"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ tư, 26/9/2018, 0:0
Lượt đọc: 4806

Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2018-2019

            UBND QUẬN TÂN BÌNH          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


      Số:        /KH-THCS NGT                        Tân Bình, ngày 26 tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

NĂM HỌC: 2018 – 2019     

 

Căn cứ Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng;

Căn cứ công văn số 2654/GDĐT-TrH ngày 7 tháng 8 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2018 – 2019;

Căn cứ công văn số 2941/GDĐT-TrH ngày 27 tháng 8 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục ngoài giờ lên lớp và các hoạt động trải nghiệm trong trường trung học năm học 2018 – 2019;

Căn cứ công văn số 1145/GDĐT-PT ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình về hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục ngoài giờ lên lớp và các hoạt động trải nghiệm trong trường trung học năm học 2018 – 2019;

Thực hiện kế hoạch năm học 2018 – 2019 của nhà trường,

Trường THCS Nguyễn Gia Thiều xây dựng kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2018 – 2019 như sau:

 

I. MỤC TIÊU GIÁO DỤC

- Củng cố, bổ sung những kiến thức học sinh đã học qua các môn học ở trên lớp; tạo điều kiện thuận lợi để các em làm quen với những lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Giúp các em có cơ hội liên hệ kiến thức đã học với thực tế cuộc sống.

- Giúp học sinh luyện tập các kỹ năng cơ bản như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tổ chức từ đó tham gia các hoạt động trước lớp một cách chủ động và có trách nhiệm, biết cách giải quyết các tình huống nảy sinh trong sinh hoạt tập thể.

- Có thái độ đúng đắn, tích cực, thể hiện sự hứng thú đối với các hoạt động sinh hoạt tập thể.

 

II. TRỌNG TÂM

- Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ GDĐT thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

 - Thực hiện nghiêm túc những nội dung giảng dạy tích hợp, lồng ghép về học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục trật tự an toàn giao thông và các nội dung môn Giáo dục Công dân trong hoạt động bộ môn theo hướng dẫn của Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo. Chú trọng việc giáo dục những giá trị truyền thống tốt đẹp của nhà trường, địa phương, dân tộc và lòng yêu nước qua việc làm thiết thực và giá trị sống, kỹ năng sống trong hoạt động bộ môn.

- Tuyên truyền giáo dục và áp dụng các biện pháp phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội một cách hiệu quả.

- Chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Đẩy mạnh giáo dục môi trường và hoạt động văn nghệ, TDTT.

- Xây dựng và hình thành các đội nhóm sinh hoạt Văn thể mỹ giúp các em chủ động tham gia thực hiện các kế hoạch giáo dục toàn diện trong nhà trường; phối hợp các hoạt động chủ nhiệm, giáo dục hướng nghiệp, công tác Đội … nhằm hình thành ý thức tự giác cho học sinh.

- Tăng cường các hoạt động NGLL cấp trường mang tính giáo dục đạo đức, bồi dưỡng văn hóa, kiến thức thời sự, xã hội.

- Đổi mới nội dung chủ đề phù hợp với xã hội hiện nay: Cuộc cách mạng 4.0; Giao tiếp xã hội; Smartphone trong đời sống xã hội; văn hóa giao thông.

- Thực hiện chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho trung học cơ sở với thời lượng 5 tiết (thực hiện trong tiết NGLL hoặc trong tiết môn GDCD từ tháng 9/2018 đến tháng 03/2019)

- Tổ chức các hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, luật hôn nhân gia đình, Bình đẳng giới trong các tiết môn Sinh, GDCD và Hoạt động Ngoài giờ lên lớp (4 tiết/khối/năm)

 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

- Thực hiện chủ đề năm học Xây dựng Đội vững mạnh, cùng tiến bước lên Đoàn gắn liền với cuộc vận động giáo viên, học sinh “Sống có trách nhiệm” với gia đình, nhà trường, xã hội và bản thân.

- Học sinh trường THCS Nguyễn Gia Thiều thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” đi vào chiều sâu, thực chất.

- Giáo dục học sinh 5 điều Bác Hồ dạy, với ý thức thực hiện tốt, tự giác trong và ngoài nhà trường.

- Giáo dục phòng chống ma túy, giữ gìn trật tự an toàn giao thông trước cổng trường.

- Giáo dục học sinh ý thức phòng chống AIDS, tham gia tốt các hoạt động phòng chống AIDS do trường, phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình tổ chức.

- Tổ chức các hoạt động phong phú, giáo dục về truyền thống nhà trường, địa phương, tham quan các di tích lịch sử, trao đổi gương học tốt, người tốt việc tốt, hoạt động Đội tích cực, điển hình lớp xuất sắc.

- Tổ chức các Hội thi khéo tay kỹ thuật, tham gia các chuyên đề ngoại khóa gắn với phong trào thi đua các lớp.

- Dự giờ hoạt động NGLL các khối lớp.

- Thực hiện nội dung NGLL theo hướng gắn liền “Học đi đôi với hành”, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

- Tổ chức hoạt động NGLL gắn với giáo dục hướng nghiệp, đổi mới phương pháp giảng dạy, thể hiện vai trò tích cực và chủ động của học sinh trong dẫn chương trình, điều hành, tổ chức lớp.

- Thực hiện chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho trung học cơ sở với thời lượng 5 tiết từ tháng 9/2018 đến tháng 03/2019

+ Thực hiện 05 tiết lồng ghép trong tiết Hoạt động NGLL từ tháng 9/2018 đến tháng 03/2019.

+ Thực hiện 2 tiết trong môn GDCD

-     Chỉ đạo bộ môn Sinh – Giáo dục công dân xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, luật hôn nhân gia đình, Bình đẳng giới trong các tiết môn Sinh, GDCD (4 tiết/khối/năm), lồng ghép trong tiết Hoạt động Ngoài giờ lên lớp từ tháng 2/2019 đến tháng 05/2019.

-     Tổ chức thực hiện 18 tiết/năm học/khối, trong đó có 02 tiết thực hiện theo chủ điểm tại sân trường:

+ Chủ điểm tháng 11 – “Sinh hoạt văn nghệ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11” (Tổ Văn Thể Mỹ Công nghệ thực hiện)

+ Chủ điểm tháng 2 – “Tìm hiểu Đảng Cộng sản Việt Nam” (Chi bộ thực hiện)

 

IV. BIỆN PHÁP, HÌNH THỨC TỔ CHỨC

- Thành lập Ban Chỉ đạo cấp trường:

+ Thầy Nguyễn Xuân Đắc           - Hiệu Trưởng      - Trưởng Ban Chỉ đạo.

+ Thầy Nguyễn Đức Anh Khoa - Phó hiệu trưởng  - Phó trưởng Ban Chỉ đạo.

+ Thầy Trần Thanh Bình              - Phó hiệu trưởng - Phó trưởng Ban Chỉ đạo.

+ Thầy Dương Khải Hưng          - Tổng phụ trách    - Ủy viên.

+ Cô Vũ Thị Lưu                - Bí thư Chi đoàn  - Ủy viên.

+ Cô Lê Thị Duyên                     - Khối trưởng K9  - Ủy viên.

+ Cô Lê Thị Ngọc Phượng            - Khối trưởng K8  - Ủy viên.

+ Cô Nguyễn Thị Thu Hương     - Khối trưởng K7  - Ủy viên.

+ Cô Đỗ THị Minh Cẩm              - Khối trưởng K6  - Ủy viên.

+ GVCN 41 lớp.

- Giáo viên chủ nhiệm xây dựng kế hoạch và hướng dẫn Ban cán bộ lớp phát huy vai trò chủ động, tích cực trong tiết hoạt động NGLL.

- Gắn việc thực hiện chủ đề từng tháng với 1 trong 5 điều Bác Hồ dạy.

- Liên đội phối hợp với thư viện tổ chức hội thi học sinh kể chuyện Bác Hồ. Hàng tuần, vào giờ chào cờ, các lớp kể một câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động của Bác Hồ và liên hệ với 5 điều Bác Hồ dạy.

- Tổ chức cho học sinh tham gia các phong trào ngoại khóa với ý thức chủ động.

- Tổ chức chuyên đề về các lĩnh vực Y tế, TDTT, Văn nghệ, hoạt động xã hội, giáo dục môi trường biển đảo, phòng chống bạo lực học đường, kỹ năng quản lý và kiềm chế cảm xúc bản thân … nhằm hình thành các kỹ năng giao tiếp, dẫn chương trình, mạnh dạn trước tập thể cho học sinh.

- Xây dựng phong trào thi đua các lớp, sơ kết khen thưởng hàng tuần.

- Ban Giám hiệu dự giờ hoạt động NGLL, rút kinh nghiệm trong toàn trường.

- Tổ chức đánh giá kết quả hoạt động của học sinh bằng xếp loại: Tốt, Khá, Trung bình, Yếu vào cuối mỗi học kỳ, cuối năm học. Kết quả đánh giá là căn cứ để xếp loại hạnh kiểm của học sinh.

 

 

Chỉ tiêu năm học:

- 100% cán bộ lớp có kỹ năng tổ chức các hoạt động NGLL dưới sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm.

- 100% các lớp tham gia các hoạt động NGLL tự giác, chủ động.

- Mỗi bộ môn thực hiện 01 chuyên đề dưới sân trường/năm học (chuyên đề về hướng dẫn phương pháp học tập bộ môn, chuyên đề về hướng dẫn học sinh ôn tập, chuyên đề về biển đảo, chuyên đề về giáo dục kỹ năng sống …).

 

 

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

            - Theo lịch hoạt động đính kèm.

 

 

Nơi nhận:                                                                                              KT. HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT quận Tân Bình;                                                                                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Các tổ chuyên môn;                                                                                                                          (Đã ký)

- GVCN các lớp;

- Lưu VT.                                                                                                                        

                                                                                                          Nguyễn Đức Anh Khoa

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164