"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ năm, 7/6/2018, 0:0
Lượt đọc: 6428

TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2018 - 2019

          UBND QUẬN TÂN BÌNH                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                          

           Số: 118 /KH-THCS NGT                               Tân Bình, ngày 30 tháng 5 năm 2018

 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6

NĂM HỌC 2018–2019

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 2, khoản 2 điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 điều 7 của quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1394/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân đân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2018-2019;

Căn cứ Kế hoạch số 122/KH-UBND-VX ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình về huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2018-2019;

Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất và yêu cầu tuyển sinh vào lớp 6 của nhà trường năm học 2018–2019.

Hội đồng tuyển sinh Trường trung học cơ sở Nguyễn Gia Thiều xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2018–2019 như sau:

A.   TUYỂN SINH LỚP 6 BÌNH THƯỜNG

1.     Chỉ tiêu: 04 lớp – 45 học sinh/lớp

2.     Đối tượng

Học sinh đã hoàn thành chương trình cấp Tiểu học, trong độ tuổi quy định của Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Có tên trong danh sách phân tuyến vào lớp 6 Trường trung học cơ sở Nguyễn Gia Thiều của Ban chỉ đạo tuyển sinh Quận Tân Bình.


B.   TUYỂN SINH LỚP 6 CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG

1.     Chỉ tiêu: 04 lớp – 45 học sinh/lớp.

2.     Đối tượng

­  Học sinh đã hoàn thành chương trình cấp Tiểu học, trong độ tuổi quy định của Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Có tên trong danh sách phân tuyến vào lớp 6 Trường trung học cơ sở Nguyễn Gia Thiều của Ban chỉ đạo tuyển sinh Quận Tân Bình.

­  Đã được công nhận đạt yêu cầu cấp tiểu học của chương trình và có điểm kiểm tra công nhận trình độ từng kỹ năng ở lớp 5 đạt từ 6 điểm trở lên hoặc có trình độ A2 theo khung CEFR như: chứng chỉ Cambridge Flyer đạt 10/15 khiên hoặc Toefl Primary Step 2 đạt 3/5 huy hiệu hoặc cấp độ Breakthoungh 48-53 (Breakthoungh pass) của PTE Young Learners.

C.   TUYỂN SINH LỚP 6 CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TÍCH HỢP

1.     Chỉ tiêu: 02 lớp – 35 học sinh/lớp.

2.     Đối tượng

­  Học sinh đã hoàn thành chương trình cấp Tiểu học, trong độ tuổi quy định của Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Có tên trong danh sách phân tuyến vào lớp 6 Trường trung học cơ sở Nguyễn Gia Thiều của Ban chỉ đạo tuyển sinh Quận Tân Bình.

­  Hoàn thành chương trình tiểu học theo chương trình tích hợp hoặc chương trình tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có đủ năng lực tiếng Anh theo quy định trình độ, đủ điều kiện theo học chương trình tích hợp cấp trung học cơ sở.

D.   TIẾP NHẬN HỌC SINH THEO DANH SÁCH DUYỆT BỔ SUNG CHỈ TIÊU CỦA BAN CHỈ ĐẠO TUYỀN SINH QUẬN

Hội đồng tuyển sinh của nhà trường sẽ tiếp nhận học sinh vào lớp 6 theo danh sách duyệt bổ sung chỉ tiêu (nếu có) của Ban chỉ đạo tuyển sinh quận Tân Bình tngày 20/7/2018 đến ngày 24/7/2018.

E.   HỒ SƠ NHẬP HỌC

1.       Đơn nhập học (theo mẫu do Trường THCS Nguyễn Gia Thiều phát);

2.       Bản chính học bạ cấp tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học hoặc giấy hoàn thành chương trình cấp tiểu học (do Hiệu trưởng trường tiểu học cấp). Trường hợp bị mất học bạ thì Hiệu trưởng trường tiểu học căn cứ vào hồ sơ lưu trữ tại trường cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học và có xác nhận của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo. (ngày 21/6/2018 đến ngày 22/6/2018 các Trường Tiểu học sẽ chuyển hồ sơ học sinh theo danh sách phân tuyến sang, Cha Mẹ hoặc người giám hộ không phải rút học bạ để nộp lại);

3.       Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

4.       Bản sao hộ khẩu hoặc sổ tạm trú hợp lệ có công chứng năm 2018 (nếu không có sổ tạm trú thì phải có xác nhận của Công an phường chứng minh thuộc diện tạm trú thực tế tại địa phương);

5.       Bản sao các loại giấy chứng nhận, chứng chỉ Tiếng Anh (nếu có);

6.       04 hình thẻ 3x4 (hình chụp năm 2018, mặc áo đồng phục học sinh, có ghi chú Họ Tên, ngày tháng năm sinh ở phía sau hình).

F.    TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

­  Ngày 04/6/2018 niêm yết kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2018-2019 tại bản tin của nhà trường;

­  Ngày 21/6/2018: nhà trường niêm yết danh sách học sinh lớp 6 năm học 2018-2019 theo phân tuyến;

­  Từ ngày 21/6/2018 đến ngày 22/6/2018: nhà trường tiếp nhận hồ sơ học sinh theo danh sách phân tuyến do các Trường Tiểu học chuyển sang;

­  Từ ngày 28/6/2018 đến ngày 09/7/2018 (07g30 đến 11g30): nhà trường tổ chức làm thủ tục nhập học cho học sinh được phân tuyến. Sau thời gian trên, nếu cha mẹ (hoặc người giám hộ) học sinh không đến trường làm thủ tục nhập học thì nhà trường sẽ xóa tên trong danh sách tiếp nhận và trả hồ sơ cho cha mẹ học sinh.

Những trường hợp làm thủ tục nhập học trễ so với quy định, cha mẹ (hoặc người giám hộ) vui lòng liên hệ trực tiếp với Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Tân Bình - Địa chỉ: số 97 Trường Chinh, phường 12, quận Tân Bình, TPHCM để được giải quyết về các trường trung học cơ sở còn khả năng tiếp nhận theo danh sách duyệt bổ sung chỉ tiêu của Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận;

­  Ngày 10/7/2018: nhà trường báo cáo số liệu tuyển sinh về Phòng Giáo dục và Đảo tạo Quận Tân Bình.

­  Từ ngày 10/7/2018 (07g30 đến 11g30): nhà trường sẽ tổ chức trả hồ sơ cho những trường hợp có tên trong danh sách phân tuyến nhưng không đến làm thủ tục nhập học tại trường.

­  Từ ngày 20/7/2018 đến ngày 24/7/2018: nhà trường tiếp nhận học sinh theo danh sách đã được Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận duyệt bổ sung chỉ tiêu (nếu có).

­  Ngày 30/7/2018: nhà trường tống hợp báo cáo số liệu tuyển sinh, nộp hồ sơ tuyển sinh về Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Tân Bình.

­  Ngày 04/8/2018 nhà trường niêm yết danh sách xếp lớp học sinh khối 6 năm học 2018-2019./.

                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

                                                                                          (đã ký)

                                                                                               

                                                                           Ngô Nguyễn Thiên Trang

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164