"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ năm, 20/9/2018, 0:0
Lượt đọc: 5136

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức - Năm học 2018-2019

     UBND QUẬN TÂN BÌNH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                           

              Số:        /KH-THCS NGT                            Tân Bình, ngày 18 tháng 9 năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

NĂM HỌC 2018 – 2019

 

Căn cứ các nội dung quy định của Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn 2012;

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế thực hiện công khai trong hoạt động nhà trường;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT-TCCP-TLĐLĐ ngày 04 tháng 02 năm 1998 của Ban Tổ chức Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn về tổ chức và nội dung Hội nghị Cán bộ công chức trong cơ quan;

Căn cứ Quyết định 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01 tháng 03 năm 2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường;

Căn cứ Công văn số 3097/GDĐT-CĐGD ngày 06/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức - xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan, đơn vị năm học 2018-2019;

Căn cứ Công văn số 37/LĐLĐ ngày 24/8/2018 của Liên đoàn Lao động quận Tân Bình về việc chỉ đạo tổ chức hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức 2019;

Trường THCS Nguyễn Gia Thiều xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức năm học 2018-2019 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

  1. Mục đích:

- Nhằm tổng kết đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học cũ và xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm học mới.

- Qua tổng kết đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học cũ nhằm bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ năm học mới những ưu điểm, những bài học kinh nghiệm quý báu, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhiệm vụ năm học mới đạt thắng lợi.

- Chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết giữa Thủ trưởng đơn vị và cán bộ, giáo viên, công nhân viên để xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ tại nơi làm việc.

  2. Yêu cầu:

Qua Hội nghị sẽ tạo điều kiện để tập thể sư phạm nhận thức sâu sắc hơn về nhiệm vụ và trách nhiệm đối với tập thể nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới.

 

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

-         Thời gian: 09 gi, Thứ bảy, ngày 29 tháng 9 năm 2018

-         Địa điểm: Tại Hội trường.

-         Thành phần tham dự: Tất cả CB-GV-CNV (biên chế & hợp đồng Quận).

-         Trang phục:

+        Nữ mặc áo dài;

+        Nam mặc quần tây, áo sơ mi, thắt cravat

III. BAN TỔ CHỨC

Trưởng Ban   : Thầy Nguyễn Xuân Đắc            - Hiệu Trưởng

Phó Ban         : Thầy Nguyễn Đức Anh Khoa    - Phó Hiệu Trưởng – Bí thư Chi bộ

                        : Thầy Trần Thanh Bình             - Phó Hiệu trưởng

                      : Cô Nguyễn Thị Thu Hương        - Chủ tịch Công đoàn Cơ Sở

Ủy Viên         : Cô Vũ Thị Thu Hà                      - Phó Chủ tịch Công đoàn

                        : Cô Lê Thị Duyên                         - UV BCH.CĐCS

                        : Thầy Nguyễn Đỗ Tuấn Anh      - UV BCH.CĐCS

                        : Thầy Dương Khải Hưng             - UV BCH.CĐCS

IV. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CB, CC, VC:

1.   Phân công thực hiện:

a.   Chuẩn bị hội nghị:

-         Lên kế hoạch, chương trình hội nghị; bản dự thảo toàn bộ hồ sơ văn kiện hội nghị (Thầy Anh Khoa – Cô Thu Hương)

-       Dẫn chương trình hội nghị. (Cô Ngọc Nhung)

-       Trang trí hội trường, phần phông nền; bảng Đoàn Chủ tịch - Đoàn Thư ký để ở, trên bàn sân khấu; phụ trách âm thanh, nghi lễ. (Thầy Tuấn Anh)

-       Vệ sinh hội trường trước và sau hội nghị (C. Dung phục vụ)

-       Phụ trách sắp xếp bàn ghế hội trường; bàn của Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký (khăn trải bàn, bình hoa, để bảng Đoàn chủ tịch và Thư ký đoàn). Mở máy lạnh sớm trong hội trường. (Thầy Khải Hưng)

-       Rà soát hoàn tất các công tác chuẩn bị ở hội trường trước 17g00 ngày thứ sáu 28/09/2018. (Cô Thu Hà)

-       Bánh và nước uống (Ban Nữ công – Cô Thu Hà trưởng ban, chịu trách nhiệm chính)

-       Chụp hình (Thầy Hoàng Linh)

-       Chuyển micro cho các CĐV ý kiến trong lúc hội nghị (nếu có) (Thầy Tuấn Anh)

-       Tổng hợp ý kiến của các Tổ chuyên môn. (Cô Duyên)

-       Thư ký Hội nghị. (Cô Kim Phượng + Cô Duyên)

b.   Phần nghi thức: Cô Đinh Thị Ngọc Nhung dẫn chương trình

-       Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu dự hội nghị.(Cô Ngọc Nhung)

-       Báo cáo số lượng và tư cách CB-GV-NV dự hội nghị. (Cô Duyên – Trưởng ban UBKT)

-       Biểu quyết thành phần Đoàn chủ tịch (Cô Ngọc Nhung).

-       Chủ tịch đoàn chỉ định thư ký đoàn (Thầy Đắc)

c.    Phần nội dung (do Chủ tịch đoàn điều hành)

-         Báo cáo tng kết hot đng năm hc 2017-2018

-         Thông qua phương hướng hot đng năm hc 2018-2019

-         Báo cáo tng hp thc hin ngân sách, vic thu chi, qun lý năm hc 2017-2018  và kế hoch thu chi tài chính năm hc 2018- 2019;

-         Thông qua kế hoch chi tiêu ni b năm hc 2018-2019

-         Báo cáo tng kết hot đng ca Ban TTND năm hc 2017-2018 và phương hướng hot đng ca Ban TTND năm hc 2018-2019

-         Báo cáo kim đim vic thc hin Ngh quyết hi ngh CB-CC-VC năm hc 2017-2018

-         Báo cáo tng hp các ý kiến, kiến ngh ca các t và tr li các ý kiến, kiến ngh

-         Đại biu tho lun ti hi ngh (nếu có)

-         Thông qua Quy chế dân chủ, Quy chế phối hợp hoạt động giữa Hiệu trưởng và BCH CĐCS năm học 2018-2019

-         Phát đng phong trào thi đua năm hc 2018-2019 và ký kết giao ước thi đua gia Hiu trưởng vi BCH CĐ.

-         Thư ký thông qua ngh quyết hi ngh CB-CC-VC năm hc 2018-2019

-         Đoàn ch tch ly ý kiến biu quyết ca hi ngh.

-         Phát biu ch đo ca cp trên.

-         Ban T chc tuyên b kết thúc hi ngh.

2.   Dự tr kinh phí:

-       Ăn nhẹ: 84 CĐV (biên chế & hợp đồng Quận) x 50.000đ = 4.200.000 đồng

-       In ấn + đóng cuốn hồ sơ hội nghị CBCC,VC:  Bản dự thảo và bản chính thức (500.000 đồng/6 bộ).

-       Băng rôn hội nghị CBCC,VC NH 2018- 2019 (150.000đ)

Tổng cộng: 4.850.000 đồng (Bốn triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng)

                                                                                                                     

                                                                                          TM. BAN CHẤP HÀNH CĐCS

           HIỆU TRƯỞNG                                                                   CHỦ TỊCH

 

                 ( Đã ký)                                                                        ( Đã ký)

 

            Nguyễn Xuân Đắc   Nguyễn Thị Thu Hương
Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164