"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ năm, 22/8/2019, 0:0
Lượt đọc: 2837

Dự thảo Báo cáo Tổng kết năm học 2018 - 2019 và nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

BÁO CÁO

Tổng kết năm học 2018 - 2019 và nhiệm vụ năm học 2019 - 2020


PHẦN MỞ ĐẦU

Năm học 2018-2019 là năm học tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Tân Bình lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X; thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 -2021; thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 06-KH/QU ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Quận ủy Tân Bình về thực hiện Chương trình hành động số 46-CtrHĐ/TU ngày 21 tháng 6 năm 2015 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 - Khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung Chương trình số 10-Ctr/QU ngày 17 tháng 02 năm 2016 của Quận ủy Tân Bình về nâng cao chất lượng dạy và học bậc tiểu học, trung học cơ sở trong hệ thống trường công lập trên địa bàn quận giai đoạn 2015-2020.

Những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2018 - 2019:

1. Thực hiện nghiêm túc các nội dung Nghị quyết của Quận ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân Quận trong năm 2018, ngành giáo dục tích cực thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng dạy và học bậc tiểu học, trung học cơ sở trong hệ thống trường công lập trên địa bàn quận giai đoạn 2015-2020 nhằm đưa giáo dục và đào tạo quận tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến hiện đại hội nhập khu vực và thế giới.

1.1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với quá trình đổi mới giáo dục và đào tạo.

1.2. Các đơn vị trường học thực hiện đổi mới về nội dung, phương pháp giáo dục, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, kỹ năng của học sinh. Trong năm học qua, ngành giáo dục đã đổi mới cách thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo hướng kiểm tra năng lực thực tế, khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn của học sinh.

1.3. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cơ bản đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu về nâng cao chất lượng giảng dạy.

1.4. Công tác quản lý tài chính của các đơn vị trường học trong năm qua dần đi vào nề nếp ổn định; ngành giáo dục đào tạo đã tham mưu có hiệu quả đề án, quy hoạch, sắp xếp, sáp nhập hệ thống trường lớp trên địa bàn quận theo hướng tinh gọn.

1.5. Bước đầu triển khai có hiệu quả việc hợp tác, liên kết, trao đổi giáo trình, phương pháp, nội dung giảng dạy với các trường học ở các nước trong khu vực về mô hình trường tiên tiến hiện đại.

2. Các đơn vị trường học đã phát huy dân chủ, thực hiện đầy đủ và đúng quy định về công khai trong các cơ sở giáo dục; thực hiện đúng quy định về quản lý tài chính, tài sản. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước, quản lý tài chính, tài sản tại các đơn vị và xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua cuối năm học.

3. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính trong giáo dục, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh, học sinh khi cần cập nhật thông tin hay liên hệ với nhà trường trong công tác giáo dục học sinh.

4. Tuyên truyền, chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm và chống lãng phí; thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên của đơn vị. Đẩy mạnh chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị tăng cường chỉ đạo công tác tự kiểm tra tại các cơ sở giáo dục.

5. Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tuyên truyền trong đội ngũ giáo viên thực hiện nghiêm các quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn quận và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định này.

6. Công tác tự kiểm tra đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục của các đơn vị trên địa bàn quận đã được quan tâm và ngày càng có sự chuyển biến tốt. Trong năm qua, lãnh đạo ngành đã tiến hành tổ chức rà soát trình độ ngoại ngữ, tin học và các tiêu chuẩn khác của cán bộ quản lý, giáo viên, từng bước sắp xếp có hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ quản lý.

7. Tích cực đổi mới công tác đánh giá thi đua, khen thưởng hiệu quả, thực chất, tránh hình thức trong thi đua và bệnh thành tích trong giáo dục. Đề xuất khen thưởng kịp thời các giáo viên có những thành tích nổi bật, thành tích đột xuất được tập thể ghi nhận, công nhận. Tích cực phát hiện, giới thiệu, tuyên dương các điển hình học sinh tiêu biểu của quận.

 

(Xem chi tiết trong file đình kèm).

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều
Nguồn tin: Phòng GD&ĐT Tân Bình

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164