"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ ba, 25/12/2018, 0:0
Lượt đọc: 1649

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019) và Tuyên dương “Gương sáng Đảng viên” năm 2019

`LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP.HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN TÂN BÌNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 28/KH-LĐLĐ

Tân Bình, ngày 14 tháng 12 năm 2018

                   

KẾ HOẠCH

Tổ chức kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

(3/2/1930 - 3/2/2019)
và Tuyên dương “Gương
sáng Đảng viên năm 2019

 

          Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố và Quận ủy Tân Bình về tổ chức hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019); Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong toàn hệ thống Công đoàn quận nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng, lòng yêu nước, lý tưởng và đạo đức cách mạng trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn và công chức, viên chức, công nhân, lao động (CNVC-LĐ); nhằm không ngừng nâng cao nhận thức CNVC - LĐ niềm tin về Đảng, về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập, thống nhất Tổ quốc, nhất là trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Thông qua hoạt động tuyên dương để đoàn viên Công đoàn, CNVC-LĐ ôn lại truyền thống vẻ vang 89 năm qua của Đảng Cộng sản Việt Nam. Giáo dục đoàn viên Công đoàn nêu cao nhận thức sâu sắc khi được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó giúp CNVC-LĐ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng và phát triển Thành phố.

- Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống được tổ chức đảm bảo hiệu quả về mặt tư tưởng, thiết thực gắn với các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVC - LĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

-     Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó tập trung nêu bật những thắng lợi vĩ đại và bài học kinh nghiệm của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng, đặc biệt là trong hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước; làm rõ các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam 89 năm qua; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng  lợi  của  cách  mạng Việt Nam và  đảm  bảo để Công đoàn hoạt động hiệu quả.

-     Phát động đợt thi đua cao điểm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của thành phố, quận và nhiệm vụ cơ quan, đơn vị, kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 –3/2/2019) tiến tới đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019).

-     Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn quận, Thành phố và Đại hội XII Công đoàn Việt nam nhiệm kỳ 2018 – 2023.

-     Biểu dương các tập thể, cá nhân, các doanh nghiệp có những việc làm thiết thực chăm lo trực tiếp đến đời sống của đoàn viên, CNVC .

-        Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng năm 2018; chú trọng phát hiện, biểu dương những đảng viên là cán bộ, đoàn viên công đoàn tiêu biểu, những kinh nghiệm hay và cách làm sáng tạo trong công tác phát triển đảng viên từ công nhân.

-     Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử Đảng và âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước.

- Gắn các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Đảng với các hoạt động mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, tổ chức chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVC - LĐ, nhất là CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, CNLĐ không có điều kiện về quê đón Tết.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Liên đoàn Lao động quận:

- Phát động đợt thi đua cao điểm trong cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ và đẩy mạnh thực hiện các công trình, sản phẩm mới chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Tổ chức Tuyên dương “Gương sáng đảng viên”, họp mặt và biểu dương đảng viên là công nhân trực tiếp sản xuất, công nhân dịch vụ tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, là những tấm gương tiêu biểu trong học tập, tu dưỡng và rèn luyện (được kết nạp Đảng năm 2017 và năm 2018). Thời gian dự kiến tổ chức tuyên dương: 19/01/2019

- Tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Kỷ Hợi năm 2019 cho CNVC-LĐ.

- Tham mưu Quận ủy Tân Bình tổ chức Hội nghị chuyên đề “Thực trạng, giải pháp thực hiện vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc đại diện quyền lợi hợp pháp, lợi ích chính đáng của CN, NLĐ trong DN ngoài khu vực nhà nước”

2. Công đoàn cơ sở trực thuộc:

          - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống với các nội dung và hình thức được chọn lọc phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị; thực hiện các khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động tại đơn vị.

- Tổ chức trao danh sách đoàn viên công đoàn ưu tú cho cấp ủy cùng cấp để xem xét bồi dưỡng, kết nạp Đảng khi có đủ điều kiện. Đặc biệt, quan tâm bồi dưỡng CNLĐ trực tiếp sản xuất nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển đảng viên từ công nhân. Thực hiện có hiệu quả chủ trương xây dựng, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý xuất thân từ công nhân của quận.

          - Hưởng ứng phát động phong trào thi đua trong lao động sản xuất, tăng năng suất lao động và đẩy mạnh thực hiện các công trình, sản phẩm mới chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

          - Tổ chức biểu dương tại cấp mình và xét chọn, giới thiệu đảng viên là công nhân lao động trực tiếp sản xuất, công nhân dịch vụ tiêu biểu nhất đề nghị Liên đoàn Lao động quận tuyên dương “Gương sáng đảng viên”. Đây là những đảng viên có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất; là những tấm gương tiêu biểu trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; được đồng nghiệp tín nhiệm, đáp ứng một số tiêu chuẩn cụ thể sau:

+ Được kết nạp Đảng trong năm 2017 và năm 2018;

+ Tích cực học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của đơn vị; có thành tích xuất sắc trong công tác, lao động sản xuất. Chân tình chia sẻ với đồng nghiệp về những kinh nghiệm, sáng kiến trong công tác, lao động sản xuất để cùng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề.

+ Có đề xuất về những giải pháp, cách làm hiệu quả góp phần cùng Công đoàn cơ sở trong công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVC-LĐ.

- Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc làm cụ thể, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho bản thân và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đang công tác; đã được tuyên dương tại cơ sở. 

- Đối với những đảng viên chính thức đủ điều kiện phân tích chất lượng đảng viên hàng năm thì phải đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên liên tục từ khi kết nạp đến nay, không bị xử lý kỷ luật; đối với đảng viên dự bị thì phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và không bị xử lý kỷ luật.

* Phương thức tiến hành:  Công đoàn cơ sở xét chọn 01 đảng viên tiêu biểu nhất gửi về Văn phòng Liên đoàn Lao động quận chậm nhất vào ngày 07/01/2019.

 

Tên CĐCS:…………………….                                                                                                                      

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN

ĐỀ NGHỊ TUYÊN DƯƠNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH “GƯƠNG SÁNG ĐẢNG VIÊN” NĂM 2019

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại liên lạc đơn vị,  trực tiếp người được đề nghị biểu dương

Ngày, tháng, năm vào Đảng, nơi sinh hoạt Đảng hiện nay

Thành tích

Ghi tóm tắt, cụ thể thành tích theo tiêu chuẩn tại nội dung II của Kế hoạch, ghi rõ kết quả đạt được khi ứng dụng khoa học công nghệ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; ghi rõ kết quả phân tích chất lượng đảng viên hàng năm.

Ghi chú

 

Nam

Nữ

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tập trung viết bài, đưa tin tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Đảng, công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phản ánh kịp thời các hoạt động chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại đơn vị gửi về mail LĐLĐ quận ldldtanbinh@yahoo.com.vn

           Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận đề nghị công đoàn cơ sở triển khai thực hiện và tổ chức các hoạt động thật ý nghĩa, thiết thực chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam./.      

Nơi nhận:

- LĐLĐ TP: Ban Tuyên giáo, VP;

- Quận ủy:  BDV, Ban TG, VP;

- LĐLĐ quận: TT, các ban chuyên đề;            

- CĐCS trực thuộc;                 

- Lưu.                                                  

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Lê Thị Thúy Hồng

 

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều
Nguồn tin: LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN TÂN BÌNH

Tin cùng chuyên mục

164