"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"

87