"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ ba, 22/6/2021, 17:41
Lượt đọc: 477

Danh sách học sinh đăng ký nhập học vào lớp 6 ngày 22/06/2021

Danh sách học sinh hoàn tất đăng ký nhập học lớp 6 năm học 2021-2022

(Tính đến 17h00 ngày 22/06/2021)

Stt

Họ tên học sinh

Trường Tiểu học

Lớp

Chương trình học

Loại hình lớp

Ngày đăng ký

1

Nguyễn Duy An

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

2

Lương Hoài An

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

3

Lý Nhật An

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

22/06/2021

4

Trần Thụy Quỳnh An

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

5

Nguyễn Huỳnh Tâm An

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Chưa chọn

21/06/2021

6

Đặng Nguyễn Thiên An

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

7

Đặng Bảo Anh

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp 02 buổi

21/06/2021

8

Nguyễn Ngọc Châu Anh

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

9

Lê Chiêu Anh

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

22/06/2021

10

Phi Đỗ Gia Anh

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

11

Vũ Ngọc Mai Anh

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

12

Nguyễn Ngọc Minh Anh

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

13

Nguyễn Mai Nhật Anh

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

14

Lâm Quỳnh Anh

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

15

Châu Thúy Anh

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

16

Hoàng Nguyễn Trâm Anh

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

17

Trần Ngọc Tú Anh

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

18

Bùi Tuyết Anh

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

19

Nguyễn Đỗ Tường Anh

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

20

Lê Ngọc Vân Anh

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

21

Trần Việt Anh

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

22

Nguyễn Hoàng Ân

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

23

Nguyễn Thiên  Bảo

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

24

Trần Thiên Bảo

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

25

Đào Cao Ngọc Bích

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

26

Trần Hoàng Châu

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

27

Cao Ngọc Châu

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

28

Bùi Ngọc Uyên Chi

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

22/06/2021

29

Trương Minh Danh

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp 02 buổi

21/06/2021

30

Văn Minh Dũng

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

31

Ngô Tấn Dũng

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

32

Nguyễn Đức Anh Duy

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

33

Nguyễn Phúc Duy

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

34

Phạm Vỹ Duy

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

35

Đoàn Phúc Duyên

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

36

Đoàn Thái Dương

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

37

Nguyễn Lê Thuỳ Dương

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

38

Lê Nguyễn Thuỳ Dương

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

39

Nguyễn Huỳnh Minh Đăng

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

40

Nguyễn Hoàng Gia

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

41

Nguyễn Đỗ Hương Giang

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp 02 buổi

21/06/2021

42

Trần Nguyễn Hương Giang

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

43

Nguyễn Ngọc Quỳnh Giang

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

44

Phạm Ngọc Khánh Hà

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

45

Nguyễn Thanh Hà

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Chưa chọn

21/06/2021

46

Trần Nguyễn Trúc Hà

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

47

Bùi Hoàng Hải

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

48

Nguyễn Hoàng Minh Hải

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

49

Nguyễn Thái Hào

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

50

Phạm Bảo Hân

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

51

Vũ Ngọc Gia Hân

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

22/06/2021

52

Trương Gia Hân

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

53

Trương Gia Hân

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

22/06/2021

54

Trần Quang Trung Hiếu

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

55

Võ Bá Huy

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

22/06/2021

56

Mai Chấn Hưng

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

57

Vũ Trà Quỳnh Hương

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

58

Nguyễn Chánh Hy

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp 02 buổi

22/06/2021

59

Lê Khang Hy

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

60

Nguyễn Minh Hy

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

61

Nguyễn Đức Khải

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

62

Hà Quang Khải

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

63

Huỳnh Bạch Diệp Khang

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

64

Vũ Duy Khang

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp 02 buổi

21/06/2021

65

Đặng Gia Khang

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

66

Nguyễn Gia Khang

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

22/06/2021

67

Hồ Ngọc Minh Khang

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

68

Nguyễn Minh Khang

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

69

Đinh Nguyên Khang

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

70

Nguyễn Phúc Khang

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

71

Cao Phạm Phúc Khang

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

72

Nguyễn Phước Khang

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

73

Trần Quốc Khang

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

22/06/2021

74

Bùi Vũ Mai  Khanh

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

22/06/2021

75

Phan Hoàng Khánh

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp 02 buổi

22/06/2021

76

Vũ Huỳnh Ngân Khánh

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

22/06/2021

77

Dương Anh Khoa

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

78

Phạm Đăng Khoa

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

79

Đỗ Ngọc Anh Khôi

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

80

Nguyễn Hoàng Đăng Khôi

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

81

Võ Thái Đăng Khôi

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

22/06/2021

82

Phạm Mai Khôi

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

22/06/2021

83

Trần Nguyễn Minh Khôi

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

84

Nguyễn Quang Minh Khôi

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

85

Nguyễn Trần Minh Khôi

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

86

Hoàng Hữu Ngọc Khuê

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

87

Trần Anh Kiệt

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

88

Dương Đậu Tuấn Kiệt

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

89

Vũ Quỳnh Lam

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

90

Lê Bảo Lâm

TH Đống Đa

5/5

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

91

Nguyễn Chi Lâm

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

22/06/2021

92

Huỳnh Vũ Quỳnh Lâm

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Chưa chọn

21/06/2021

93

Vũ Sơn Lâm

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

94

Tô Phụng Thùy Lâm

TH Đống Đa

5/5

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

95

Dương Quang Lập

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

96

Nguyễn Hà Linh

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

97

Huỳnh Khánh Linh

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

98

Vũ Thùy Linh

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

99

Lê Hoàng Long

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

100

Nguyễn Văn Kim Long

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

101

Nguyễn Đình Nhật Long

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

102

Nguyễn Hoàng Xuân Mai

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

103

Trần Thị Xuân Mai

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

104

Nguyễn Hoàng Minh

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp bán trú

22/06/2021

105

Vũ Hoàng Minh

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

106

Bùi Lê Minh

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

107

Trần Nghiệp Minh

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

22/06/2021

108

Võ Ngọc Thảo My

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

109

Nguyễn Vũ Trà My

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

110

Đặng Thụy Uyên My

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

111

Trần Đoàn Bảo Nam

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

112

Nguyễn Ngọc Bảo Ngân

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

113

Lê Nguyễn Kim Ngân

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

114

Nguyễn Quỳnh Ngân

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

115

Võ Ngọc Gia Nghi

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

116

Trần Văn Nhân Nghĩa

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

117

Lê Bảo Ngọc

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

118

Nguyễn Phi Bảo Ngọc

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

22/06/2021

119

Nguyễn Trần Bảo Ngọc

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

120

Ngô Khánh Ngọc

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

121

Nguyễn Bình Nguyên

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

122

Huỳnh Ngọc Khải Nguyên

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

123

Đỗ Quốc Nguyên

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

124

Lê Thảo Nguyên

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

125

Trần Thảo Nguyên

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

22/06/2021

126

Võ Vương Nguyễn

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

127

Đặng Phương Nhi

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

128

Lê Phương Nhi

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

129

Phạm Hoàng Thảo Nhi

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

130

Nguyễn Uyên Nhi

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

131

Ngô Bảo Hoài Nhơn

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

132

Bùi Quỳnh Như

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

133

Trần Nguyễn Quỳnh Như

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

134

Châu Gia Phát

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

135

Phạm Hoàng Phát

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

136

Nguyễn Duy Phong

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp 02 buổi

22/06/2021

137

Nguyễn Tuấn Phong

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

138

Lê Đặng Phú

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

139

Lê Hoàng  Phúc

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

140

Phạm Hoàng Phúc

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

141

Phạm Minh Phúc

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

22/06/2021

142

Nguyễn Phúc

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

143

Mai Như Phúc

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

144

Đinh Hoàng Thiên Phúc

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

145

Trần Gia Phước

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

146

Trần Hữu Phước

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

147

Phạm Nguyễn Hà Phương

TH Đống Đa

5/2

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

148

Nguyễn Trần Uyên Phương

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

149

Nguyễn Đăng Quang

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

150

Nguyễn Minh Quân

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

151

Vũ Quang Sơn Quân

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

152

Ninh Tùng Quân

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

153

Dương Đình Minh Quốc

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

154

Vũ Hoàng Phương Quyên

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

155

Nguyễn Hoàng Thảo Quyên

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

156

Phan Thanh Quyến

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

157

Trần Ngọc Sa Sa

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

158

Nguyễn Hoàng Sơn

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

22/06/2021

159

Trương Thiên Tài

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

22/06/2021

160

Võ Minh Tâm

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp 02 buổi

22/06/2021

161

Nguyễn Hoàng Nhật Tân

TH Đống Đa

5/5

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

162

Phạm Thiên Tân

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

163

Nguyễn Hà Thanh

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

164

Nguyễn Vũ Thiên Thanh

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

165

Vũ Tiến Thành

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

166

Lê Thái Vân Thanh

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

167

Tạ Hương Thảo

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

168

Dương Ngọc Phương Thảo

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

22/06/2021

169

Nguyễn Trần Song Thảo

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

170

Mai Đức Thịnh

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

171

Huỳnh Hưng Thịnh

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

172

Hà Quốc Thịnh

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

22/06/2021

173

Phan Vinh Thống

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp 02 buổi

22/06/2021

174

Ngô Anh Thơ

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

175

Phạm Anh Thư

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

176

Phạm Anh Thư

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

177

Vũ Anh Thư

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

178

Nguyễn Khoa Khánh Thư

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

179

Nguyễn Trần Song Thư

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

180

Đặng Ngọc Bảo Thy

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

181

Lâm Huỳnh Thy

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

22/06/2021

182

Dương Bảo Tiên

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

183

Nguyễn Thị Ngọc Tiên

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

184

Nguyễn Hoàng Thủy Tiên

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

185

Nguyễn Anh Toàn

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

186

Lê Đức Toàn

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

187

Hồ Thảo  Trang

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

22/06/2021

188

Nguyễn Ngọc Huyền Trang

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

189

Trần Hữu Minh Trang

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

190

Vũ Hoàng Thùy Trâm

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

191

Đinh Hoàng Bảo Trân

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

192

Nguyễn Ngọc Bảo Trân

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

193

Bành Nguyễn Minh Triết

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

194

Huỳnh Ngọc Hải Triều

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

195

Phạm Phương Trinh

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

196

Nguyễn Đoàn Thanh Trúc

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

197

Nguyễn Thư Trúc

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

198

Phạm Trần Quốc Tuấn

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

199

Nguyễn Lâm Uy

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp bán trú

22/06/2021

200

Ngô Thái Uyên

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

201

Ngô Võ Thanh Vân

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

202

Phạm Hoàng Vinh

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

203

Mai Xuân Vinh

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

204

Phạm Gia Vũ

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

205

Bùi Phi Vũ

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

206

Phạm Quang Vũ

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

207

Cao Thiên Vũ

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

208

Lương Nguyễn Hà Vy

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

22/06/2021

209

Đinh Khánh Vy

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

210

Nguyễn Khánh Vy

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

211

Nguyễn Hoài Trúc Vy

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

212

Bùi Ý Vy

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp 02 buổi

22/06/2021

213

Trần Thị Thanh Xuân

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Chưa chọn

21/06/2021

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164