"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ sáu, 12/4/2019, 0:0
Lượt đọc: 595

Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh Tin học vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2019 - 2020.

ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                            

Số: 1189/TB-GDĐT-KTKĐCLGD      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh Tin học vào lớp 10

 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa

năm học 2019 - 2020

 

 


Căn cứ Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp từ năm học 2019 – 2020;

Căn cứ Quyết định số 728/QĐ-GDĐT-KHTC ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020;

Theo Thông báo số 707/TB-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Về việc tuyển sinh vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông chuyên năm học 2019 – 2020, chỉ tiêu tuyển sinh môn Tin học của Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa là 35 học sinh, qua công tác kiểm tra tình hình cơ sở vật chất và điều kiện của Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa.

Nay Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh thông báo: Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa không tuyển sinh môn Chuyên Tin học./.

 

Nơi nhận:                                                                                           KT. GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc Sở GD&ĐT;                                                                           PHÓ GIÁM ĐỐC

- Các Phòng, ban Sở GD&ĐT;                                                                         (đã ký)

- Phòng GD&ĐT quận, huyện;

- Các trường THPT;                                                                                       

- Các trung tâm GDNN-GDTX,

- Các trung tâm GDTX; các trường BTVH;

- Lưu: VP, KTKĐCLGD.                                                                     Nguyễn Văn Hiếu

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều
Nguồn tin: Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88