Thùy Hải

My

TH Đống Đa

5/5

20/07/2020 12:04:07

163

Bùi Hải

Nam

TH Đống Đa

5/1

20/07/2020 12:24:43

164

Lê Hải

Nam

TH Đống Đa

5/2

20/07/2020 11:06:45

165

Trần Hà

Ngân

TH Chi Lăng

5/1

20/07/2020 09:57:38

166

Trần Ngọc

Ngân

TH Chi Lăng

5/1

20/07/2020 09:35:06

167

Đỗ Phạm Phương

Nghi

TH Đống Đa

5/1

20/07/2020 08:11:24

168

Huỳnh Lê Xuân

Nghi

TH Đống Đa

5/4

20/07/2020 19:49:36

169

Nguyễn Song Bảo

Nghi

TH Đống Đa

5/5

20/07/2020 10:56:10

170

Phan Thành

Nghĩa

TH Chi Lăng

5/2

20/07/2020 07:55:33

171

Lê Hoàng Khánh

Ngọc

TH Đống Đa

5/4

20/07/2020 19:46:16

172

Lương Ánh

Ngọc

TH Đống Đa

5/3

21/07/2020 08:26:28

173

Nguyễn Bảo

Ngọc

TH Đống Đa

5/1

20/07/2020 11:38:25

174

Nguyễn Châu Khánh

Ngọc

TH Chi Lăng

5/1

20/07/2020 13:00:35

175

Nguyễn Khánh

Ngọc

TH Chi Lăng

5/3

20/07/2020 08:50:27

176

Nguyễn Như

Ngọc

TH Chi Lăng

5/2

20/07/2020 08:30:45

177

Lê Khắc Trí

Nguyên

TH Đống Đa

5/1

23/07/2020 09:50:20

178

Nguyễn Phúc

Nguyên

TH Chi Lăng

5/1

20/07/2020 08:37:01

179

Nguyễn Thảo

Nguyên

TH Đống Đa

5/2

20/07/2020 12:35:45

180

Phạm Khôi

Nguyên

TH Đống Đa

5/4

21/07/2020 08:03:14

181

Trương Quang Khôi

Nguyên

TH Đống Đa

5/3

20/07/2020 18:25:28

182

Lê Phúc

Nhân

TH Đống Đa

5/3

20/07/2020 10:46:06

183

Nguyễn Trần

Nhân

TH Chi Lăng

5/1

20/07/2020 08:52:22

184

Trần Trí

Nhân

TH Đống Đa

5/2

20/07/2020 13:35:15

185

Vũ Hiếu

Nhân

TH Đống Đa

5/4

20/07/2020 20:27:11

186

Trần Minh

Nhật

TH Đống Đa

5/5

20/07/2020 12:18:31

187

Phan Ngọc Yến

Nhi

TH Đống Đa

5/3

20/07/2020 11:27:32

188

Trần Ngọc Bảo

Nhi

TH Chi Lăng

5/1

20/07/2020 08:56:42

189

Huỳnh Di

Nhiên

TH Đống Đa

5/2

20/07/2020 11:33:51

190

Lê Quỳnh

Như

TH Đống Đa

5/2

20/07/2020 11:32:56

191

Trần Nguyễn Quỳnh

Như

TH Đống Đa

5/5

20/07/2020 11:17:29

192

Nguyễn Hữu

Phát

TH Đống Đa

5/1

20/07/2020 13:26:22

193

Nguyễn Vinh

Phát

TH Lê Văn Sĩ

5/6

20/07/2020 10:56:06

194

Trần Võ Tấn

Phát

TH Chi Lăng

5/1

20/07/2020 13:34:40

195

Võ Nguyễn Gia

Phát

TH Chi Lăng

5/3

20/07/2020 11:23:54

196

Đào Khánh

Phong

TH Lê Văn Sĩ

5/6

20/07/2020 11:22:37

197

Phạm Quốc

Phong

TH Đống Đa

5/5

20/07/2020 11:15:26

198

Đinh Thiên

Phú

TH Đống Đa

5/2

20/07/2020 11:28:16

199

Huỳnh Gia

Phú

TH Chi Lăng

5/1

20/07/2020 09:01:23

200

Nguyễn Trung

Phú

TH Đống Đa

5/1

20/07/2020 12:38:41

201

Bùi Hồng

Phúc

TH Chi Lăng

5/3

20/07/2020 08:59:15

202

Cao Mai Hoàng

Phúc

TH Chi Lăng

5/2

20/07/2020 08:12:37

203

Nguyễn Hồng

Phúc

TH Đống Đa

5/3

22/07/2020 09:20:21

204

Nguyễn Vũ Vĩnh

Phúc

TH Chi Lăng

5/3

21/07/2020 09:40:11

205

Phan Hoàn Kim

Phúc

TH Đống Đa

5/4

21/07/2020 09:43:52

206

Phan Xuân Kiến

Phúc

TH Chi Lăng

5/2

20/07/2020 08:23:50

207

Đoàn Ngọc Hoàng

Phước

TH Đống Đa

5/2

20/07/2020 11:27:38

208

Nguyễn Huỳnh Gia

Phước

TH Đống Đa

5/3

20/07/2020 17:03:40

209

Bùi Hà Minh

Phương

TH Chi Lăng

5/2

20/07/2020 13:56:12

210

Giản Thúy

Phương

TH Đống Đa

5/1

20/07/2020 12:32:56

211

Hình Ngọc Trúc

Phương

TH Đống Đa

5/2

20/07/2020 11:17:59

212

Huỳnh Nhã Khánh

Phương

TH Đống Đa

5/3

20/07/2020 11:13:41

213

Nguyễn Lê An

Phương

TH Đống Đa

5/4

20/07/2020 19:47:49

214

Nguyễn Thu

Phương

TH Đống Đa

5/5

20/07/2020 13:21:26

215

Phan Phước Mai

Phương

TH Lê Văn Sĩ

5/6

21/07/2020 21:18:21

216

Thạch Xuân Bích

Phương

TH Đống Đa

5/3

20/07/2020 11:17:29

217

Đặng Trần Minh

Quang

TH Chi Lăng

5/3

20/07/2020 08:01:01

218

Nguyễn Đức

Quảng

TH Đống Đa

5/3

20/07/2020 15:38:52

219

Chu Minh

Quân

TH Đống Đa

5/1

20/07/2020 11:44:38

220

Đặng Minh

Quân

TH Chi Lăng

5/3

20/07/2020 11:01:31

221

Nguyễn Anh

Quân

TH Chi Lăng

5/2

20/07/2020 16:01:09

222

Nguyễn Minh

Quân

TH Chi Lăng

5/2

20/07/2020 09:32:24

223

Lê Thảo

Quyên

TH Đống Đa

5/2

20/07/2020 12:02:28

224

Nguyễn Đỗ Tố

Quyên

TH Chi Lăng

5/2

20/07/2020 10:05:52

225

Nguyễn Thục

Quyên

TH Chi Lăng

5/2

20/07/2020 09:06:25

226

Vũ Trúc

Quyên

TH Chi Lăng

5/3

20/07/2020 07:50:33

227

Đoàn Văn

Quyết

TH Đống Đa

5/2

20/07/2020 11:23:56

228

Hoàng Như

Quỳnh

TH Chi Lăng

5/2

20/07/2020 08:05:52

229

Lê Nguyễn Thiên

Sơn

TH Đống Đa

5/4

21/07/2020 08:40:27

230

Phạm Hoàng

Sơn

TH Chi Lăng

5/1

20/07/2020 11:10:15

231

Trịnh Thành

Tài

TH Đống Đa

5/5

20/07/2020 11:57:05

232

Diệp Thế

Tâm

TH Chi Lăng

5/2

20/07/2020 13:33:58

233

Nguyễn Trí

Tân

TH Đống Đa

5/3

20/07/2020 11:12:43

234

Đinh Hoàng

Thái

TH Chi Lăng

5/1

20/07/2020 07:54:44

235

Trần Quang

Thái

TH Chi Lăng

5/2

20/07/2020 10:18:09

236

Phạm Phúc

Thành

TH Đống Đa

5/2

20/07/2020 11:24:06

237

Trương Đức

Thành

TH Đống Đa

5/3

20/07/2020 09:14:03

238

Hoàng Phương

Thảo

TH Đống Đa

5/1

20/07/2020 11:25:12

239

Lê Ngọc Thanh

Thảo

TH Đống Đa

5/4

20/07/2020 21:32:36

240

Nguyễn Cao Ngọc

Thảo

TH Chi Lăng

5/1

20/07/2020 11:32:00

241

Phạm Nguyễn Thu

Thảo

TH Đống Đa

5/5

20/07/2020 12:07:21

242

Lê Quang

Thắng

TH Chi Lăng

5/1

22/07/2020 09:06:20

243

Lê Quang

Thiện

TH Đống Đa

5/4

22/07/2020 18:30:00

244

Trần Trung

Thiện

TH Chi Lăng

5/3

20/07/2020 09:31:52

245

Nguyễn Vạn

Thông

TH Đống Đa

5/2

22/07/2020 09:52:10

246

Mai Phương

Thúy

TH Đống Đa

5/4

20/07/2020 20:22:50

247

Hồ Đoàn Minh

Thư

TH Đống Đa

5/2

20/07/2020 11:14:09

248

Nguyễn Võ Kim

Thư

TH Lê Văn Sĩ

5/6

20/07/2020 11:21:12

249

Huỳnh Bảo Đăng

Thy

TH Đống Đa

5/3

20/07/2020 11:06:22

250

Huỳnh Hồ Bảo

Thy

TH Chi Lăng

5/3

20/07/2020 11:20:58

251

Trịnh Hoàng

Thy

TH Chi Lăng

5/2

20/07/2020 09:19:55

252

Nguyễn Thị Thảo

Tiên

TH Đống Đa

5/1

20/07/2020 13:39:28

253

Trần Ngọc Cát

Tiên

TH Đống Đa

5/5

20/07/2020 13:04:01

254

Lưu Ngọc Bảo

Trang

TH Đống Đa

5/4

21/07/2020 10:00:59

255

Phạm Dương Huyền

Trang

TH Chi Lăng

5/2

20/07/2020 11:32:47

256

Trần Bùi Thuỳ

Trang

TH Chi Lăng

5/2

20/07/2020 08:42:35

257

Hồ Phạm Ngọc

Trâm

TH Đống Đa

5/2

20/07/2020 20:06:32

258

Huỳnh Ngọc

Trân

TH Đống Đa

5/4

20/07/2020 19:52:01

259

Nguyễn Trần Ngọc

Trân

TH Chi Lăng

5/2

20/07/2020 08:29:57

260

Phạm Hoàng Ngọc

Trân

TH Đống Đa

5/5

20/07/2020 11:20:00

261

Lê Đình Vĩnh

Trí

TH Đống Đa

5/1

20/07/2020 08:46:44

262

Phạm Nguyễn Minh

Trí

TH Đống Đa

5/2

20/07/2020 11:09:49

263

Dương Minh

Triết

TH Đống Đa

5/5

20/07/2020 11:17:05

264

Trần Nguyễn Ngọc

Trinh

TH Chi Lăng

5/3

20/07/2020 07:36:24

265

Nguyễn Ngọc Thanh

Trúc

TH Chi Lăng

5/2

20/07/2020 13:15:03

266

Nguyễn Thanh

Trúc

TH Chi Lăng

5/3

20/07/2020 08:56:52

267

Đỗ Minh

Trung

TH Đống Đa

5/5

20/07/2020 11:35:54

268

Hồ Hưng

Trường

TH Chi Lăng

5/1

21/07/2020 09:13:04

269

Vũ Minh

Trường

TH Chi Lăng

5/2

20/07/2020 08:44:16

270

Nguyễn Thanh

TH Chi Lăng

5/1

20/07/2020 09:02:02

271

Nguyễn Thị Lâm Thanh

TH Chi Lăng

5/2

23/07/2020 07:48:01

272

Nguyễn Thanh

Tuấn

TH Chi Lăng

5/3

20/07/2020 11:44:57

273

Nguyễn  Ngọc Cát

Tường

TH Đống Đa

5/3

20/07/2020 09:28:13

274

Trần Đỗ Cát

Tường

TH Đống Đa

5/1

20/07/2020 11:11:24

275

Nguyễn Ngọc Phương

Uyên

TH Đống Đa

5/3

20/07/2020 11:42:52

276

Nguyễn Ngọc Thùy

Vân

TH Đống Đa

5/4

20/07/2020 20:09:25

277

Nguyễn Cao Tường

Vi

TH Chi Lăng

5/2

20/07/2020 08:35:15

278

Hà Xuân

Việt

TH Lê Văn Sĩ

5/6

20/07/2020 10:31:27

279

Hoàng Thế

Vinh

TH Đống Đa

5/5

20/07/2020 11:27:24

280

Nguyễn Công

Vinh

TH Đống Đa

5/1

20/07/2020 12:36:24

281

Nguyễn Phúc

Vinh

TH Đống Đa

5/4

20/07/2020 22:20:27

282

Trần Quang

Vinh

TH Đống Đa

5/2

20/07/2020 13:06:46

283

Hà Thanh

Vy

TH Đống Đa

5/1

20/07/2020 11:29:46

284

Hồ Khánh

Vy

TH Đống Đa

5/1

20/07/2020 11:31:34

285

Huỳnh Hà

Vy

TH Chi Lăng

5/1

20/07/2020 11:20:37

286

Lê Ngọc

Vy

TH Chi Lăng

5/3

20/07/2020 12:51:47

287

Nguyễn Đỗ Tường

Vy

TH Chi Lăng

5/3

20/07/2020 09:30:05

288

Nguyễn Ngọc Thanh

Vy

TH Đống Đa

5/1

20/07/2020 12:31:27

289

Trần Vũ Gia

Vy

TH Đống Đa

5/3

20/07/2020 20:28:32

290

Đào Chí

Vỹ

TH Đống Đa

5/1

20/07/2020 11:42:59

291

Văn Như

Ý

TH Đống Đa

5/5

20/07/2020 09:25:31

292

Nguyễn Linh Hoàng

Yến

TH Chi Lăng

5/2

20/07/2020 09:27:11

293

Nguyễn Thị Thảo

Yến

TH Đống Đa

5/1

20/07/2020 13:35:15


Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Tin cùng chuyên mục

163