"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ tư, 23/6/2021, 17:59
Lượt đọc: 417

Danh sách học sinh đăng ký nhập học vào lớp 6 ngày 23/06/2021

Danh sách học sinh hoàn tất đăng ký nhập học lớp 6 năm học 2021-2022

(Tính đến 17h00 ngày 23/06/2021)

Stt

Họ tên học sinh

Trường Tiểu học

Lớp

Chương trình học

Loại hình lớp

Ngày đăng ký

1

Nguyễn Duy An

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

2

Lương Hoài An

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

3

Lý Nhật An

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

22/06/2021

4

Trần Thụy Quỳnh An

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

5

Nguyễn Huỳnh Tâm An

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Chưa chọn

21/06/2021

6

Đặng Nguyễn Thiên An

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

7

Đặng Bảo Anh

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp 02 buổi

21/06/2021

8

Nguyễn Ngọc Châu Anh

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

9

Lê Chiêu Anh

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

22/06/2021

10

Phi Đỗ Gia Anh

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

11

Vũ Ngọc Mai Anh

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

12

Nguyễn Ngọc Minh Anh

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

13

Nguyễn Mai Nhật Anh

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

14

Lâm Quỳnh Anh

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

15

Châu Thúy Anh

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

16

Nguyễn Lê Trâm Anh

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

23/06/2021

17

Hoàng Nguyễn Trâm Anh

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

18

Trần Ngọc Tú Anh

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

19

Bùi Tuyết Anh

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

20

Nguyễn Đỗ Tường Anh

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

21

Lê Ngọc Vân Anh

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

22

Trần Việt Anh

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

23

Nguyễn Hoàng Ân

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

24

Nguyễn Thiên  Bảo

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

25

Trần Thiên Bảo

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

26

Đào Cao Ngọc Bích

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

27

Trần Hoàng Châu

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

28

Cao Ngọc Châu

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

29

Bùi Ngọc Uyên Chi

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

22/06/2021

30

Trương Minh Danh

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp 02 buổi

21/06/2021

31

Văn Minh Dũng

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

32

Ngô Tấn Dũng

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

33

Nguyễn Đức Anh Duy

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

34

Nguyễn Phúc Duy

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

35

Phạm Vỹ Duy

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

36

Đoàn Phúc Duyên

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

37

Đoàn Thái Dương

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

38

Nguyễn Lê Thuỳ Dương

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

39

Lê Nguyễn Thuỳ Dương

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

40

Nguyễn Ngọc Linh Đan

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

23/06/2021

41

Nguyễn Huỳnh Minh Đăng

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

42

Nguyễn Hoàng Gia

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

43

Nguyễn Đỗ Hương Giang

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp 02 buổi

21/06/2021

44

Trần Nguyễn Hương Giang

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

45

Nguyễn Ngọc Quỳnh Giang

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

46

Phạm Ngọc Khánh Hà

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

47

Nguyễn Thanh Hà

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Chưa chọn

21/06/2021

48

Trần Nguyễn Trúc Hà

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

49

Bùi Hoàng Hải

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

50

Nguyễn Hoàng Minh Hải

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

51

Nguyễn Thái Hào

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

52

Phạm Bảo Hân

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

53

Vũ Ngọc Gia Hân

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

22/06/2021

54

Trương Gia Hân

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

55

Trương Gia Hân

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

22/06/2021

56

Trần Quang Trung Hiếu

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

57

Võ Bá Huy

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

22/06/2021

58

Mai Chấn Hưng

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

59

Vũ Trà Quỳnh Hương

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

60

Nguyễn Chánh Hy

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp 02 buổi

22/06/2021

61

Lê Khang Hy

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

62

Nguyễn Minh Hy

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

63

Nguyễn Đức Khải

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

64

Hà Quang Khải

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

65

Huỳnh Bạch Diệp Khang

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

66

Vũ Duy Khang

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp 02 buổi

21/06/2021

67

Đặng Gia Khang

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

68

Nguyễn Gia Khang

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

22/06/2021

69

Hồ Ngọc Minh Khang

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

70

Nguyễn Minh Khang

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

71

Đinh Nguyên Khang

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

72

Nguyễn Phúc Khang

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

73

Cao Phạm Phúc Khang

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

74

Nguyễn Phước Khang

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

75

Trần Quốc Khang

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

22/06/2021

76

Bùi Vũ Mai  Khanh

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

22/06/2021

77

Phan Hoàng Khánh

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp 02 buổi

22/06/2021

78

Vũ Huỳnh Ngân Khánh

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

22/06/2021

79

Dương Anh Khoa

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

80

Phạm Đăng Khoa

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

81

Lê Hoàng Anh Khôi

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

23/06/2021

82

Đỗ Ngọc Anh Khôi

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

83

Nguyễn Hoàng Đăng Khôi

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

84

Võ Thái Đăng Khôi

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

22/06/2021

85

Phạm Mai Khôi

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

22/06/2021

86

Trần Nguyễn Minh Khôi

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

87

Nguyễn Quang Minh Khôi

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

88

Nguyễn Trần Minh Khôi

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

89

Hoàng Hữu Ngọc Khuê

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

90

Trần Anh Kiệt

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

91

Dương Đậu Tuấn Kiệt

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

92

Vũ Quỳnh Lam

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

93

Lê Bảo Lâm

TH Đống Đa

5/5

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

94

Nguyễn Chi Lâm

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

22/06/2021

95

Huỳnh Vũ Quỳnh Lâm

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Chưa chọn

21/06/2021

96

Vũ Sơn Lâm

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

97

Tô Phụng Thùy Lâm

TH Đống Đa

5/5

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

98

Dương Quang Lập

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

99

Nguyễn Hà Linh

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

100

Huỳnh Khánh Linh

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

101

Vũ Thùy Linh

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

102

Lê Hoàng Long

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

103

Nguyễn Văn Kim Long

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

104

Nguyễn Đình Nhật Long

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

105

Nguyễn Hoàng Xuân Mai

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

106

Trần Thị Xuân Mai

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

107

Nguyễn Hoàng Minh

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp bán trú

22/06/2021

108

Vũ Hoàng Minh

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

109

Bùi Lê Minh

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

110

Trần Nghiệp Minh

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

22/06/2021

111

Võ Ngọc Thảo My

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

112

Nguyễn Vũ Trà My

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

113

Đặng Thụy Uyên My

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

114

Trần Đoàn Bảo Nam

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

115

Nguyễn Ngọc Bảo Ngân

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

116

Lê Nguyễn Kim Ngân

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

117

Nguyễn Quỳnh Ngân

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

118

Võ Ngọc Gia Nghi

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

119

Trần Văn Nhân Nghĩa

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

120

Lê Bảo Ngọc

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

121

Nguyễn Phi Bảo Ngọc

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

22/06/2021

122

Nguyễn Trần Bảo Ngọc

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

123

Ngô Khánh Ngọc

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

124

Nguyễn Bình Nguyên

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

125

Huỳnh Ngọc Khải Nguyên

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

126

Đỗ Quốc Nguyên

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

127

Lê Thảo Nguyên

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

128

Trần Thảo Nguyên

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

22/06/2021

129

Võ Vương Nguyễn

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

130

Đặng Phương Nhi

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

131

Lê Phương Nhi

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

132

Phạm Hoàng Thảo Nhi

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

133

Nguyễn Uyên Nhi

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

134

Ngô Bảo Hoài Nhơn

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

135

Bùi Quỳnh Như

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

136

Trần Nguyễn Quỳnh Như

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

137

Châu Gia Phát

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

138

Phạm Hoàng Phát

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

139

Nguyễn Duy Phong

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp 02 buổi

22/06/2021

140

Nguyễn Tuấn Phong

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

141

Lê Đặng Phú

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

142

Lê Hoàng  Phúc

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

143

Phạm Hoàng Phúc

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

144

Phạm Minh Phúc

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

22/06/2021

145

Nguyễn Phúc

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

146

Mai Như Phúc

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

147

Đinh Hoàng Thiên Phúc

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

148

Trần Gia Phước

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

149

Trần Hữu Phước

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

150

Phạm Nguyễn Hà Phương

TH Đống Đa

5/2

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

151

Nguyễn Trần Uyên Phương

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

152

Nguyễn Đăng Quang

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

153

Nguyễn Minh Quân

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

154

Vũ Quang Sơn Quân

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

155

Ninh Tùng Quân

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

156

Dương Đình Minh Quốc

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

157

Vũ Hoàng Phương Quyên

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

158

Nguyễn Hoàng Thảo Quyên

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

159

Phan Thanh Quyến

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

160

Trần Ngọc Sa Sa

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

161

Nguyễn Hoàng Sơn

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

22/06/2021

162

Trương Thiên Tài

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

22/06/2021

163

Võ Minh Tâm

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp 02 buổi

22/06/2021

164

Nguyễn Hoàng Nhật Tân

TH Đống Đa

5/5

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

165

Phạm Thiên Tân

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

166

Nguyễn Hà Thanh

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

167

Nguyễn Vũ Thiên Thanh

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

168

Vũ Tiến Thành

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

169

Lê Thái Vân Thanh

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

170

Tạ Hương Thảo

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

171

Dương Ngọc Phương Thảo

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

22/06/2021

172

Nguyễn Trần Song Thảo

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

173

Mai Đức Thịnh

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

174

Huỳnh Hưng Thịnh

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

175

Hà Quốc Thịnh

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

22/06/2021

176

Phan Vinh Thống

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp 02 buổi

22/06/2021

177

Ngô Anh Thơ

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

178

Phạm Anh Thư

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

179

Phạm Anh Thư

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

180

Vũ Anh Thư

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

181

Nguyễn Khoa Khánh Thư

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

182

Nguyễn Trần Song Thư

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

183

Đặng Ngọc Bảo Thy

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

184

Lâm Huỳnh Thy

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

22/06/2021

185

Dương Bảo Tiên

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

186

Nguyễn Thị Ngọc Tiên

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

187

Nguyễn Hoàng Thủy Tiên

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

188

Nguyễn Anh Toàn

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

189

Lê Đức Toàn

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

190

Hồ Thảo  Trang

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

22/06/2021

191

Nguyễn Ngọc Huyền Trang

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

192

Trần Hữu Minh Trang

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

193

Phạm Ngọc Minh Trâm

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

23/06/2021

194

Vũ Hoàng Thùy Trâm

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

195

Đinh Hoàng Bảo Trân

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

196

Nguyễn Ngọc Bảo Trân

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

197

Bành Nguyễn Minh Triết

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

198

Huỳnh Ngọc Hải Triều

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

199

Phạm Phương Trinh

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

200

Nguyễn Đoàn Thanh Trúc

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

201

Nguyễn Thư Trúc

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

202

Phạm Trần Quốc Tuấn

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

203

Nguyễn Lâm Uy

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp bán trú

22/06/2021

204

Ngô Thái Uyên

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

205

Ngô Võ Thanh Vân

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

206

Phạm Hoàng Vinh

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

207

Mai Xuân Vinh

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

208

Phạm Gia Vũ

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

209

Bùi Phi Vũ

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

210

Phạm Quang Vũ

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

211

Cao Thiên Vũ

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

212

Lương Nguyễn Hà Vy

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

22/06/2021

213

Đinh Khánh Vy

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

214

Nguyễn Khánh Vy

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

215

Nguyễn Hoài Trúc Vy

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

216

Bùi Ý Vy

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp 02 buổi

22/06/2021

217

Trần Thị Thanh Xuân

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Chưa chọn

21/06/2021

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164