Thứ bảy, 22/9/2018, 0:0
Lượt đọc: 2522

Về hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục ngoài giờ lên lớp và các hoạt động trải nghiệm trong trường trung học năm học 2018 - 2019

UBND QUẬN TÂN BÌNH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 1145 /GDĐT-PT

 Về hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục ngoài giờ lên lớp và các hoạt động trải nghiệm trong trường trung học  năm học 2018 - 2019

Tân Bình, ngày 21 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở Công lập quận Tân Bình.

         

Căn cứ Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) về Ban hành chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Công văn số 5555 /BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng;

            Căn cứ Công văn số 2654 /GDĐT-TrH ngày ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2018 – 2019;

            Căn cứ Công văn số 2941 /GDĐT-TrH ngày 27/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục ngoài giờ lên lớp và các hoạt động trải nghiệm trong trường trung học  năm học 2018 – 2019,

            Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình hướng dẫn các trường trung học cơ sở xây dựng kế hoạch giáo dục ngoài giờ lên lớp và các hoạt động trải nghiệm trong trường trung học năm học 2018 – 2019 như sau:

1. Các trường THCS tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung giáo dục ngoài giờ lên lớp theo Quyết định 16/2006 ngày 5/6/2006 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo trong chương trình chính khoá tại trường trung học năm học 2018 – 2019. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong chương trình chính khoá đảm bảo các yêu cầu như sau:

- Nhà trường bố trí thực hiện trong khung chương trình chính khoá (đảm bảo 2 tiết/tháng), thể hiện trong kế hoạch giáo dục, thực hiện phân công người phụ trách và thời khoá biểu của nhà trường.

- Thực hiện đầy đủ các chủ đề theo hướng dẫn của văn bản số 2967/GDĐT-TrH về hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục ngoài giờ lên lớp và các hoạt động trải nghiệm trong trường trung học  năm học 2016 - 2017.

- Đổi mới nội dung các chủ đề phù hợp với xã hội hiện nay: Cuộc cách mạng công nghiêp 4.0; Giao tiếp mạng xã hội; Smartphone trong đời sống xã hội; văn hoá giao thông.

2. Việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa cần chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm, trải nghiệm sáng tạo. Hoạt động trải nghiệm trong nhà trường bao gồm các hoạt động cụ thể sau:

- Hoạt động ngoại khoá: nhằm cũng cố kiến thức rèn luyện kỹ năng cho học sinh, tổ chức cho nhiều đối tượng khối lớp học sinh tham gia, không xác định được lượng kiến thức trong các môn học và có thu phí trên tinh thần tự nguyện của học sinh, nhà trường xây dựng trong chương trình nhà trường. Hoạt động này không kiểm tra đánh giá học sinh.

- Hoạt động trải nghiệm được tổ chức ở các bộ môn trong và ngoài nhà trường: Việc tổ chức cho học sinh học tập trải nghiệm có bài kiểm tra đánh giá học sinh, nhà trường phân công tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch, nội dung kiến thức thực hiện, phương thức thực hiện, phương thức kiểm tra đánh giá, đối tượng học sinh và lực lượng giáo viên tổ chức hoạt động dạy học. Hạn chế hoạt động ngoại khóa có nội dung không phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông theo từng khối lớp; nội dung kiến thức bài kiểm tra đánh giá không đủ để đánh giá học sinh, cụ thể trong kế hoạch giáo dục của nhà trường. Rà soát, chn chnh các hot động hc tp tri nghiệm có thực hiện kiểm tra đánh giá phải đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Nội dung: Ni dung hc tập trải nghiệm phi phù hp vi môn hc, nhóm môn hc theo khi lp, phù hợp chuẩn kỹ năng kiến thức theo chương trình giáo dục hiện hành. Nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể, đảm bảo nội dung triển khai phù hợp với lượng kiến thức, thời gian, không gian phù hợp tổ chức hoạt động học. Nội dung xây dựng trên từng khối lớp cụ thể. Tránh các nội dung chung chung không xác định được vị trí kiến trức trong chương trình chuẩn kiến thức kỹ năng hiện hành, tổ chức một chuyên đề, xây dựng một bài bài thu hoạch, 01 bài kiểm tra cho nhiều khối lớp.

+ Hình thức: Nhà trường và đơn vị phối hợp xây dựng các hoạt động cho học sinh theo định hướng tiếp cận, hình thành và phát triển năng lực cho học sinh, lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm. Ban tổ chức nên bố trí nhóm nhỏ thực hiện các nhiệm vụ học tập và qua quá trình tiếp xúc thực tế để hình thành kiến thức cần học.

+ Đảm bảo đủ giáo viên, giảng viên chuyên môn để tổ chức hoạt động dạy và học cho học sinh: đảm bảo không quá 35 học sinh/giáo viên trực tiếp giảng dạy.

+ Đảm bảo đủ về mặt thời gian và không gian cho các hoạt động học tập trải nghiệm. Các đơn vị không tổ chức các hoạt động phối hợp học tập trải nghiệm và du lịch trong thời gian ngắn, các hoạt động học tập được tổ chức chưa đủ và đúng, không đảm bảo được chuẩn kiến thức kỹ năng cơ bản dành cho học sinh trong từng môn học.

+ Đảm bảo đổi mới kiểm tra đánh giá:

Ø Đánh giá bài thu hoạch ghi chép quá trình học của học sinh qua các giai đoạn: Nhận nhiệm vụ học tập – thực hiện nhiệm vụ học tập – hoàn thành nhiệm vụ học tập.

Ø Đánh giá qua bài kiểm tra sau khi hoàn thành nhiệm vụ học tập tại vị trí tổ chức tiết học ngoài nhà trường, hoạt động học tập trải nghiệm.

Ø Đánh giá qua tinh thần và thái độ học tập của học sinh khi tham gia.

Ø Việc sử dụng kết quả kiểm tra đánh giá thành cột điểm của môn học giáo viên cần  lưu ý phải đảm bảo lượng kiến thức, thời lượng trong kế hoạch giảng dạy và theo Thông tư 58 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Việc tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm, Tiết học ngoài nhà trường được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, công khai. Do đó, khi tổ chức học tập trải nghiệm - tiết học ngoài nhà trường, các cơ sở giáo dục phải xây dựng phương án học tập tương đương cho các em học sinh không tham gia được học tập tại trường hoặc tại nhà.

Trước khi tổ chức hoạt động học tập 30 ngày, các đơn vị, nhà trường thực hiện đăng ký trên cổng thông tin: http://hoatdongtrainghiem.hcm.edu.vn và làm theo hướng dẫn. Trong vòng 10 ngày sau đăng ký, Sở tiến hành kiểm tra, đánh giá, thẩm định và phản hồi để các đơn vị tiến hành các khâu còn lại để tổ chức thực hiện. Việc tổ chức hoạt động trải nghiệm đã được xây dựng trong kế hoạch giáo dục nhà trường đầu năm học hay đầu học kỳ. Nội dung đăng ký và báo cáo có hướng dẫn cụ thể trên cổng thông tin này (nhà trường sử dụng email trường để đăng ký). (theo hướng dẫn)

3. Nhà trường quan tâm xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể của các câu lạc bộ học thuật, câu lạc bộ nghiên cứu khoa học, câu lạc bộ trải nghiệm sáng tạo, CLB Giáo dục STEM cho học sinh. Phân công giáo viên phụ trách cố vấn hoạt động của các CLB. Việc phối hợp với đơn vị bên ngoài tổ chức hoạt động cần lưu ý cần đảm bảo tiêu chuẩn của báo cáo viên trực tiếp báo cáo, hướng dẫn cho học sinh.

4. Đối với cấp Trung học Cơ sở (THCS)  tiếp tục triển khai, thực hiện chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho trung học cơ sở với thời lượng 4 tiết (lồng ghép, bổ sung từ tháng 9/2018 – 12/2018). Tổ chức xây dựng và thiết kế lại kế hoạch dạy học cho phù hợp tình hình giao thông của đơn vị.

5. Tổ chức thực hiện thí điểm các hoạt động trải nghiệm trong các môn học cấp THCS tại các trường THCS trên đại bàn quận.

6. Thực hiện nghiêm chỉnh chương trình hướng nghiệp lớp 9, nhà trường xây dựng kế hoạch hướng nghiệp trong kế hoạch giáo dục tổng thể của nhà trường, tối thiểu là 09 tiết/năm (theo chương trình chính khóa). Ngoài ra, tùy vào điều kiện của đơn vị, nhà trường cần tăng cường các hoạt động hướng nghiệp qua các hình thức trải nghiệm, tránh các hình thức tổ chức nhàm chán, không đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin về ngành nghề của học sinh. Hạn chế tối đa các trường hợp quảng cáo tuyển sinh cho các trường đại học trên giờ sinh hoạt dưới cờ.

7. Các trường THCS phối hợp với các đơn vị: Trung cấp, Cao đẳng nghề, THPT, trung tâm GDNN - GDTX và doanh nghiệp địa phương tổ chức các buổi hướng nghiệp phân luồng học sinh. Các trường THCS thực hiện báo cáo công tác tư vấn tuyển sinh phân luồng học sinh qua cổng thông tin điện tử:

http://hoatdongtrainghiem.hcm.edu.vn mục báo cáo phân luồng tuyển sinh.

8. Các trường THCS chỉ đạo và tạo điều kiện cho bộ môn Sinh – Giáo dục Công dân phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức và nội dung các hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, luật hôn nhân gia đình, bình đẳng giới, thời lượng tối thiểu 180 phút/khối. (hạn chế tổ chức hoạt động với hình thức sinh hoạt dưới cờ).

9. Nhà trường tiếp tục thực hiện giáo dục kỹ năng sống trong tiết sinh hoạt lớp; Trong hoạt động buổi 2 hoặc chương trình giáo dục có tổ chức hoạt động dạy học kỹ năng sống cho học sinh phải đảm bảo tất cả chương trình giảng dạy kỹ năng sống (được tổ chức thành tiết dạy cho học sinh) được thẩm định và cho phép của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện giảng dạy kỹ năng sống trong trường phổ thông và được xây dựng thành chương trình nhà trường trong kế hoạch giáo dục năm học.

* Lưu ý: Danh sách các đơn vị được cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (Cập nhật tính đến hết ngày 14/9/2018) được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Phòng Chính trị tư tưởng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Nhận được văn bản, đề nghị hiệu trưởng nhà trường đưa nội dung cụ thể các Hoạt động Giáo dục NGLL và trải nghiệm vào chương trình giáo dục của nhà trường. Đối với trường dạy học 2 buổi/ngày, xây dựng chi tiết rõ ràng chương trình chính khóa và chương trình thực hiện bổ sung của buổi 2 (theo văn bản hướng dẫn xây dựng chương trình giáo dục của nhà trường)./.

 

Nơi nhận:

-  Như trên,

-  Lưu VT, tổ PT.

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(đã ký)

 

Phan Văn Quang

 

 

 

 

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều
Nguồn tin: Phòng Giáo dục và Đào Tạo Q.TB

88