"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ hai, 21/6/2021, 18:12
Lượt đọc: 696

Danh sách học sinh đăng ký nhập học vào lớp 6 ngày 21/06/2021

Danh sách học sinh hoàn tất đăng ký nhập học lớp 6 năm học 2021-2022

(Tính đến 17h00 ngày 21/06/2021)

 

Stt

Họ tên học sinh

Trường Tiểu học

Lớp

Chương trình học

Loại hình lớp

Ngày đăng ký

1

Nguyễn Duy An

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

2

Lương Hoài An

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

3

Trần Thụy Quỳnh An

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

4

Nguyễn Huỳnh Tâm An

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Chưa chọn

21/06/2021

5

Đặng Nguyễn Thiên An

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

6

Đặng Bảo Anh

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp 02 buổi

21/06/2021

7

Nguyễn Ngọc Châu Anh

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

8

Phi Đỗ Gia Anh

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

9

Vũ Ngọc Mai Anh

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

10

Nguyễn Ngọc Minh Anh

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

11

Nguyễn Mai Nhật Anh

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

12

Lâm Quỳnh Anh

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

13

Châu Thúy Anh

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

14

Hoàng Nguyễn Trâm Anh

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

15

Trần Ngọc Tú Anh

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

16

Bùi Tuyết Anh

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

17

Nguyễn Đỗ Tường Anh

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

18

Lê Ngọc Vân Anh

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

19

Trần Việt Anh

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

20

Nguyễn Hoàng Ân

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

21

Nguyễn Thiên  Bảo

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

22

Trần Thiên Bảo

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

23

Đào Cao Ngọc Bích

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

24

Trần Hoàng Châu

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

25

Cao Ngọc Châu

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

26

Trương Minh Danh

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp 02 buổi

21/06/2021

27

Văn Minh Dũng

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

28

Ngô Tấn Dũng

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

29

Nguyễn Đức Anh Duy

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

30

Nguyễn Phúc Duy

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

31

Phạm Vỹ Duy

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

32

Đoàn Phúc Duyên

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

33

Đoàn Thái Dương

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

34

Nguyễn Lê Thuỳ Dương

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

35

Lê Nguyễn Thuỳ Dương

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

36

Nguyễn Huỳnh Minh Đăng

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

37

Nguyễn Hoàng Gia

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

38

Nguyễn Đỗ Hương Giang

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp 02 buổi

21/06/2021

39

Trần Nguyễn Hương Giang

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

40

Nguyễn Ngọc Quỳnh Giang

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

41

Phạm Ngọc Khánh Hà

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

42

Nguyễn Thanh Hà

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Chưa chọn

21/06/2021

43

Trần Nguyễn Trúc Hà

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

44

Bùi Hoàng Hải

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

45

Nguyễn Hoàng Minh Hải

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

46

Nguyễn Thái Hào

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

47

Phạm Bảo Hân

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

48

Trương Gia Hân

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

49

Trần Quang Trung Hiếu

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

50

Mai Chấn Hưng

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

51

Vũ Trà Quỳnh Hương

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

52

Lê Khang Hy

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

53

Nguyễn Minh Hy

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

54

Nguyễn Đức Khải

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

55

Hà Quang Khải

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

56

Huỳnh Bạch Diệp Khang

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

57

Vũ Duy Khang

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp 02 buổi

21/06/2021

58

Đặng Gia Khang

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

59

Hồ Ngọc Minh Khang

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

60

Nguyễn Minh Khang

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

61

Đinh Nguyên Khang

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

62

Nguyễn Phúc Khang

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

63

Cao Phạm Phúc Khang

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

64

Nguyễn Phước Khang

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

65

Dương Anh Khoa

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

66

Phạm Đăng Khoa

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

67

Đỗ Ngọc Anh Khôi

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

68

Nguyễn Hoàng Đăng Khôi

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

69

Trần Nguyễn Minh Khôi

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

70

Nguyễn Quang Minh Khôi

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

71

Nguyễn Trần Minh Khôi

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

72

Hoàng Hữu Ngọc Khuê

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

73

Trần Anh Kiệt

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

74

Dương Đậu Tuấn Kiệt

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

75

Vũ Quỳnh Lam

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

76

Lê Bảo Lâm

TH Đống Đa

5/5

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

77

Huỳnh Vũ Quỳnh Lâm

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Chưa chọn

21/06/2021

78

Vũ Sơn Lâm

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

79

Tô Phụng Thùy Lâm

TH Đống Đa

5/5

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

80

Dương Quang Lập

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

81

Nguyễn Hà Linh

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

82

Huỳnh Khánh Linh

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

83

Vũ Thùy Linh

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

84

Lê Hoàng Long

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

85

Nguyễn Văn Kim Long

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

86

Nguyễn Đình Nhật Long

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

87

Nguyễn Hoàng Xuân Mai

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

88

Trần Thị Xuân Mai

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

89

Vũ Hoàng Minh

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

90

Bùi Lê Minh

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

91

Võ Ngọc Thảo My

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

92

Nguyễn Vũ Trà My

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

93

Đặng Thụy Uyên My

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

94

Trần Đoàn Bảo Nam

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

95

Nguyễn Ngọc Bảo Ngân

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

96

Lê Nguyễn Kim Ngân

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

97

Nguyễn Quỳnh Ngân

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

98

Võ Ngọc Gia Nghi

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

99

Trần Văn Nhân Nghĩa

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

100

Lê Bảo Ngọc

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

101

Nguyễn Trần Bảo Ngọc

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

102

Ngô Khánh Ngọc

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

103

Nguyễn Bình Nguyên

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

104

Huỳnh Ngọc Khải Nguyên

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

105

Đỗ Quốc Nguyên

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

106

Lê Thảo Nguyên

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

107

Võ Vương Nguyễn

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

108

Đặng Phương Nhi

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

109

Lê Phương Nhi

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

110

Phạm Hoàng Thảo Nhi

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

111

Nguyễn Uyên Nhi

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

112

Ngô Bảo Hoài Nhơn

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

113

Bùi Quỳnh Như

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

114

Trần Nguyễn Quỳnh Như

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

115

Châu Gia Phát

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

116

Phạm Hoàng Phát

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

117

Nguyễn Tuấn Phong

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

118

Lê Đặng Phú

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

119

Lê Hoàng  Phúc

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

120

Phạm Hoàng Phúc

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

121

Nguyễn Phúc

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

122

Mai Như Phúc

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

123

Đinh Hoàng Thiên Phúc

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

124

Trần Gia Phước

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

125

Trần Hữu Phước

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

126

Phạm Nguyễn Hà Phương

TH Đống Đa

5/2

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

127

Nguyễn Trần Uyên Phương

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

128

Nguyễn Đăng Quang

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

129

Nguyễn Minh Quân

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

130

Vũ Quang Sơn Quân

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

131

Ninh Tùng Quân

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

132

Dương Đình Minh Quốc

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

133

Vũ Hoàng Phương Quyên

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

134

Nguyễn Hoàng Thảo Quyên

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

135

Phan Thanh Quyến

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

136

Trần Ngọc Sa Sa

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

137

Nguyễn Hoàng Nhật Tân

TH Đống Đa

5/5

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

138

Phạm Thiên Tân

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

139

Nguyễn Hà Thanh

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

140

Nguyễn Vũ Thiên Thanh

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

141

Vũ Tiến Thành

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

142

Lê Thái Vân Thanh

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

143

Tạ Hương Thảo

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

144

Nguyễn Trần Song Thảo

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

145

Mai Đức Thịnh

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

146

Huỳnh Hưng Thịnh

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

147

Ngô Anh Thơ

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

148

Phạm Anh Thư

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

149

Phạm Anh Thư

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

150

Vũ Anh Thư

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

151

Nguyễn Khoa Khánh Thư

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

152

Nguyễn Trần Song Thư

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

153

Đặng Ngọc Bảo Thy

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

154

Dương Bảo Tiên

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

155

Nguyễn Thị Ngọc Tiên

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

156

Nguyễn Hoàng Thủy Tiên

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

157

Nguyễn Anh Toàn

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

158

Lê Đức Toàn

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

159

Nguyễn Ngọc Huyền Trang

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

160

Trần Hữu Minh Trang

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

161

Vũ Hoàng Thùy Trâm

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

162

Đinh Hoàng Bảo Trân

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

163

Nguyễn Ngọc Bảo Trân

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

164

Bành Nguyễn Minh Triết

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

165

Huỳnh Ngọc Hải Triều

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

166

Phạm Phương Trinh

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

167

Nguyễn Đoàn Thanh Trúc

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

168

Nguyễn Thư Trúc

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

169

Phạm Trần Quốc Tuấn

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

170

Ngô Thái Uyên

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

171

Ngô Võ Thanh Vân

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

172

Phạm Hoàng Vinh

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp bán trú

21/06/2021

173

Mai Xuân Vinh

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

174

Phạm Gia Vũ

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

175

Bùi Phi Vũ

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Lớp bán trú

21/06/2021

176

Phạm Quang Vũ

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp bán trú

21/06/2021

177

Cao Thiên Vũ

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

178

Đinh Khánh Vy

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

179

Nguyễn Khánh Vy

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

Lớp 02 buổi

21/06/2021

180

Nguyễn Hoài Trúc Vy

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

Lớp 02 buổi

21/06/2021

181

Trần Thị Thanh Xuân

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

Chưa chọn

21/06/2021


Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164