"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ ba, 25/12/2018, 0:0
Lượt đọc: 4798

Hướng dẫn bình chọn “Đoàn viên công đoàn xuất sắc”, “Cán bộ công đoàn xuất sắc” năm 2018

Thực hiện nghị quyết 02/2014/NQ-LĐLĐ ngày 18/11/2014 của Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 3A/NQ-LĐLĐ ngày 08/8/2013 về nâng cao chất lượng đoàn viên công đoàn xuất sắc, Cán bộ công đoàn xuất sắc, LĐLĐ quận Tân Bình hướng dẫn CĐCS tổ chức thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

- Xây dựng các tiêu chí nhằm chuẩn hóa các danh hiệu “Đoàn viên công đoàn xuất sắc”, “Cán bộ công đoàn xuất sắc” trong tổ chức Công đoàn quận Tân Bình, từng bước nâng cao chất lượng đoàn viên công đoàn ưu tú, tạo điều kiện cho CNVC-LĐ trưởng thành về chính trị, góp phần phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng trong hệ thống tổ chức Công đoàn.

- Giúp công đoàn cơ sở thực hiện công tác quán triệt nội dung tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá, bình chọn đoàn viên công đoàn xuất sắc, cán bộ công đoàn xuất sắc, tạo động lực phấn đấu toàn diện trong toàn thể cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn, CNVC-LĐ.

          - Việc bình chọn phải công khai, đúng đối tượng, đảm bảo dân chủ.

II. ĐỐI TƯỢNG BÌNH CHỌN:

Đơn vị tiến hành tổ chức bình chọn “Đoàn viên công đoàn xuất sắc”, “Cán bộ công đoàn xuất sắc”: phải là CĐCS có thực hiện thu kinh phí, đoàn phí công đoàn và hoàn thành nghĩa vụ tài chính hàng năm đối với LĐLĐ quận Tân Bình theo đúng qui định.

          - Đối tượng bình chọn “Đoàn viên công đoàn xuất sắc”: là những đoàn viên công đoàn đang sinh hoạt tại CĐCS có thời gian công tác ít nhất một năm trở lên, thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ đoàn viên do Điều lệ Công đoàn qui định.

          - Đối tượng bình chọn “Cán bộ công đoàn xuất sắc”: là người đảm nhiệm các chức danh tổ trưởng, tổ phó tổ công đoàn; Ủy viên BCH, Ủy viên Ban Thường Vụ, Ủy viên UBKT CĐCS, cán bộ công đoàn chuyên trách đang sinh hoạt, công tác tại CĐCS.

III. TIÊU CHUẨN BÌNH CHỌN:

1. Đối với danh hiệu “Đoàn viên công đoàn xuất sắc”:

          - Gương mẫu, thực hiện tốt nghĩa vụ công đoàn, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường, tích cực tham gia các phong trào do công đoàn phát động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, đạt năng suất chất lượng cao, đạt danh hiệu từ “Lao động tiên tiến”, “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trở lên, không có hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính.

         

- Không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, có đạo đức lối sống lành mạnh.

          - Thực hiện tốt các nghị quyết công đoàn, tích cực tham gia các hoạt động và sinh hoạt công đoàn, đóng đoàn phí đầy đủ, đúng qui định, tham gia cùng BCH CĐCS tuyên truyền phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

          - Giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ nghề nghiệp, đoàn kết giúp đỡ nhau chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ.

          2. Đối với danh hiệu “Cán bộ công đoàn xuất sắc”:

          Ngoài các tiêu chuẩn danh hiệu “Đoàn viên công đoàn xuất sắc”, phải hội đủ các tiêu chuẩn sau:

          - Xây dựng, tham mưu và thực hiện tốt các kế hoạch hoạt động công đoàn, kịp thời phản ánh trung thực và thực hiện tốt thông tin 2 chiều giữa đoàn viên, người lao động với BCH CĐCS, giữa người sử dụng và đại diện người lao động, cũng như thông tin báo cáo về LĐLĐ quận Tân Bình.

          - Tuân thủ và thực hiện tốt nguyên tắc tài chính công đoàn.

          - Tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

          - Liên hệ chặt chẽ với người lao động, đoàn viên công đoàn, lắng nghe, tôn trọng ý kiến của đoàn viên và người lao động.

IV. CÁC BƯỚC BÌNH CHỌN:

Việc bình chọn được tổ chức từ tổ công đoàn, bằng phiếu kín theo nguyên tắc công khai, dân chủ quy trình thống nhất. Khi tổ chức phải có đại diện Ban Chấp hành CĐCS tham dự.

1. Bình chọn danh hiệu “Đoàn viên công đoàn xuất sắc”:

          - Bước 1: Căn cứ tình hình hoạt động công đoàn trong năm, BCH CĐCS quyết định số lượng, tỷ lệ “Đoàn viên công đoàn xuất sắc” để tổ công đoàn bình chọn.

- Bước 2: Căn cứ vào số lượng, tỷ lệ “Đoàn viên công đoàn xuất sắc” do BCH CĐCS phân bổ, các tổ công đoàn họp toàn thể đoàn viên, đánh giá và tổ chức bình chọn bằng phiếu kín (người được bình chọn phải đạt trên 50% số người tham dự).

          - Bước 3: Tổ công đoàn lập danh sách “Đoàn viên công đoàn xuất sắc”, nêu rõ mặt ưu điểm, hạn chế kèm theo kết quả bình chọn và biên bản họp tổ công đoàn về BCH CĐCS.

          - Bước 4: Căn cứ kết quả bình chọn từ các tổ công đoàn, BCH CĐCS họp và biểu quyết bằng phiếu kín danh sách bình chọn “Đoàn viên công đoàn xuất sắc” (người được bình chọn phải đạt trên 50% số người tham dự).

         

 

- Bước 5: Ban Chấp hành CĐCS tổ chức khen thưởng danh hiệu “Đoàn viên công đoàn xuất sắc” bằng quà hoặc tiền mặt (tùy theo điều kiện thực tế của CĐCS) nhưng không quá 150.000đ/người.

2. Bình chọn danh hiệu “Cán bộ công đoàn xuất sắc”:

          - Bước 1: Căn cứ tình hình hoạt động công đoàn trong năm, Ban Chấp hành CĐCS quyết định số lượng, tỷ lệ “Cán bộ công đoàn xuất sắc” để tổ công đoàn bình chọn.

          - Bước 2: Căn cứ vào số lượng, tỷ lệ “Cán bộ công đoàn xuất sắc” do BCH CĐCS phân bổ, các tổ công đoàn họp toàn thể đoàn viên để tiến hành tổ chức bình chọn “Cán bộ công đoàn xuất sắc” đang sinh hoạt tại tổ công đoàn mình, bằng hình thức bỏ phiếu kín (người được bình chọn phải đạt trên 50% số người tham dự).

          - Bước 3: Tổ công đoàn lập danh sách “Cán bộ công đoàn xuất sắc”, kèm theo kết quả bình chọn và biên bản họp tổ công đoàn về BCH CĐCS.

          - Bước 4: Căn cứ kết quả bình chọn từ các tổ công đoàn, BCH CĐCS họp và biểu quyết bằng phiếu kín danh sách bình chọn “Cán bộ công đoàn xuất sắc” (người được bình chọn phải đạt trên 50% số người tham dự).

          - Bước 5: BCH CĐCS tổ chức khen thưởng danh hiệu “Cán bộ công đoàn xuất sắc” bằng quà hoặc tiền mặt (tùy theo điều kiện thực tế của CĐCS) nhưng không quá 200.000đ/người.

V. THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ HỒ SƠ GỞI VỀ LĐLĐ QUẬN TÂN BÌNH:

          1. Thời gian thực hiện: CĐCS tiến hành tổ chức triển khai thực hiện từ nay đến ngày 31/12/2018.

          2. Hồ sơ gởi về LĐLĐ quận Tân Bình: CĐCS thực hiện hồ sơ gởi về LĐLĐ quận Tân Bình gồm:

          - Biên bản họp Ban Chấp hành CĐCS (theo mẫu trên trang thông tin điện tử của LĐLĐ quận).

- Phiếu bình bầu đoàn viên công đoàn xuất sắc năm 2018 (theo mẫu trên trang thông tin điện tử của LĐLĐ quận)

- Phiếu bình bầu cán bộ công đoàn xuất sắc năm 2018 (theo mẫu trên trang thông tin điện tử của LĐLĐ quận)

         

                    TM BAN THƯỜNG VỤ

               PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

                      

                      Đinh Trần Thanh Tâm

 
 

 


Nơi nhận:                                                            

- Các CĐCS trực thuộc. (để thực hiện}

- Lưu.

 

 

 

 

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều
Nguồn tin: LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN TÂN BÌNH

Tin cùng chuyên mục

164