"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ ba, 25/12/2018, 0:0
Lượt đọc: 2109

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2018 - 2020

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN TÂN BÌNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 27/KH-LĐLĐ

Tân Bình, ngày 03 tháng 12 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng;

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2018 - 2020

-----

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Thực hiện Kế hoạch số 72/KH-LĐLĐ ngày 07/11/2018 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2018 – 2020;

 Chương trình số 45-CTr/QU ngày 09/4/2018 của Quận ủy Tân Bình về chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2018;

 Liên đoàn Lao động quận Tân Bình xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2018 – 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Nâng cao nhận thức và tăng cường trách nhiệm của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn các cấp, cán bộ, đoàn viên, người lao động thuộc công đoàn quận Tân Bình trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát huy vai trò của cả hệ thống công đoàn, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ công đoàn, người lao động có phẩm chất đạo đức cách mạng, có năng lực, trình độ chuyên môn vững vàng; tự giác chấp hành và thực hiện có hiệu quả các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu:

- Tiếp tục quán triệt tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các Kế hoạch của LĐLĐ thành phố, Chương trình của Quận ủy, UBND quận về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật nhằm phát hiện, kịp thời xử lý hành vi tham nhũng, lãng phí, ngăn chặn hậu quả do hành vi tham nhũng, lãng phí gây ra.

- Xác định phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa lâu dài, là trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, của Ban Chấp hành  Công đoàn các cấp trong hệ thống Công đoàn quận. Tích cực chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, tăng cường công khai, minh bạch trong các hoạt động để ngăn chặn có hiệu quả các hành vi tham nhũng, lãng phí.

- Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải được triển khai cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, tránh hình thức, chiếu lệ.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tổ chức quán triệt triển khai Chương trình số 45-CTr/QU ngày 09/4/2018 của Ban Thường vụ Quận ủy; kết hợp với tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Nghị định 59/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập; Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn đinh kỳ chuyển đổi vị  trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

- Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các CĐCS trực thuộc thực hiện nội dung công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống công đoàn quận Tân Bình:

- Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- Đẩy mạnh công tác cải cách quy trình, thủ tục giải quyết công việc, trong tiếp nhận và xử lý đơn thư, phản ánh của đoàn viên, người lao động; thực hiện rà soát, thay thế, sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế, quy trình, thủ tục bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn. Tăng cường trách nhiệm giải trình của cán bộ công đoàn, người lao động trong các đơn vị thuộc hệ thống Công đoàn quận Tân Bình khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc công khai, minh bạch trong các hoạt động nhằm chấn chỉnh kịp thời các vi phạm, góp phần phòng ngừa tham nhũng, lãng phí phát sinh.

3. Tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội theo Chỉ thị số 19-CT/TU của Thành ủy về tiếp tục thực hiện Quy chế “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư”, Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương ngày 12/12/2013 về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.

4. Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn:

- Ban Tài chính công đoàn quận, các CĐCS trực thuộc tiếp tục nghiên cứu, rà soát, tham mưu Ban Chấp hành công đoàn, Ban lãnh đạo cơ quan, đơn vị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn theo quy định hiện hành. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn của các cơ quan, đơn vị trực thuộc; kiểm soát chặt chẽ việc thu, chi tài chính, nhất là mua sắm và đầu tư công.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, đúng quy định, phục vụ hiệu quả hoạt động của Công đoàn các cấp; xây dựng kế hoạch giám sát, tự kiểm tra nội bộ về việc thực hiện chế độ, tiêu chuẩn, định mức tại đơn vị.

5. Minh bạch tài sản, thu nhập:

Thực hiện việc minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và Thông tư số 08/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013; Chị thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

6. Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế tặng quà và nộp lại quà tặng của các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Quán triệt những quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao tiếp trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công đoàn, công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật (Luật Cán bộ, công chức, Luậtt Viên chức, Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn).

7. Chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức:

Tiếp tục thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ về “Danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với  cán bộ, công chức, viên chức” và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP.

8. Thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí:

- Phát huy vai trò, trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu trong việc chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chủ động tự phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, vụ án tham nhũng và trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình trực tiếp lãnh đạo, quản lý.

- Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, tạo điều kiện khuyến khích cán bộ, đoàn viên, công chức và người lao động có ý thức tham gia phát hiện hành vi tham nhũng, lãng phí. Phát huy vai trò của công tác tuyên giáo trong việc tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, trong tham gia phát hiện vụ việc, vụ án tham nhũng.

- Định kỳ (6 tháng, năm) tổ chức kiểm điểm, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm người đứng đầu trong việc phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng và báo cáo kết quả xử lý trách nhiệm người đứng đầu thuộc thẩm quyền của đơn vị khi xảy ra vụ việc liên quan đến tham nhũng.

9. Cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý:

Thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát các quy chế, thủ tục, quy trình thực hiện công việc theo quy định; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đó chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính, đạo đức nghề nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 291/2006/QĐ-TTg ngày 29/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006 – 2010 và định hướng đến năm 2020 tại Việt Nam; Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

10. Công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, lãng phí:

10.1. Công tác tự kiểm tra nội bộ:

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ công chức, viên chức, người lao động do mình quản lý nhằm ngăn ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, lãng phí. Chỉ đạo việc giám sát, tự kiểm tra tài chính, kế toán theo quy định.

- Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động quận, Ủy ban kiểm tra các CĐCS trực thuộc tiếp tục theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc triển khai công tác tự kiểm tra của đơn vị thuộc phạm vi quản lý, định kỳ tổng hợp, báo cáo Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp và gởi cho Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động cấp trên theo quy định.

10.2. Công tác kiểm tra, giám sát gắn với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động quận, Ủy ban kiểm tra các CĐCS trực thuộc, Ban Thanh tra nhân dân tiến hành kiểm tra, giám sát theo đúng chương trình, kế hoạch đã ban hành. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát cần chú trọng việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm (nếu có); phát hiện, kiến nghị sửa đổi cơ chế, chính sách nhằm khắc phục những sơ hở, bất cập trong quản lý. Tăng cường công tác giám sát xử lý sau kiểm tra, thanh tra theo quy định pháp luật.

Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, giám sát chặt chẽ việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh với các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

10.3. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hành vi tham nhũng, lãng phí:

Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động quận, Ủy ban kiểm tra các CĐCS trực thuộc, Ban Thanh tra nhân dân tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh công tác, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; ngăn chặn và phát hiện kịp thời hành vi nhũng nhiễu của cán bộ công đoàn, công chức, viên chức, người lao động.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Liên đoàn Lao động quận:

1.1. Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

1.2. Liên đoàn Lao động quận xây dựng kế hoạch và quán triệt, triển khai trong Ban Chấp hành, các công đoàn cơ sở trực thuộc và thực hiện vai trò giám sát, phát hiện các hành vi, hiện tượng tiêu cực, tham nhũng lãng phí của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

1.3. Định kỳ (6 tháng, năm) Liên đoàn Lao động quận báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này cho Ủy Ban kiểm tra Liên đoàn Lao động thành phố trước ngày 15/715/01 hàng năm. (giao UBKT LĐLĐ quận tham mưu báo cáo).

2. Đối với Nhà Văn hóa Lao động, các công đoàn cơ sở trực thuộc:

2.1. Nhà Văn hóa Lao động, các công đoàn cơ sở trực thuộc xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2018 – 2020 của đơn vị mình gởi về Liên đoàn Lao động quận (trước ngày 28/12/2018), tổ chức quán triệt, triển khai trong Ban Chấp hành, các đoàn viên công đoàn, người lao động và thực hiện vai trò giám sát, phát hiện các hành vi, hiện tượng tiêu cực, tham nhũng lãng phí của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

2.2. Định kỳ (6 tháng, năm) Nhà Văn hóa Lao động, các CĐCS trực thuộc báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch này cho Ủy Ban kiểm tra Liên đoàn Lao động quận trước ngày 10/710/01 hàng năm.

Trên đây là Kế hoạch của Liên đoàn Lao động quận thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2018 – 2020. Đề nghị Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận, các ban chuyên đề Liên đoàn Lao động quận,Nhà Văn hóa, các CĐCS trực thuộc nghiêm túc tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề, phát sinh, vướng mắc báo cáo về Liên đoàn Lao động quận (qua Ủy ban kiểm tra) để được hướng dẫn cụ thể.

 

Nơi nhận:                                                                  TM. BAN THƯỜNG VỤ

- UBKT LĐLĐ TP;                                                                                    CHỦ TỊCH

- BDV/QU;

- UV BCH LĐLĐ/Q;

- Ban chuyên đề LĐLĐ/Q;

- Nhà Văn hóa Lao động;

- CĐCS trực thuộc;

- Lưu VP, UBKT                                                                                 

                                                                             Thái Thị Lan Chi

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều
Nguồn tin: LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN TÂN BÌNH

Tin cùng chuyên mục

164