"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"

Hiệu Trưởng

Nguyễn Xuân Đắc
Nguyễn Xuân Đắc

Phó Hiệu Trưởng

Đào Thị Thu Hằng
Đào Thị Thu Hằng
Trần Thanh Bình
Trần Thanh Bình