"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ ba, 25/12/2018, 0:0
Lượt đọc: 868

Kế hoạch tổ chức triển khai Nghị định số 148/2018/NĐ-CP, Nghị định số 149/2018/NĐ-CP, Nghị định số 157/2018/NĐ-CP và tập huấn hoạt động Thanh tra nhân dân năm 2019

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP.HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN TÂN BÌNH

Số: 30/KH-LĐLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tân Bình, ngày 19 tháng 12 năm 2018

KẾ HOẠCH

Tổ chức triển khai Nghị định số 148/2018/NĐ-CP, Nghị định số 149/2018/NĐ-CP,

 Nghị định số 157/2018/NĐ-CP và tập huấn hoạt động Thanh tra nhân dân

 năm 2019

          Thực hiện Chương trình công tác m 2018, Liên đoàn Lao động quận Tân Bình tổ chức triển khai Nghị định số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018  của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động, Nghị định số 149/2018/NĐCP ngày 07/11/2018 về quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc và tập huấn hoạt động Thanh tra nhân dân năm 2019, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Cung cấp cho cán bộ công đoàn sở những vn đề cơ bn Nghị định số148/2018/NĐ-CP, Nghị định số 149/2018/NĐ-CP, Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

2. Nhằm tiếp tục bồi dưỡng, kiến thức hoạt động Ban thanh tra nhân dân đến cán bộ công đoàn theo quy định của Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của ban Thanh tra nhân dân và Hướng dẫn số 1271/HD-TLĐ ngày 07/8/2017 của TLĐ LĐVN về hướng dẫn công đoàn với việc tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân theo quy định tại Nghị định số159/2016/NĐ-CP.

          3. Nội dung triển khai, tập huấn đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

          4. Các đơn v tham gia phải đảm bo v đối tượng, thi gian để hội nghị đạt kết qu cao.

II. ĐỐI TƯỢNG - NỘI DUNG:

1. Đối tượng:

- Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động quận.

- Các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành và trưởng ban Thanh tra nhân dân các đơn vị hành chính sự nghiệp, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn quận.

2. Nội dung: gồm các chuyên đề chính sau

- Triển khai Nghị định số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động, Nghị định số 149/2018/NĐCP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc, Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

- Nhiệm vụ, quyền hạn; cách thức xây dựng chương trình, kế hoạch; nội dung hoạt động giám sát và hoạt động xác minh của Ban thanh tra nhân dân; trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị, của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở đối với hoạt động Thanh tra nhân dân trong đơn vị.

III. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:

          1. Thời gian:     Vào lúc 08h00 ngày 05/01/2019 (Thứ bảy)  

2. Địa điểm:      Hội trường A- Nhà Văn hóa Lao động qun Tân Bình.

                                              (Số 2F Nguyễn Hiến Lê, phường 13, quận Tân Bình).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Công đoàn cơ sở trực thuộc:

- Lp danh sách cán b công đoàn tham dự lớp tập hun theo mẫu đính kèm và gửi về LĐLĐ qun Tân Bình chậm nht ngày 28/12/2018.

- Truy cập Trang thông tin điện tử : www.congdoanquantanbinh.org.vn vào THÔNG BÁO để nhn biểu mu.

u ý:CS có th gi danh sách đăng ký bng mt trong các cách sau:

- Văn thư trc tiếp, đường bưu đin.

- Email: ldldtanbinh@yahoo.com.vn hoặc thienhc2112@gmail.com.

- Đin thoi trc tiếp: (028) 38.106.675 – (028) 38.108.574 hoặc 0933.100.970 (gặp đồng chí Hunh Công Thin, cán bộ phụ tráchn phòng).

2. Ban Chính sách pháp luật:

- Tham mưu cho Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận về nội dung và công tác tổ chức thực hiện hội nghị triển khai và tập huấn.

- Liên hệ báo cáo viên và dự trù kinh phí tổ chức.

- Photo tài liệu tập huấn.

          3. Văn phòng:

- Triển khai kế hoạch tập huấn đến các đơn vị, tổng hợp danh sách cán bộ tham dự tập huấn.

- Chuẩn bị hội trường, phông chữ, phát hành thư mời.

Để công tác tổ chức được chu đáo, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận đề ngh Ban Chấp hànhCS tham mưu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện về thời gian để cán bộ công đoàn tham dự theo Kế hoạch.       

                                                               

 

Nơi nhận:    

- Thường trực, các ban chuyên đề LĐLĐ/TP;  

- Thường trực Quận ủy;

- BDV, BTG Quận ủy;

- Đảng ủy cơ quan ĐĐT Quận;                       

- UV BCH, UBKT LĐLĐ/Q;                           

- Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị;                              

- Ban Chấp hành các CĐCS;

- Lưu.                                                  

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Đinh Trần Thanh Tâm

 

 

 

 
         

 

                                                                                                   

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều
Nguồn tin: LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN TÂN BÌNH

Tin cùng chuyên mục

164