"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ năm, 24/6/2021, 16:46
Lượt đọc: 396

Danh sách học sinh đăng ký nhập học vào lớp 6 ngày 24/06/2021

Danh sách học sinh hoàn tất đăng ký nhập học lớp 6 năm học 2021-2022

(Tính đến 17h00 ngày 24/06/2021)

Stt

Họ tên học sinh

Trường Tiểu học

Lớp

Chương trình học

Loại hình lớp

Ngày đăng ký

1

Nguyễn Duy An

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

2

Lương Hoài An

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

3

Lý Nhật An

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

22/06/2021

4

Trần Thụy Quỳnh An

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

5

Nguyễn Huỳnh Tâm An

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Chưa chọn

21/06/2021

6

Đặng Nguyễn Thiên An

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

7

Đặng Bảo Anh

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp 02 buổi

21/06/2021

8

Nguyễn Ngọc Châu Anh

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

9

Lê Chiêu Anh

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

22/06/2021

10

Trần Phạm Duy Anh

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Chưa chọn

24/06/2021

11

Trần Phạm Đức Anh

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Chưa chọn

24/06/2021

12

Phi Đỗ Gia Anh

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

13

Vũ Ngọc Mai Anh

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

14

Nguyễn Ngọc Minh Anh

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

15

Nguyễn Mai Nhật Anh

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

16

Lâm Quỳnh Anh

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

17

Châu Thúy Anh

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

18

Nguyễn Lê Trâm Anh

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

23/06/2021

19

Hoàng Nguyễn Trâm Anh

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

20

Trần Ngọc Tú Anh

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

21

Bùi Tuyết Anh

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

22

Nguyễn Đỗ Tường Anh

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

23

Lê Ngọc Vân Anh

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

24

Trần Việt Anh

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

25

Nguyễn Hoàng Ân

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

26

Nguyễn Thiên  Bảo

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

27

Trần Thiên Bảo

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

28

Đào Cao Ngọc Bích

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

29

Trần Hoàng Châu

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

30

Cao Ngọc Châu

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

31

Bùi Ngọc Uyên Chi

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

22/06/2021

32

Trương Minh Danh

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp 02 buổi

21/06/2021

33

Văn Minh Dũng

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

34

Ngô Tấn Dũng

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

35

Nguyễn Đức Anh Duy

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

36

Nguyễn Phúc Duy

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

37

Phạm Vỹ Duy

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

38

Đoàn Phúc Duyên

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

39

Đoàn Thái Dương

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

40

Nguyễn Lê Thuỳ Dương

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

41

Lê Nguyễn Thuỳ Dương

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

42

Nguyễn Ngọc Linh Đan

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

23/06/2021

43

Nguyễn Huỳnh Minh Đăng

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

44

Nguyễn Hoàng Gia

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

45

Nguyễn Đỗ Hương Giang

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp 02 buổi

21/06/2021

46

Trần Nguyễn Hương Giang

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

47

Nguyễn Ngọc Quỳnh Giang

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

48

Phạm Ngọc Khánh Hà

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

49

Nguyễn Thanh Hà

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Chưa chọn

21/06/2021

50

Trần Nguyễn Trúc Hà

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

51

Bùi Hoàng Hải

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

52

Nguyễn Hoàng Minh Hải

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

53

Nguyễn Thái Hào

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

54

Phạm Bảo Hân

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

55

Vũ Ngọc Gia Hân

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

22/06/2021

56

Trương Gia Hân

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

57

Trương Gia Hân

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

22/06/2021

58

Trần Quang Trung Hiếu

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

59

Võ Bá Huy

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

22/06/2021

60

Mai Chấn Hưng

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

61

Vũ Trà Quỳnh Hương

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

62

Nguyễn Chánh Hy

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp 02 buổi

22/06/2021

63

Lê Khang Hy

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

64

Nguyễn Minh Hy

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

65

Nguyễn Đức Khải

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

66

Hà Quang Khải

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

67

Huỳnh Bạch Diệp Khang

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

68

Vũ Duy Khang

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp 02 buổi

21/06/2021

69

Đặng Gia Khang

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

70

Nguyễn Gia Khang

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

22/06/2021

71

Hồ Ngọc Minh Khang

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

72

Nguyễn Minh Khang

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

73

Đinh Nguyên Khang

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

74

Nguyễn Phúc Khang

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

75

Cao Phạm Phúc Khang

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

76

Nguyễn Phước Khang

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

77

Trần Quốc Khang

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

22/06/2021

78

Bùi Vũ Mai  Khanh

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

22/06/2021

79

Phan Hoàng Khánh

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp 02 buổi

22/06/2021

80

Vũ Huỳnh Ngân Khánh

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

22/06/2021

81

Dương Anh Khoa

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

82

Phạm Đăng Khoa

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

83

Lê Hoàng Anh Khôi

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

23/06/2021

84

Đỗ Ngọc Anh Khôi

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

85

Nguyễn Hoàng Đăng Khôi

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

86

Võ Thái Đăng Khôi

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

22/06/2021

87

Phạm Mai Khôi

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

22/06/2021

88

Trần Nguyễn Minh Khôi

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

89

Nguyễn Quang Minh Khôi

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

90

Nguyễn Trần Minh Khôi

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

91

Hoàng Hữu Ngọc Khuê

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

92

Trần Anh Kiệt

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

93

Dương Đậu Tuấn Kiệt

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

94

Vũ Quỳnh Lam

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

95

Lê Bảo Lâm

TH Đống Đa

5/5

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

96

Nguyễn Chi Lâm

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

22/06/2021

97

Huỳnh Vũ Quỳnh Lâm

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Chưa chọn

21/06/2021

98

Vũ Sơn Lâm

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

99

Tô Phụng Thùy Lâm

TH Đống Đa

5/5

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

100

Dương Quang Lập

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

101

Nguyễn Hà Linh

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

102

Huỳnh Khánh Linh

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

103

Vũ Thùy Linh

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

104

Lê Hoàng Long

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

105

Nguyễn Văn Kim Long

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

106

Nguyễn Đình Nhật Long

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

107

Nguyễn Hoàng Xuân Mai

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

108

Trần Thị Xuân Mai

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

109

Nguyễn Hoàng Minh

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp bán trú

22/06/2021

110

Vũ Hoàng Minh

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

111

Bùi Lê Minh

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

112

Trần Nghiệp Minh

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

22/06/2021

113

Võ Ngọc Thảo My

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

114

Nguyễn Vũ Trà My

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

115

Đặng Thụy Uyên My

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

116

Trần Đoàn Bảo Nam

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

117

Nguyễn Ngọc Bảo Ngân

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

118

Lê Nguyễn Kim Ngân

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

119

Nguyễn Quỳnh Ngân

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

120

Võ Ngọc Gia Nghi

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

121

Trần Văn Nhân Nghĩa

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

122

Lê Bảo Ngọc

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

123

Nguyễn Phi Bảo Ngọc

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

22/06/2021

124

Nguyễn Trần Bảo Ngọc

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

125

Ngô Khánh Ngọc

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

126

Nguyễn Bình Nguyên

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

127

Huỳnh Ngọc Khải Nguyên

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

128

Đỗ Quốc Nguyên

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

129

Lê Thảo Nguyên

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

130

Trần Thảo Nguyên

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

22/06/2021

131

Võ Vương Nguyễn

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

132

Đặng Phương Nhi

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

133

Lê Phương Nhi

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

134

Phạm Hoàng Thảo Nhi

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

135

Nguyễn Uyên Nhi

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

136

Ngô Bảo Hoài Nhơn

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

137

Bùi Quỳnh Như

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

138

Trần Nguyễn Quỳnh Như

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

139

Châu Gia Phát

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

140

Phạm Hoàng Phát

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

141

Nguyễn Duy Phong

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp 02 buổi

22/06/2021

142

Nguyễn Tuấn Phong

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

143

Lê Đặng Phú

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

144

Lê Hoàng  Phúc

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

145

Phạm Hoàng Phúc

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

146

Phạm Minh Phúc

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

22/06/2021

147

Nguyễn Phúc

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

148

Mai Như Phúc

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

149

Đinh Hoàng Thiên Phúc

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

150

Trần Gia Phước

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

151

Trần Hữu Phước

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

152

Phạm Nguyễn Hà Phương

TH Đống Đa

5/2

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

153

Nguyễn Trần Uyên Phương

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

154

Nguyễn Đăng Quang

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

155

Nguyễn Minh Quân

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

156

Vũ Quang Sơn Quân

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

157

Ninh Tùng Quân

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

158

Dương Đình Minh Quốc

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

159

Vũ Hoàng Phương Quyên

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

160

Nguyễn Hoàng Thảo Quyên

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

161

Phan Thanh Quyến

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

162

Trần Ngọc Sa Sa

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

163

Nguyễn Hoàng Sơn

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

22/06/2021

164

Trương Thiên Tài

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

22/06/2021

165

Võ Minh Tâm

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp 02 buổi

22/06/2021

166

Nguyễn Hoàng Nhật Tân

TH Đống Đa

5/5

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

167

Phạm Thiên Tân

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

168

Nguyễn Hà Thanh

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

169

Nguyễn Vũ Thiên Thanh

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

170

Vũ Tiến Thành

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

171

Lê Thái Vân Thanh

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

172

Tạ Hương Thảo

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

173

Dương Ngọc Phương Thảo

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

22/06/2021

174

Nguyễn Trần Song Thảo

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

175

Mai Đức Thịnh

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

176

Huỳnh Hưng Thịnh

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

177

Hà Quốc Thịnh

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

22/06/2021

178

Phan Vinh Thống

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp 02 buổi

22/06/2021

179

Ngô Anh Thơ

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

180

Phạm Anh Thư

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

181

Phạm Anh Thư

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

182

Vũ Anh Thư

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

183

Nguyễn Khoa Khánh Thư

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

184

Nguyễn Trần Song Thư

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

185

Đặng Ngọc Bảo Thy

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

186

Lâm Huỳnh Thy

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

22/06/2021

187

Dương Bảo Tiên

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

188

Nguyễn Thị Ngọc Tiên

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

189

Nguyễn Hoàng Thủy Tiên

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

190

Nguyễn Anh Toàn

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

191

Lê Đức Toàn

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

192

Hồ Thảo  Trang

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

22/06/2021

193

Nguyễn Ngọc Huyền Trang

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

194

Trần Hữu Minh Trang

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

195

Phạm Ngọc Minh Trâm

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

23/06/2021

196

Vũ Hoàng Thùy Trâm

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

197

Đinh Hoàng Bảo Trân

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

198

Nguyễn Ngọc Bảo Trân

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

199

Bành Nguyễn Minh Triết

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

200

Huỳnh Ngọc Hải Triều

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

201

Phạm Phương Trinh

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

202

Nguyễn Đoàn Thanh Trúc

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

203

Nguyễn Thư Trúc

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

204

Phạm Trần Quốc Tuấn

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

205

Nguyễn Lâm Uy

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp bán trú

22/06/2021

206

Ngô Thái Uyên

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

207

Ngô Võ Thanh Vân

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

208

Phạm Hoàng Vinh

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

209

Mai Xuân Vinh

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

210

Phạm Gia Vũ

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

211

Bùi Phi Vũ

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

212

Phạm Quang Vũ

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

213

Cao Thiên Vũ

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

214

Lương Nguyễn Hà Vy

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

22/06/2021

215

Đinh Khánh Vy

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

216

Nguyễn Khánh Vy

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

217

Nguyễn Hoài Trúc Vy

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

218

Bùi Ý Vy

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp 02 buổi

22/06/2021

219

Trần Thị Thanh Xuân

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Chưa chọn

21/06/2021

 

Danh sách học sinh rút hồ sơ vào lớp 6 năm học 2021-2022

Stt

Họ tên học sinh

Trường Tiểu học

Lớp

Chương trình học

Ghi chú

1

Nguyễn Lê Sao Mai

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Rút hồ sơ

2

Nguyễn Trần Mai Anh

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Rút hồ sơ

3

Lê Trung Tuấn

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Rút hồ sơ

 

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Tin cùng chuyên mục

163